4. Demokratik Eğitim Kurultayı "Eğitim Hakkı" 2. Cilt

Book : 4. Demokratik Eğitim Kurultayı "Eğitim Hakkı" 2. Cilt

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-92342-2-X

Published Date : Mart 2005

Publisher : EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 5747

INDEX

ÖNSÖZ iii
İÇİNDEKİLER v
KOMİSYON RAPORLARI VE BİREYSEL VE 453 KURUMSAL BİLDİRİLER
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM 455
GİRİŞ 459
I. MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMİN TOPLUMSAL ROLÜ 459
MESLEK EĞİTİMİ KAVRAMININ TANIMLANMASINDA DEĞİŞME 459
MESLEK EĞİTİMİNİN DİĞER EĞİTİM ALANLARI İÇİNDEKİ YERİ 459
MESLEKİ EĞİTİMİN BİREYİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDEKİ YERİ 460 ULUSLARARASI BELGELER ÇERÇEVESİNDE MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARININ MEVCUT İŞLEYİŞİNDE ORTAYA ÇIKAN TOPLUMSAL
SORUNLAR 460
II. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN İÇERİĞİ 463
TARİHSEL GELİŞİM 463
MEVCUT DURUM 463
YASALARDA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM 464
KAPSAM 465
İŞLEYİŞ 466
SORUNLAR 467
DÜNYADA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM 468
DÜNYADA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÖZLEMLENEN ORTAK
ÖZELLİKLER 470
ÖNERİLEN EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISAL MODELİ 471
Özel Eğitim 473
Okulöncesi Eğitim 473
9 Yıllık Temel Eğitim 473
4 Yıllık Çok Amaçlı Liseler 473
İleri Düzey Meslek Ve Teknik Eğitim Programları 474
Yaşam Boyu Eğitim Merkezleri 474
III. DIŞ KAYNAKLI PROJELER 474
AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI PROJELER 476
SONUÇ VE ÖNERİLER 479
KAYNAKÇA 480
EKLER 481
EK 1. ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM 481 EK 2. EĞİTİM SİSTEMİNİ HEDEFLEYEN DÜNYA BANKASI KAYNAKLI
PROJELER 483
BİREYSEL VE KURUMSAL BİLDİRİLER
"MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM" 485
Achim ALBRECHT (Eğitim Bilim Sendikası (GEW), Almanya) 487
Ömer KAYIR vd. (Araştırmacı)
"Meslek Liseleri Araştırmasında Ortaya Çıkan Temel Bazı Bulgular" 493
EĞİTİMDE DEĞERLER 517
GİRİŞ 521
I. BARIŞ, ÇEVRE, İNSAN HAKLARI VE EĞİTİM 521
BARIŞ VE EĞİTİM 521
Barış Eğitimi ve Türkiye 522
Öneriler 524
ÇEVRE VE EĞİTİM 524
Çevre Sorunları Ve Nedenleri 524
Türkiye'de Durum 526
Dünyada Çevre Sorunlarına Yönelik Yaklaşımlar 528
Yakın Gelecekteki Durum 528
Çevre Sorunlarının Çözümü 529
Çevre Sorunlarının Çözümünde Eğitimin Yeri 530
Eğitim Alanına Yönelik Öneriler 530
Sonuç 533
İNSAN HAKLARI VE EĞİTİM 533
Tanım Ve Tarihsel Süreç 533
İnsan Hakları İhlallerine Genel Bakış ve Türkiye 535
İnsan Hakları Eğitimi 538
İnsan Hakları Eğitiminin Uluslararası Dayanakları ve Türkiye 539
Öneriler 542
II. BİLİMSEL VE DEMOKRATİK EĞİTİM 543
GİRİŞ 543
BİLİMSEL VE DEMOKRATİK EĞİTİM KAVRAMI 544
Bilimsel Ve Demokratik Eğitim İnsan Merkezlidir 546
Eğitim Sisteminde Bilim Ve Demokrasinin Yeri 546
SONUÇ VE ÖNERİLER 547
III. LAİKLİK, DİN VE EĞİTİM 547
LAİKLİK 547
SEKÜLERİZM 548
OSMANLIDAN CUMHURİYETE EĞİTİM VE DİN EĞİTİMİ 549 OSMANLININ SON DÖNEMİNDE EĞİTİM VE MODERNLEŞME ÇABALARI 550 CUMHURİYET DÖNEMİ REFORMLARI VE İMAM-HATİP LİSELERİNİN
ORTAYA ÇIKIŞI 552
ÇOK PARTİLİ DÖNEM VE İMAM-HATİP LİSELERİNİN GELİŞİMİ 553
DİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 556

IV. EĞİTİM ÖĞRETİMDE ETİK, BİLİM ETİĞİ-MESLEK ETİĞİ 557
GİRİŞ 557
ETİĞİN TANIMI 557
ETİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ 558
BİLİM ETİĞİ 563
EĞİTİM ÖĞRETİMDE ETİK 564
Neden Etik Eğitimi? 564
Etik Öğretilebilir mi? 564
Etik Eğitimi 565
Etik Eğitimi Sonucu Kazandırılması Beklenen Tutumlar 565
Eğitim ve Meslek Etiği 565
V. EĞİTİMİN DEĞİŞEN ANLAMI VE İŞLEVİ 567
EĞİTİM STERİL BİR KURUM MUDUR? 567
DOĞRULAR KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİR; YA SONRASI! 569
KÜRESELLEŞMENİN MANTIĞI: ÖZEL OLAN İYİDİR 570
YENİ MERİTOKRATİK TOPLUM MİTİ: MULTİMEDYA 571 EĞİTİMDE YENİ KUTSAL İTTİFAK: NEO LİBERALLER - YENİ
MUHAFAZAKARLAR 572
ÜLKEMİZDE EĞİTİMİN DEĞİŞEN ANLAM VE İŞLEVİ 572
SONUÇ - SORULAR - ÖNERİLER 575
VI. MEDYA VE EĞİTİM 577
MEDYA NEDİR? 577
MEDYA VE HABERCİLİK 578
MEDYA VE POPÜLER KÜLTÜR 579
MEDYA, ŞİDDET VE PORNOGRAFİ 579
MEDYA VE CİNSİYETÇİLİK 580
KAMU HİZMETİ MEDYASI 581
ALTERNATİF MEDYA 582
MEDYANIN EĞİTİM İŞLEVİ İLE İLGİLİ BAZI UYARILAR 582
ÖNERİLER 582
VII. EĞİTİM VE SANAT 583
SANAT EĞİTİMİ 585
SANAT EĞİTİMİNİN AMAÇ VE İLKELERİ 586
SANAT EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ 586
TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN SORUNLARI 587
TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 589
SONUÇ 591
VIII. OKULDA DEMOKRASİ 591
DEMOKRATİK OKUL 591
NEDEN OKULDA DEMOKRASİ? 593
Öğretim ve Öğrenme Yöntemlerinin Demokratikleşmesi 594
Okuldaki Yaşamın Demokratikleşmesi 599
Okul Yönetiminin Demokratikleşmesi 601
OKULDA DEMOKRASİ İÇİN TALEPLERİMİZ 602
IX. TOPLUMSAL CİNSİYET 603
GİRİŞ 603
TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMI 604
KALIP YARGILAR 605

ÖNYARGILAR VE AYRIMCILIK " 605
TARİHTEN KISA BİR KESİT 606
TOPLUMSAL CİNSİYETİ NASIL YAŞIYORUZ 608
İş Bölümü 609
CİNSİYETÇİLİĞİN EĞİTİME YANSIMASI 612
EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ CİNSİYETÇİ ÖĞELER 614
Okuryazarlık 614
Okullaşma 614
Ders Kitapları 617
İmgelerin/Görsel Malzemelerin Niteliği 619
Öykü Kitapları, Televizyon 623
Öğretmen-Öğrenci İlişkileri 624
Kıyafet 625
SONUÇ VE ÖNERİLER 625
Genel Alanda 626
Eğitim Alanında 627
Sendikal Alanda 629
KAYNAKÇA 631
EKLER 640
EK 1. EĞİTİM ENTERNASYONALİ MESLEKİ ETİK DEKLARASYONU 640 EK 2. MESLEK ETİĞİ VE EĞİTİM ÖĞRETİMDE ETİK DEĞERLER
(EĞİTİM SEN ANKARA 2 NOLU ŞUBE) 643
EK 3: EĞİTİM SEN ADANA ŞUBESİNİN ARAŞTIRMASI 680
EK 4: EĞİTİM SEN EDİRNE ŞUBESİNİN ARAŞTIRMASI 688
BİREYSEL VE KURUMSAL BİLDİRİLER
"EĞİTİMDE DEĞERLER" 693
İsmail BOYRAZ (İnsan Hakları Derneği) 695
Gülsüm CENGİZ (Türkiye Yazarlar Sendikası)
"Çocukların Sanat Eğitimi Hakkı Üzerinden Çocuk ve Gençlik
Edebiyatına Bakış" 703
Yard. Doç. Dr. İkram ÇINAR (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi) "Eğitimde Laiklik ve Toplumsal Kalkınma" 713
Vecdi SAYAR (Özerk Sanat Konseyi)
"Eğitimde Sanat - Sanatta Eğitim" 733
Jesus de la Rosa (Eğitim Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
(STES), İspanya)
"Eğitimin Ticari/estirilmesi" 737
Mark Cebulski (Ulusal Eğitim Sendikası, ABD) 747
Nail GÜRELİ (Milliyet Gazetesi)
"Medya ve Eğitim (Bir Gazeteci Gözüyle Eğitime Bakış)" 751
IV. DEMOKRATİK EĞİTİM KURULTAYI SONUÇ BİLDİRİSİ 761
EKLER 7S7
NİÇİN DEMOKRATİK EĞİTİM KURULTAYI 769
DEMOKRATİK EĞİTİM KURULTAYINA GENEL BAKIŞ 771
DEMOKRATİK EĞİTİM KURULTAYI YÖNETMELİĞİ 775
KURULTAY HAZIRLIK ÇALIŞMALARI PLANI (2004 YILI) 779
DEK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI SONUÇLARI 781
DEK ŞUBE EĞİTİM SEKRETERLERİ TOPLANTISI VE ATÖLYE
ÇALIŞMALARININ SONUÇLARI 786
IV. DEMOKRATİK EĞİTİM KURULTAYI AYLIK İLERLEME 789 RAPORU
IV. DEMOKRATİK EĞİTİM KURULTAYI PROGRAMI 790
IV. DEMOKRATİK EĞİTİM KURULTAYI DEĞERLENDİRME
SONUÇLARI 793
IV. DEMOKRATİK EĞİTİM KURULTAYINA KATILAN DELEGELER 804
IV. DEMOKRATİK EĞİTİM KURULTAYINA KATILAN KONUKLAR 811
IV. DEMOKRATİK EĞİTİM KURULTAYINDAN GÖRÜNTÜLER 815