VIII. Adli Bilimler Kongresi "Çocuk ve Adli Tıp"

Book : VIII. Adli Bilimler Kongresi "Çocuk ve Adli Tıp"

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

Published Date : 2008

Publisher : TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu)

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 5847

INDEX

KURULLAR..................12
ONUR KURULU...................12
KONGRE DÜZENLEME KURULU................13
YEREL DÜZENLEME KURULU.......14 -
BİLİMSEL DANIŞMA KURULU........14
KONGRE PROGRAMI...........16
l.GÜN.....................16
2. GÜN....................17
3.GÜN.....................18
4. GÜN....................19
SÖZEL BİLDİRİLER...........20
Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca Ölüm Sebebi verilen 0-1 Yaş Grubu Bebeklerin Ölüm Sebebi ve Orijini Açısından Değerlendirilmesi........21
Yenidoğan Akciğerlerindeki Makroskopik ve Mikroskopik Bulguların Doğumda Canlılık Açısından Karşılaştırılması...22
Konya'da Çocukluk Çağında Meydana Gelen İntiharlar........23
medikolegal yönden değerlendirilen çocuk olgularda travma nedenleri..........24
Çocuklarda Türban İğnesi Aspirasyonları: 20 Olgunun Analizi.................25
Çocuklarda Korozif Madde Yaralanması: Van Bölgesindeki 75 Olgunun Analizi.....26
Çocuklarda Terk Edilmiş Patlayıcıların Yol Açtığı Yaralanmalar.....20
Olgunun Analizi.........27
Yeni Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilen Cinsel Suç Olguları ....... 28
"Annemi, Ablamı ?, Babamı Dedemi?": Ensest Olgu Sunumu....29
Çocukluk Çağı Cinsel İstismarında Gebelik ve Medikolegal Sorunlar.........31
Medikolegal Yönden Değerlendirdiğimiz Ensest Mağduru Çocuklar.........32
Cinsel Saldırı Olgularında Çocuk Çizimleri İle Tanının Desteklenmesi.......33
Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklarda Adli Tıbbi, Obstetrik ve Hukuki Yaklaşım: Ensest Sonucu Bir Komplet Mol Olgusu.......34
BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin Temel İlkeleri Bağlamında Çocukların Silahlı Kuvvetlerde ve Silahlı Gruplarda Kullanılmasının Önlenmesi........35
Şiddetin Okula Bağlı Nedenleri ve Alınabilecek Önlemler Stratejik Önlemler Konulu Ohio-İstanbul Karşılaştırmalı Bir Araştırma.......36
Suç Korkusu: İstanbul'da Yaşayan 18-25 Yaş Arası Üniversite öğrencilerinin mağdur olma riskleri hakkındaki görüşlerinin
Değerlendirilmesi.......37
Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezinde Kalan Kız Çocuklarının Demografik Özellikleri ile TSSB, Depresyon ve Anksiyete Belirtilerinin Araştırılması.........38
Olgu Sunumu: Kişinin Ruh Sağlığındaki Bozulma, Maruz Kaldığı Cinsel Suç Eyleminden mi Yoksa Eylem Sonrası Gelişen İkincil Nedenlerden mi Kaynaklanmaktadır?.......39
Türk Tabipleri Birliği Çocuk istismarı ve ihmali Duyarlılık Grubu...............40
Aydın Girne Çocuk ve Gençlik Merkezi: Bir Multidisipliner Çocuk İstismar Merkezi Deneyimi.......41
7. Adli Bilimler Sempozyumu Sonrası Çocuk İstismarına Bakış.......42
Adli Tıp Uzmanlarında MeslekselTükenmişlik Düzeylerinin İrdelenmesi.....43
Adli Tıp Uzman ve Asistanlarında Örgütsel Stres Düzeyi ve Etkileyen Faktörler.....44
Çocuk İhmal ve İstismarında Hemşirenin Sorumluluğu.....45
Bir Olgu Nedeniyle Çapraz Sorgu........46
Ülkemizde Bir ilk: Adli Tıp Teknikerliği Programı.....47
Yeni Doğmuş Çocuğun Öldürülmesinin Sosyolojik Boyutu.....48
Gazetelerdeki Çocuk Haberlerinin Değerlendirilmesi.......49
Medyatik İnfantisitler: Ölüme Terk Edilen Bebekler........50
Genetik Testler; Bir Vaka Nedeni ile Ayrımcılık ve Aydınlatılmış Onam İrdelenmesi ....... 51
Ben Nerde Öldüm?......... 52
Yangın Sonrası Olay Yerinin İncelenmesi............53
Elazığ'da 2005-2007 Yılları Arasında Suça İtilmiş Çocukların Sosyo Demografik Özellikleri.............54
Adli Tıp Asistanlarının Kişisel ve Mesleki Gelişimi: Ne Kadar Mümkün?......55
POSTER BİLDİRİLER...........56
İstanbul'da 2000-2006 Yılları Arasında Gerçekleşen Çocuk İstismarına Bağlı Ölümler...........59
Adli Otopsilerde Adolesan Yaş Grubunda Saptanan Doğal Ölüm Nedenleri .......60
Elazığ'da 2001-2007 Yılları Arasında Otopsisi Yapılan 0-18 Yaş Arası
Olgularının Değerlendirilmesi.................61
Üzerine Kaza ile Cisim Düşmesine Bağlı Çocukluk Çağı Ölümleri......62
Konya'da Çocukluk Çağında Meydana Gelen Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Ölümler.......63
Konya'da 2000-2007 Yılları Arasında Beş Yaş ve Altında Ölümle
Sonuçlanan Kaza Orijinli Zehirlenmeler................64
Adana'da Çocukluk Çağında Yanığa Bağlı Oluşan Ölümler.....65
Çocukların Ölümüyle Sonuçlanan Trafik Kazaları.........66
Samsun'da Cinayet Kurbanı Çocuklar (1998-2007)..........67
Çocuk ve Adolesan İntiharları....................68
Adolesan ölümleri................. 69
Çocukta Ölümle Sonuçlanan Fiziksel İstismar Olgusu........70
Yenidoğan Ölümlerinde Kistik Böbrek Hastalıkları: Bir Olgu Sunumu.......71
Çatapat (Sarı Fosfor) Zehirlenmesine Bağlı Bir Ölüm Olgusu....72
Ev Kazası ve Hekim Hatası Sonucu Bir Çocuk Ölümü: Bir Olgu Sunumu.....73
Geleneksel Sarılık Tedavisi Olarak Başına İğne Batırılması Sonucu Beyin Kanamasından Ölen Yenidoğan Bebek: Bir Otopsi Olgusu......74
Fiziksel istismara Bağlı Çocuk Ölümü: Bir Olgu Sunumu....75
1998-2007 Yılları Arasında, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na, Haklarında Rapor Düzenlenmesi İçin Gönderilen 0-18 Yaş Arası Olguların Özellikleri........76
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na Yansıyan Çocukluk Dönemi Olgularının Değerlendirilmesi (2004-2007).................77
Devlet Hastaneleri Adli Tıp Birimlerinin Adli Tıp Hizmetlerindeki Etkinliği: Kocaeli Deneyimi...........78
Acil Serviste Medikolegal Yönden Değerlendirilen Çocuk Hastaların Özellikleri....... 79
Çocuklarda Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonları: 121 Olgu........80
Pediatrik Yaş Grubunda Düşmeye Bağlı Yaralanmaların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi.......81
Ortopedi Kliniği'nde Tedavi Edilen Çocuk Ateşli Silah Yaralanmaları 34 Olgunun Analizi...................82
Kastamonu'daki 18 Yaşaltı Adli Muayenelere Ait Raporlar ve Otopsiler ... 83
Çocuk Ateşli Silah Yaralanması: Olgu Sunumu.........84
Elektrik Çarpması Sonucu Yaralanma: Olgu Sunumu..........85
Kız Çocuğunun Ası Sonucu Yaralanması: Olgu Sunumu.........86
Çocukta Vertebra Kırığı veya Çıkığı Olmaksızın Gelişen Çift Seviyeli Omurilik Yaralanması.....87
Çocuk Olguda Hipertrofik Kardiyomiyopati Disarray.......88
İnfantta Subdural Hemoraji............89
2005-2008 Yılları Arasında Hacettepe Üniversitesi Multidisipliner Çocuk istismarı ve ihmali çalışma grubu tarafından değerlendirilen Cinsel İstismar Olguları...90
Denizli Adli Tıp Şube Müdürlüğüne TCK 102/5 ve 103/6 Maddeleri Açısından Değerlendirilmek Üzere Gönderilen Olguların Analizi.......91
Paranoid Bozukluk Tespit Edilen Anneler ve Çocuğun Cinsel İstismarı İddiası: 2 Olgu Sunumu...............92
Ceza İnfaz Kurumlarında Çocuk Cinsel istismarı; İki Olgu Sunumu............93
Çocukta Cinsel İstismar Tedavisinde Ailesel Ve Çevresel Faktörler: Bir Olgu Sunumu.........94
Cinsel İstismar Şüphesinde Laboratuvar Bulgularının Tanısal Değeri: Olgu Sunumu...............95
Adli Değerlendirme İçin Getirilen 3 Ensest Olgusuna Multidisipliner Yaklaşım.............96
Çocuk Çizimleri Olgu Sunumu..........97
Gaziantep İlinde Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar......98
Kocaeli Çocuk Şube Müdürlüğü'nde Kayıtları Bulunan Çocukların Demografik Özellikleri: Ocak 2004-Mayıs 2006....99
Denizli İlinde 12-15 Yaş Arasındaki Suça İtilen Çocukların Sosyodemografik Özellikleri............. 100
Samsun'da Hırsızlık Suçu İşlediği İddia Edilen Çocuklar, 2007..........101
Okulda Şiddete Yönlendirilen Bir Çocuk ve Bir Mağdur: Olgu Sunumu... 102 Çocuğa Yönelik Şiddetin Bir Türü, Kurusıkı Silahlar ve Son Yasal Düzenlemeler: Bir Olgu Sunumu......103
Çalışan Çocuklarda İşyerinde Fiziksel Şiddet ve İstismar.........................104
Çalışan Çocuklarda İş Yerinde Duygusal Şiddet Ve İstismar.....................105
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2004-2007 Tarihleri Arasında Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Alan Çocukların Raporlarının İncelenmesi ........... 106
Çocukluk Çağı Tıbbi Uygulama Hatası Olgularının Değerlendirilmesi......107
Türk Çocuklarında iliac Crest Maturasyonu ile iskelet ve Kronolojik Yaş Arasındaki İlişki......108
Beden Üzerinde Karar Kimin ?..............109
Kızlarda Erken Yaş Evliliğini Etkileyen Sosyal Etkenler: Afyonkarahisar Çalışması.........110
Kayseri İli Merkez ve İlçeleri Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının, Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgi Düzeyleri: Anket Çalışması..... 111
Halka Açık Oyun Alanlarında Çocukluk Çağı Yaralanmaları: Bir Anket Çalışması...........112
Tıp Öğrencilerinin Çocuk Haklarına Bakışı................113
Fen - Edebiyat Fakültesi Öğrencileri Arasında Risk Alıcı Davranışların Yaygınlığı..........114
Aydın'da Yaşlı Ölümleri.............................115
Adana ilinde Meydana Gelen Ası Olgularının Değerlendirilmesi.............116
Adana'da Kunt Travma Sonucu Ölen Olguların Değerlendirilmesi.........117
Adana'da Yüksekten Düşme Sonucu Meydana Gelen Ölüm Olguları.......118
Ağır Derecede Kunt Göğüs Travması Sonrası Kemik Lezyonu Olmaksızın Kalbin Tam Kat Yırtılması: Bir Olgu...........119
Posterior Dolaşım Yerleşimli Dev Berry Anevrizması.......120
Sıcak Çarpmasına Bağlı Bir Ölüm Olgusu...........121
Çoklu Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Ölüm: Bir intihar Olgusu..........122
Tanısı Geciken İnkomplet Vaginal Septumlu Olgu Nedeni ile Genital Muayenenin Önemi ve Hekim Sorumluluğu Açısından Değerlendirilmesi .... 123
Kaza Orijinli Hymen Yaralanması: Olgu Sunumu.........124
Gossipiboma ve Maluliyet: Olgu Sunumu..........125
Trafik Kazası Sonrası Mazot Temasına Bağlı Oluşan Postmortem Cilt Lezyonlari: Bir Olgu Sunumu.................126
Science Citation index'de Taranan Ulusal Adli Tıp Yayınlarına Yapılan Atıflar..............127
Adli Otopsi Yapılmasını Gerektiren Durumlarda Ülkeler Arası
Standardizasyon Zorunluluğu...........128
Beyin Ölümü Gerçekleşmiş Adli Olguların Organ Transplantasyonunda Adli Tıp Uzmanları insiyatif Kullanmalı mı?......129
Güvence Hesabına Başvuran Trafik Kazaları Olgularında Maluliyet Oranlarının Hesaplanması.........130
İnsan Cesetleri Üzerinde Bulunan Chrysomya Albiceps'in (Fabricius) (Diptera:Calliphoridae) Predatör Davranışı...131
Kelenderis Antik Kentinden Bir Travma Hikayesi...........132
Pestisit Uygulanan Tavşanlarda Postmortem Kan ve Kemik İliğinde Pestisit Düzeylerinin Araştırılması............133
Postmortem dokularda kokain stabilitesi; deneysel çalışma.................. 134
Saçta Uyuşturucu ve Uyarıcı Analizi......135
Zehirlenme Tanısı ile Medikolegal Yönden Değerlendirilen Çocuk Hastalar............136
2006-2007 Yıllarında Adana ve Çevre İllerdeki Adli Olgularda Toksikolojik Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi.......137
Korozif Madde Alımına Bağlı Özefagus Yaralanmalarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi: Bir Olgu Sunumu Üzerinden Yeni Yaklaşım Önerisi.....138
Trisiklik antidepresanlardan opipramolün postmortem kan ve İdrarda Tayini ve İki Farklı Olguda Değerlendirilmesi....139
Akut Endosülfan Zehirlenmesinde Postmortem Organ Dağılımı: Olgu Sunumu...........................140
Hekim ve Hemşirelerin Çocuk İstismarı ve ihmaline Yönelik Farkındalık Düzeyleri................141
studying the linear correlation between vitreous potassium rate and the Time After Death........................142
The Victims of the Remained Explosives of imposed War During the Years 2002 - 2006 in Five Fröntier Provinces of İRİ...........143
İNDEKS.....................144
ÇOCUK PROGRAMI.......150
NOTLAR................158
NOTLAR.................159
NOTLAR.................160