Onların Işığını Söndürmeyin

Book : Onların Işığını Söndürmeyin

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publisher : Malatya Valiliği

Translator : --

Document Type : Booklet

Book No : 5776

INDEX

A- GENEL OLARAK ÖZÜRLÜLÜK....01
1. Özürlü Kimdir?....01
2. Özürlülük Grupları.....02
3. Özürlülüğe ilişkin Sayısal Veriler.....05
4. Özürlü Hakları....05
B- ULUSLARARASI MEVZUAT....06
1. insan Haklan Evrensel Beyannamesi:.....06
2. BM Sakat Haklan Bildirisi:....06
3. Avrupa Sosyal Şartı:.....06
4. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 142 Sayılı Sözleşmesi:...06
5. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 159 Sayılı Sözleşmesi:...06
6. BM Çocuk Hakları Bildirisi:....06
7. BM Özürlü Kişilerin Hakları Sözleşmesi.......06
C-ULUSAL MEVZUAT....07
1. Anayasanın Özürlülerle İlgili Hükümleri....07
2.5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hı
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
(Özürlüler Kanunu).....08
3. 5589 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun...08
4. Yerel Yönetim Kanunları.....09
D- SOSYAL YARDIMLAR....11
1.2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Verilen Sakatlık Aylığı....12
2.2828 Sayılı SHÇEK Kanununa Dayalı Ayni Nakdi Yardım Yönetmeliğine Göre Bağlanan Aylık....12
3.227 Sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye Dayalı Çıkarılan Muhtaç, Yetim ve Özürlü Aylığı....12
4.3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu :....13
E- VERGİ MUAFİYETİ VE İNDİRİMLER....13
1.4458 Sayılı Gümrük Kanunu....13
2. Yurt İçinden Alınan Araçlarda Muafiyetler...14
3. Özürlülerin Eğitimleri, Meslekleri, Günlük Yaşamları için Özel Olarak Üretilmiş Araç ve Gereçte KDV Muafiyeti...14
4.1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile Sağlanan Emlak
Vergisi Muafiyeti....15
5.4842 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Sakatlık İndirimine
Yönelik Hükümler....15
F- İSTİHDAM.....15
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda Özürlüler...15
2. 4857 Sayılı İş Kanunu.....16
3. 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu'nun istihdama İlişkin Maddeleri....17
4. Mesleki Eğitim Verilen Yerler....17
G-ÖZEL EĞİTİM HAKKI...17
H- SAĞLIK İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER....18
1.3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu.....18
2.3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kanunu Tedavi Yardımları......18
I - FİZİKSEL YAPILARLA İLGİLİ HÜKÜMLER....18
1. 3194 sayılı imar Kanunu......18
2.634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu......18
3. Yerel Yönetim Kanunları.....19
İ-TSE STANDARTLARI....19
J. DİĞER KATKILAR.......20
1. Özürlülük Belgeleri (Kimlik Kartı) ile Sağlanan Haklar..20
2.5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu.....20
3 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu.....20
4 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu....20
5 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu(Bağ-Kur)Kanunu...20

NOTES

" Özürlü Bireylerin Toplumla Bütünleştirilmesine Yönelik Tesbit, Bilgilendirme ve Veri Tabanı Oluşturma Çalışması" Projesi Özürlü Hakları Bilgilendirme Kitapçığı