4. Demokratik Eğitim Kurultayı "Eğitim Hakkı" 1. Cilt

Book : 4. Demokratik Eğitim Kurultayı "Eğitim Hakkı" 1. Cilt

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-92342-2-X

Published Date : Mart 2005

Publisher : EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 5746

INDEX

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ iii
İÇİNDEKİLER v
AÇILIŞ KONUŞMALARI 1
Fevzi AYBER (EĞİTİM SEN Genel Eğitim Sekreteri) 3
Alaaddin DİNÇER (EĞİTİM SEN Genel Başkanı) 7
Sami EVREN (KESK Genel Başkanı) 11
KOMİSYON RAPORLARI VE BİREYSEL VE
KURUMSAL BİLDİRİLER 13
EĞİTİM HAKKI 15
GİRİŞ 19
1. KÜRESEL SALDIRILAR KARŞISINDA EĞİTİM HAKKI 21
EĞİTİM HAKKININ TARİHSEL GELİŞİMİ 27
Türkiye'de Eğitim Hakkının Gelişimi 28
TÜRKİYE'DE EĞİTİM HAKKINA ERİŞİM VE ENGELLER 36
Nüfusun Eğitim Durumu 36
Nüfusun Ortalama Eğitim Süresi: Türkiye Altıncı Sınıftan Terk 39
EĞİTİMDE KAYNAK SORUNU . 40
2. TÜR VE DÜZEYLER ARASINDA GEÇİŞ 48
OKULÖNCESİ EĞİTİM 48
İLKÖĞRETİM 50
İLKÖĞRETİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ 53
ORTAÖĞRETİM 55
Genel Ortaöğretim 57
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 57
ORTAÖĞRETİMDEN YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ 58
3. İHMALE UĞRAYAN ÇOCUKLAR VE EĞİTİM 60
ÇALIŞAN ÇOCUKLAR VE EĞİTİM 62
Dünya ye Türkiye'de Çalışan Çocuklar Sorunu 62
Çocuk İşçiliğinin Ekonomik ve Toplumsal Nedenleri 68
Çalışan Çocukların Sorunları 70
Çalışan Çocuk Sorununun Toplumsal Sonuçları ve Çözüm Önerileri 72
SOKAK ÇOCUKLARI VE EĞİTİM 73
Dünyada ve Türkiye'de Sokak Çocukları 74
Sokak Çocukları Sorununun Toplumsal Nedenleri 75
Sokak Çocuklarının Yaşantıları, Karşılaştığı Sorunlar, Riskler 77
Sokak Çocukları Sorununda Devletin Sorumluluğu ve Sorunların
Çözümüne Dönük Öneriler 78
SAVAŞ VE GÖÇ NEDENİYLE EĞİTİMSİZ KALAN ÇOCUKLAR 79
Savaş ve Eğitim 79
Göç ve Eğitim 81
Göçün Etkileri ve Çözüm Önerileri 83
4. ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN BİREYLERİN EĞİTİM HAKKI 84
ÖZEL EĞİTİM ALANI 84
Özel Eğitim Gerektiren Birey 85
Özel Eğitim 85
Zedelenme-Yetersizlik-Özür (Engel) 86
Rehabilitasyon 87
Özel Eğitim Gerektiren Bireylerin Sınıflandırması 87
Özel Eğitim Gerektiren Bireylerin Yaygınlık Oranları 88
ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN BİREYLERİN TANILANMALARI 89
Tıbbi Tanılama Modeli 89
Eğitsel Tanılama Modeli 90
Belirleme ve Tanılamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 95
TÜRKİYE'DE ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN BİREYLERE YÖNELİK
DÜZENLENMİŞ EĞİTİM ORTAMLARI 98
Erken Eğitim 99
Okulöncesi Eğitim 99
İlköğretim 100
Özel Eğitim Gerektiren Bireylere Yönelik Açılan Merkezler 103
Kaynaştırma Eğitimi 104
Özel Eğitim Gerektiren Bireylere Yönelik Uygulanan Programlar 108
Eğitim Ortamları ve Programlara Yönelik Öneriler 109
ÖZEL EĞİTİMDE AİLE KATILIMI VE TOPLUMSAL BİLİNÇ 109
YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ BİREYLERE YÖNELİK FİZİKSEL
ÇEVRENİN DÜZENLENMESİ 112
YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ BİREYLERDE MESLEKİ EĞİTİM 114
ÖZEL EĞİTİMDE İSTİHDAM 116
ÖZEL EĞİTİMDE PERSONEL VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 117
ÖZEL EĞİTİMDE FİNANSMAN VE "ÖZEL" ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI 120
SONUÇ YERİNE 121
KAYNAKÇA 125
BİREYSEL VE KURUMSAL BİLDİRİLER
"EĞİTİM HAKKI" 129
Michael W. APPLE (VVİsconsin Üniversitesi, ABD)
"Eğitimde Denetim Kültürü, Rekabet ve Sınıf Stratejileri" 131
Nicolas RİCHARDS (Eğitim Enternasyonali (El), Belçika) 155
Enver ÖNDER (ÖV-DER) 159
Roland HUBERT (Fransız Ulusal Eğitimciler Sendikası (SNES)) 163
Jan FORSELL (İsveç Öğretmenler Sendikası) 167

ÇOKDİLLİ, ÇOKKÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA EĞİTİM 171
GİRİŞ 175
ULUS-DEVLETTE KÜLTÜR, EĞİTİM ve DİL POLİTİKALARI 177
TÜRKİYE'DE KÜLTÜR, EĞİTİM ve DİL POLİTİKALARI 178
TÜRKİYE'NİN DİL POLİTİKASI 181
TÜRKİYE'DE ANADİLİ SORUNU 183
EĞİTİMDE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK 184
EĞİTİMDE KÜLTÜREL KİMLİKLER 187
Dinsel Kimlikler 187
Cinsel Kimlik 188
Etnik Kimlik 189
Azınlıklar 189
EĞİTİMDE ANADİLİ VE ÇOKDİLLİLİK 190
Dil ve Dilin Gelişimi 191
Dil, Kültür ve Düşünce İlişkisi 191
SONUÇ 193
ÖNERİLER 196
KAYNAKÇA 200
EKLER 201
EK 1: ULUSLARARASI HUKUK BELGELERİNDE KÜLTÜREL HAKLAR 201
EK 2: ŞÛRALARDA, KURULTAYLARDA VE HÜKÜMET ROGRAMLARINDA
ÇOKKULTURLU VE ÇOKDİLLİ EĞİTİME BAKIŞ 213
EK 3: ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE ANADİLDE EĞİTİM UYGULAMALARI 221
EK 4: EĞİTİMDE AYRIMCILIKLARA TANIKLIKLAR 230
BİREYSEL VE KURUMSAL BİLDİRİLER
"ÇOKDİLLÎ, ÇOKKULTURLU TOPLUMLARDA EĞİTİM" 237
Cumhur BAL (Kafkas Dernekleri Federasyonu)
"Çok Dilli, Çok Kültürlü Toplumlarda Eğitim" 239
Arnd-Michael NOHL (Freie Üniversitesi, Almanya)
"Almanya'da Kültürlerarası Pedagoji" 243
Çeto ÖZEL (İstanbul Kürt Enstitüsü)
"Eğitimde Fırsat Eşitliği" 251
Salvador Benavent i Martinez (Eğitim Emekçileri Sendikaları
Konfederasyonu (STES), İspanya)
"Valensiya Ülkesinde Dil Sorunu ve Katalanca Öğretimi" 257
Arda ARIKAN (Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi)
"Eğitim ve Politika" 261
Klaus Liebe-Harkort (Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası (GEW),
Almanya)
"Dil, Anadil, İkidillilik ve Çokkültürlülük" 265
EĞİTİM VE BİLİM ÇALIŞANLARI 273
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ 275
BÖLÜM I. ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 279
GİRİŞ 279
1. MEVCUT DURUM 280
2. ÖĞRETMEN YETİŞTİRMENİN TARİHSEL GELİŞİMİ 282 İlköğretim I. Kademe (İlkokul) Öğretmeni Yetiştirme 284 İlköğretim II. Kademe (Ortaokul) Öğretmeni Yetiştirme 285
3. GÜNÜMÜZDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRMENİN SORUNLARI 288 4- DÜNYADA ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEYE TEMEL YAKLAŞIMLAR 290
BÖLÜM II. ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ 294
1. MESLEĞE GİRİŞ, ATANMA VE ADAYLIK 294
2. İŞYERİNDE ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ 295 3- ÖĞRETMENLERE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI 295
4. YAŞAM BOYU ÖĞRENME 299
ÖNERİLER 302
KAYNAKÇA 304
ÜNİVERSİTE VE AKADEMİSYEN YETİŞTİRME 305
BÖLÜM I. DEĞİŞİM TARTIŞMALARININ ODAĞINDA ÜNİVERSİTE
VE AKADEMİSYEN 309
1.1. SORUNU TANIMLAMAK 309
1.2. ÜNİVERSİTE NEDİR? 309
1.3. BİLİMDE ETİK 310
1.4. ÜNİVERSİTE ÖZERKLİĞİ VE AKADEMİK ÖZGÜRLÜK 311
BÖLÜM II. NEOLİBERAL POLİTİKALARIN BASKISI ALTINDA
ÜNİVERSİTE 312
2.1. HARÇLAR 313
2.2. PARALI HİZMET VE ÖZELLEŞTİRME 315
2.3. İŞLETME ANLAYIŞI 315
2.4. YAZ OKULLARI 315
2.5. İKİLİ VE GECE ÖĞRETİMİ 316
2.6. SÖZLEŞMELİ PERSONEL 316
2.7. DERS YÜKLERİ VE EK DERSLER 316
2.8. ÜCRETLER VE GEÇİM KOŞULLARI 316
2.9. BAZI EĞİLİMLER, RİSKLER VE ÖNERİLER 318
BÖLÜM III. ÖĞRETİM ELEMANI YETİŞTİRME POLİTİKASIZLIĞI 319
3.1. ASİSTANLIK SİSTEMİNDEN ESNEK ÖĞRETİM ELEMANI
PİYASASINA GEÇİŞ 319
3.1.1. Araştırma Görevlisi Kimdir? 319
3.1.2. Çevreden Merkeze (Yurtdışına) Devir 321

3.1.3. İdeolojik-Siyasi Bir Tercih 322
3.2. AKADEMİK YÜKSELTME VE DEĞERLENDİRME SORUNLARI 323
3.2.1. Ölçütler Sağlıksız 323
3.2.2.Sözleşmeli Yardımcı Doçentlik 323
3.2.3. Derece Engellemesi 323
BÖLÜM IV. ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ VE ÜST YÖNETİMİ 324
4.1. ÜNİVERSİTELERİN YÖNETİMİ 324
4.2. 2547 SAYILI YÖK YASASI VE ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ 324
4.3. Üst Kuruluşlar ve Üniversite Özerkliği 328
4.4. Başka Ülkelerde Üniversite Üst Yönetimi 331
4.4.1. Rektörlerin Belirlenmesi 331
4.4.2. Yetki Paylaşımı 332
4.4.3. Kurullar veya Atama 332
4.4.4. Seçim İlke(siz)liği 333
BÖLÜM V. SONUÇ ve ÖNERİLER 333
5.1. ÜNİVERSİTE KAMUSAL BÎR HİZMETTİR 333
5.2. YÖK SİSTEMİ KALDIRILMALIDIR 333
5.3. ÖZERK DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE OLUŞTURULMALIDIR 334
5.4. AKADEMİK ÖZGÜRLÜK SINIRLANDIRILMAMALIDIR 334
5.5. ÖZLÜK HAKKI VE AKADEMİK YÜKSELTME 334
5.6. AKADEMİSYEN YETİŞTİRME 335
KAYNAKÇA 336
BİREYSEL VE KURUMSAL BİLDİRİLER
"EĞİTİM VE BİLİM ÇALIŞANLARI" 337
Kamuran GÖDELEK (Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)
Ertuğrul GÖDELEK (Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)
"Üniversite Eğitimi ve Öğretmen Kimliği" 339
Necati AKPINAR (Eğit-Der) 343
Mary COMPTON (Ulusal Öğretmenler Sendikası (NUT), İngiltere)
"Eğitim Hakkı: Küreselleşme" 347
Gabriella Giorgetti (Ulusal Eğitim Sendikası (Cgilscuola), İtalya) 349