Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 63(2)

Book : Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 63(2)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 0378-2921

Skin : 63-2

Published Date : Nisan 2008

Publisher : A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5808

INDEX

Yusuf Akan - Selahattin Kaynak
1 Tüketicilerin Şikayet Düşüncesini Etkileyen Faktörler / The Factors Affecting the lntention ofthe Consumers Complaınt
Nejla Adanur Aklan - Mehmet Nargeleçekenler
21 Taylor Kuralı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme / The Taylor Rule: An Assessment oj' Tur ki s h Kxperience
Fazıl Gökgöz
Üç Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modelinin İstanbul Menkul Kıymetler ^ Borsasında Uygulanabilirliği / The Viability of the Three-Factor Asset Pricing Model for the İstanbul Stock Exchange
Nalm Kapucu
Effective Nonprofit Governance and Social Capital: A Netvvork Analysis 65 Perspective / Kar Amacı Gütmeyen Örgütlerin Etkinliği ve Sosyal Sermaye: Ağ Analizi Örneği
Lale Karabıyık - Melek Eker - Adem Anbar
92 Determining the Factors that Affect Burnout Among Academicians /
Akademisyenlerin Tükenmişlik Düzeyim Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Yiğit Karahanoğulları
Marx'ta Üretken Emek Kategorisi ve 1988-2006 Dönemi Türkiye Ekonomisi için Ampirik Bulgular / Productive Labour Category in Marx and Some Empirical Findings for Turkish Economy in the 1988-2006 Period
Hüseyin Ali Kutlu
Muhasebe Meslek Mensupları ve Çalışanlarının Etik İkilemleri: Kars ve 143 Erzurum İllerinde Bir Araştırma / Ethical Dilemmas of Professional Accountants: A Research
İbrahim Lazol - Melek Eker
Computer-Aided Manufacturing, Just in Time Production, Total Quality 171 Management and Use of Balanced Scorecard Measures: An Empirical Study /
Bilgisayar Destekli Üretim, Tam Zamanında Üretim, Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ve Dengeli Ölçüm Kartı Ölçülerinin Kullanımı: Ampirik Bir Çalışma
İbrahim Ömek
199 Yabancı Sermaye Akımlarının Yurtiçi Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği / Foreign Capital Flows Effect on Domestic Saving and Economic Growth: The Case ofTurkey
Yücel Sayılar
Türkiye'deki İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Açısından Stratejik 219 Seçim ve Kurumsal Belirlenimin Olası Etkileri / The Possible Effects of Strategic Choice and Institutional Determinism on Human Resource Management Pracüces in Turkey
251 Kronik / Chronicle Murat Sevinç
263 Kitap İncelemesi / Book Rewiew