Yurt dışındaki İşçi Potansiyeli ve Türkiye Ekonomisi

Kitap : Yurt dışındaki İşçi Potansiyeli ve Türkiye Ekonomisi

Yazar : * Sudi Apak

Dil : Türkçe

Bölüm : Türk Dış Göçü

Yayın Yeri : İstanbul

Yayın Tarihi : Haziran 1993

Yayıncı : --

Çevirmen : --

Tür : Kitap

Kitap No : 5766

İÇİNDEKİLER

Tablolar Listesi.......i
BÖLÜM I : GİRİŞ.....1
BÖLÜM 2 : YURT DIŞINA İŞGÜCÜ GÖCÜNÜN TEMEL NEDENLERİ....2
2. 1. Avrupa'nın İşgücü Talebinin Nedenleri.......2
2.2. Türkiye'nin İş gücü İhracının Neden1eri.......3
BOLÜM 3: İŞGÜCÜ GÖÇÜNÜN EKONOMİYE ETKİSİ (1961-1979)...5
3.1. Dış Göçün İşgücü Üzerindeki Etki1eri...........6
3.2 . İşçi Dövizlerinin Ödemeler Dengesi Üzerindeki Etkileri..........8
3.3. İşçi Döviz erinin Ku11anımı........12
3.3.1. İsçi Dövizlerini Tüketim Üzerindeki Etki1eri......12
3.3.2. İşçi Dövizlerinin Tasarruflar Üzerindeki Etkile ri....................14
3.3.3. İsçi Dövizlerinin Yatırımla r Üzerindeki Etkileri..........14
3.4. Dıs Göçün Üretim üzerindeki Etkileri ........15
3.4.1. Dış Göçün Üretim Yapısı Üzerindeki Etkileri...16
3.4.2. Dış Göçün Üretim ve Verimlilik Üzerindeki Etkileri...........18
3.5. Dış Göçün Türkiye'deki İşgücünün Niteliği Üzerindeki Etki1eri (Geriye Göçün Etkileri)......27
3.6. Dış Göçün Türkiye ile Evsahibi Ülkeler Arasındaki Ticaret Üzerindeki Etkileri.....30
BÖLÜM 4: 1980 SONRASINDA DIŞ GÖÇLE İLGİLİ GELİŞMELER...34
4.1. Yurt Dışına İşgücü Göçünde Ortaya Çıkan Değişiklik1er ....34
4.2. Yurt Dışındaki Türk İşgücü Mevcudu......36
4.3. 1980 Sonrasında Türkiye Ekonomisi ve İşçi Dövizleri..48
4.3.1. Ekonomi Politikasın da Ortaya Çıkan Değişiklikler..48
4.3.2. Ödemeler Dengesinin Başlıca Kalemlerindeki Gelişmeler ve İşçi Döviz1eri ....50
4.3.3. Gayri Safi Mi11i Hası1a, Yatırımlar
ve İstihdam .....52
4.4. Kredi Mektup1u Döviz Tevdiat Hesabı.....53 BÖLÜM 5:İŞÇİ ŞİRKETLERİ ...........56
5.1. İşçi Şirketlerinin Kuruluşu......56
5.2. İşçi Şirketlerinin Sorunları ....57
5.3. Kredi Özel Fonu......58
5.4. İşçi Şirketlerinin Mevcut Durumu......59 BÖLÜM 6: SONUÇ...........62 DİPNOTLAR..........64 KAYNAKÇA ......72 EK TABLOLAR .......77