Kadınlara Sendikalar Sendikalara Kadınlar.

Book : Kadınlara Sendikalar Sendikalara Kadınlar.

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Şubat 2007

Publisher : Petrol-İş Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 5763

INDEX

GİRİŞ.......................................................................................................................................1
BAŞLARKEN..........................................................................................................................2
KADIN İŞÇİLERİN ÖRGÜTLENMESİ.....................................................................................4
Kadın işçilerin Sendikalara Katılmasının Önündeki Engeller...................................................4
Örgütlenme ve Hizmet Sunma Yoluyla Kadın işçilerin Harekete Geçirilmesi..........................5
Kadınların Özgül ihtiyaçlarını Belirlemek.................................................................................7
KADINLARIN SENDİKALARA KATILIMINI ARTIRMA..........................................................9
Ne Yapmalı?............................................................................................................................9
Toplumsal Cinsiyet ve Eşitlik Politikalarının Benimsenmesi, Yürürlüğe Konması ve
Güçlendirilmesi için Eylem Planları ve Kurallar......................................................................12
KAMPANYANIN EYLEM PLANINI TASARLAMA VE UYGULAMA.....................................15
Eylem Planını Yazmak...........................................................................................................15
Dayanışma Ağı...................................................................................................................... 15
Kampanya Sırasında Önümüze Çıkan Engeller Karşısında Ne Yapmalı?............................ 16
Kampanyayı Başlatmak ve Yürütmek....................................................................................17
KÜRESEL SENDİKALARIN KADINLAR İÇİN KAMPANYASI.............................................21
Kampanyanın Amaçları..........................................................................................................21
Hedef Gruplar........................................................................................................................21
Yararlı Öneriler.......................................................................................................................22
Bilgi Edinme...........................................................................................................................22
KADINLARA İLİŞKİN KÜRESEL BİLGİLER........................................................................24
KADIN İŞÇİLERİN ÖRGÜTLENMESİ İÇİN ÖNERİLER.......................................................26
Kayıtdışı Ekonomide Kadınlar................................................................................................26
Genç Kadınlar........................................................................................................................29
Mülteci ve Etnik Kökenli Kadınlar..........................................................................................31
Anket Örneği..........................................................................................................................33