Sosyal Hizmet

Book : Sosyal Hizmet

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-9176

Published Date : Ocak 2008

Publisher : Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5729

INDEX

Önsöz.........................................................................................................................................1
İçindekiler...................................................................................................................................2
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İki Yıllık Çalışma Raporu..........................................................3
Küreselleşme Sürecinde Göç, Kentleşme, Kentlileşme, Aile Sorunları ve Çözüm Yolları.................6
İbrahim CILGA
Çocuk Refahı Alanında Katılımın Önemi ve Fırsat Eşitliği...........................................................16
Serdar GÖZÜKARA
Demokraside Çocuk ve Gençlere Yer Açmak.............................................................................23
Serdar DEĞİRMENCİOĞLU
Mülteciler ve Sosyal Hizmet Mesleği..........................................................................................34
Sema BUZ
Özürlü Çocuğa Sahip Ailelerin Psiko-Sosyal Durumu ve............................................................40
Özürlü Çocukların Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi Kemal GÖKCAN
İnsan Haklan Düşüncesi ve Sosyal Hizmet Uygulamaları...........................................................44
Tarık TUNCAY - Emrah AKBAŞ
Okul Sistemi İçindeki Şiddetin Nedenlerinin İncelenmesi...........................................................49
Arzu İçağasıoğlu ÇOBAN
Sosyal Hizmet Dergisi Yazım Kuralları................57