Çay Sektörü Teftiş Projesi Genel Değerlendirme Raporu

Book : Çay Sektörü Teftiş Projesi Genel Değerlendirme Raporu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : Kasım 2007

Publisher : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 5741

INDEX

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: PROJE BİLGİLERİ
(Projenin Konusu, Sektör İle İlgili Genel Bilgiler ve Tarihçe)
1. Projeye İlişkin Genel Bilgiler
2. Sektörün Tarihi Gelişimi ve Tabi Olduğu Mevzuat
3. İşyerlerinin Teknolojik Yapısı ve İstihdam Durumu
4. Yaş Çayın Mamul Çaya Dönüştürülmesindeki Üretim Aşamaları
5. İşyerlerinin Kamu ve Özel Sektöre Göre Dağılımı
5.1. Kamu Sektörü
5.2. Özel Sektör
6. Çayın Türkiye ve Dünya Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi 6
7. Sektörle İlgili Mesleki Örgütlenme
II. BÖLÜM: PROJENİN GEREKÇESİ, AMACI ve KAPSAMI
1. Gerekçe
2. Amaç
3. Kapsam
III. BÖLÜM: PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
1. Teftiş Öncesi Çalışmalar
1.1. Çalışma Grupları
1.2. Teftiş Edilecek İşyeri Listelerinin Hazırlanması
1.3. Ön Araştırma, İlgili Taraflarla Görüşme, Eğitim ve Bilgilendirme 11
1.3.1. İlgili Taraflarla Yapılan Görüşmeler
1.3.2. Eğitim Çalışmaları
1.4. Uygulayıcıların Eğitimi
1.5. Teftiş Uygulama Planı
2. Teftiş Çalışmaları
2.1. Uygulanan Teftiş Yöntemi
2.2. Teftişi Planlanan ve Teftişi Yapılan İşyeri Sayısı, Gerçekleştirme Oranı 15
2.3. Çalışma Gruplarının Yaptıkları Teftişlerin Görev Alanlarına ve Aylara Göre Dağılımı 17
3. Rapor Çalışmaları
IV. BÖLÜM: PROJELENDİRİLMİŞ TEFTİŞ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1. İşyerinin, İşin ve İşçinin Tanıtımı 1.1. İşyerinin Tanıtımı
1.1.1. İşyerlerinin Fiziki Durumları
1.1.2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyeri İle Faydalanan İşçi Sayıları ve Taraf Sendika 19
1.1.3. Teşmil Uygulanan İşyeri İle Faydalanan İşçi Sayıları
1.1.4. Çalışan İşçi Sayılarına Göre İşyeri Büyüklükleri
2. İşin Tanıtımı
2.1. İştigal Konusu
2.2. İşin Niteliği ve Sayısı
2.3. Postalar Halinde Çalışan İşyerlerinin Sayısı
2.4. Gece Çalışması Yapan İşyerlerinin Sayısı
3. İşveren / İşveren Vekilinin Tanıtımı
4. İşçilerin Tanıtımı
4.1. Proje Teftiş Sürecinde Çalışan İşçi Sayısı Dağılımı ve İstihdamdaki Değişim 22
4.2. İş Sözleşmelerinin Türlerine Göre Dağılımı
4.3. İşçilerin Eğitim Durumu
4.4. İşçilerin Nitelikleri
4.5. İşçilerin Kıdem Durumu
4.6. İşçilerin Temin Şekli
4.7. Ücret Ödeme Sistemi ile Asgari Ücret ve Üzerinde Ücret Alan İşçi Sayıları 25
4.8. Stajyer ve Çırakların Tanıtımı
V. BÖLÜM: PROJELENDİRİLMİŞ TEFTİŞTE TESPİT EDİLEN HUSUSLAR
1. Tespit Edilen Noksanlık ve Aykırılıklar
1.1. İşyerlerinde Tespit Edilen Noksanlık ve Aykırılıklar ile İlgili Mevzuat Bilgileri
1.2. Noksanlık ve Aykırılık Bulunmayanlar
1.3. Mevzuat İhlalleri ve İhlal Eden İşyerlerinin Sayısı
1.4. Özürlü, Eski Hükümlü, Terör Mağduru İstihdamı
1.5. Yabancı Uyruklu İstihdamı
2. İdari Para Cezası Uygulamaları
3. Suç Duyurusu ve İhbarlar
VI. BÖLÜM: PROJELENDİRİLMİŞ TEFTİŞ SONUCUNDA GERÇEKLEŞTİRİLENLER
1. İşçiler Yönünden
1.1. İşçilere Yapılan Ödemeler
1.2. Ödenmeyen İşçi Alacakları
1.3. Sosyal Güvenliği Sağlanan İşçiler
2. Kamu Alacakları
2.1. İşçilere Yapılan Ödemeler
2.2. Sosyal Güvenliği Sağlanan İşçiler
2.3. Fiili Ücretlerin Kayıt Altına Alınması
3. İşyeri Yönünden
3.1. Kayıt ve Belge Düzeninin Sağlanması
3.2. Çalışma Sürelerine, Hafta Tatili İznine, Ara Dinlenmesine Uygunluğu 39
3.2.1. Haftalık Çalışma Süresi
3.2.2. Hafta Tatili İznini Kullandırma
3.2.3. Ara Dinlenmesi Uygulanması
3.2.4. İşyeri Bildirimi 41VII. BÖLÜM: SONUÇ VE ÖNERİLER
1. Sonuç
2. Öneriler
2.1. Sektörün Çalışma Hayatı ile İlgili Sorunları
2.2. İlgili Sosyal Tarafların Önerilerin Değerlendirilmesi
Kaynakça

NOTES

İş Teftiş Kurulu Yayın No:23