I. Türk-Alman İşbirliği Forumu Uluslararası Sempozyum

Book : I. Türk-Alman İşbirliği Forumu Uluslararası Sempozyum

Author : * --

Language : Turkish

Episode : European Union

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978 975 7666 85 1

Published Date : Kasım 2007

Publisher : Akdeniğz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama merkezi (AKVAM)

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 5721

INDEX

ÖNSÖZ / VORVVORT
Mustafa AKAYDIN....................................................................................8
ÖNSÖZ / VORVVORT
EckartCUNTZ........................................................................................10
TEŞEKKÜR / DANKSAGUNG
Erol ESEN & Nail ALKAN.......................................................................11
Türk-Alman İşbirliği: ULUSLARARASI SEMPOZYUM SONUÇLARI / Deutsch-Türkische Kooperation: ERGEBNISSE des INTERNATIONALEN SYMPOSIUMS Erol ESEN..............................................................................................13
Die deutsch-türkische Kooperation: Einführung in die
Rahmenbedingungen und Perspektiven
Erol ESEN..............................................................................................30
KONUŞMALAR / VORTRAEGE
TÜRKİYE, ALMANYA VE AVRUPA BİRLİĞİ /
DIE TÜRKEI, DEUTSCHLAND UND
DIE EUROPAEISCHE UNION
AÇILIŞ KONUŞMASI / ERÖFFNUNGSREDE
Avrupa Bütünleşme Süreci Açısından Türk-Alman İşbirliğinin Önemi /
Die Bedeutung der deutsch-türkischen Zusammenarbeit aus
Sicht der europâischen Integration
Vural ÖGER............................................................................................62

OTURUM I / SITZUNG I
TARİHTE İYİ, ŞİMDİ DEĞİŞKEN Mİ? TÜRK-ALMAN
İLİŞKİLERİNDEKİ DEĞİŞİM SÜREÇLERİ /
HISTORISCH FREUNDSCHAFTLICH, GEGENVVAERTIG
VVECHSELREICH? VVANDLUNGSMOMENTE İN DEN DEUTSCH-
TÜRKISCHEN BEZIEHUNGEN
Deutsch-Türkische VVirtschaftsbeziehungen - Gestern und Heute
Şefik Alp BAHADIR.................................................................................68
Türk-Alman İlişkilerinde Değişim ve Süreklilik
İbrahim S. CANBOLAT...........................................................................82
Stationen, VVeichenstellungen und Perspektiven
deutsch-türkischer Beziehungen
İsmail İŞCEN........................................................................................100

OTURUM II/SITZUNG II
EŞİT Mİ, İMTİYAZLI ORTAKLIK MI? AVRUPA BÜTÜNLEŞME
SÜRECİNDE TÜRK-ALMAN İŞBİRLİĞİ /
GLEICHBERECHTIGT ÖDER PRIVILEGIERTE PARTNERSCHAFT?
DEUTSCH-TÜRKİSCHE ZUSAMMENARBEIT İM EUROPAEISCHEN
INTEGRATIONSPROZESS
Türkiye Kültürel Olarak Ne Kadar Avrupalıdır? Ya da:
Tam Üyelik mi, Ayrıcalıklı Ortaklık mı?
Onur Bilge KULA..................................................................................116
Innerdeutsche Kontroversen um die europâische Integration der Türkei
Udo STEINBACH..................................................................................144
Die Bedeutung der Türkei aus Sicht der Europapolitiken Deutschlands PeterKOLB...........................................................................................146
OTURUM III / SITZUNG III
TÜRK-ALMAN İŞBİRLİĞİ: İÇERİKLER, SONUÇLAR
VE PERSPEKTİFLER/
DEUTSCH-TÜRKISCHEZUSAMMENARBEIT: INHALTE, ERGEBNISSE UND PERSPEKTIVEN
Akademische Zusammenarbeit: Modelle, Erfahrungen und Perspektiven
Silke GHOBEYSHI...............................................................................152
Deutsch-Türkische Entvvicklungszusammenarbeit: Bilanz, Status und
Perspektiven
Wilfried EUCHNER...............................................................................162
Integration Managen - Beispiele und Vorschlâge
Sabine HAGEMANN-ÜNLÜSOY..........................................................164
TARTIŞMALAR / DISKUSSIONEN
COME TOGETHER:
TÜRKALMAN İŞBİLİRLİĞİNİN GÜNCEL KONULARI/
AKTUELLE ASPEKTE DEUTSCH-TÜRKISCHER
ZUSAMMENARBEIT
PANEL I
KÜLTÜR GELECEKTİR: TÜRK-ALMAN KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİNİN
YENİ TRENDLERİ /
KÜLTÜR MACHT ZUKUNFT: NEUE TRENDS DEUTSCH-TÜRKISCHER
KULTURARBEIT
Türk-Alman Özel Sektörü ve Kültür Sponsorluğu:
İlkeler, Aktörler, Faaliyet Alanları
Arnold HORNFELD..............................................................................180
Die Arbeit der Goethe - Institute in der Türkei
Hans Werner SCHMIDT.......................................................................186
GÖÇMENLİKTEN MÜŞTERİLİĞE: ALMANYA VE TÜRKİYE'DE KÜLTÜRLER
ARASI İLETİŞİM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ /
VON MIGRANTEN ZU KUNDEN: INTERKULTURELLE KOMMUNIKATIONS-UND MARKETINGSTRATEGIEN İN DEUTSCHLAND UND DER TÜRKEI
Ethnomarketing: Ein aktuelles Thema in Deutschland FranzW.PEREN..................................................................................200
"Interkulturelle Kommunikation" zvvischen Anspruch und
VVirklichkeit
Thomas HEUN......................................................................................202
PANEL III
PİYASAYA YENİ İNSAN KAYNAKLARI GEREK! AVRUPA-TÜRKİYE EMEK
PİYASASI İÇİN MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI /
NEUE KRAEFTE BRAUCHT DER MARKT: BILDUNGSMASSNAHMEN FÜR DEN EUROPAEISCH-TÜRKISCHEN ARBEITSMARKT
Bildung kennt keine Grenzen: Lebenslanges Lernen für den
europâisch-türkischen Arbeitsmarkt
OttoBAUER..........................................................................................212
VVarum ist die Europâisierung der Hochschulbildung notvvendig? Wolfgang VOEGELI..............................................................................220
Aktüelle Herausforderungen für berufliche Bildungsmaftnahmen in Europa Jürgen VAN CAPELLE.........................................................................244
PANEL IV
BİLİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA: TÜRK-ALMAN İŞBİRLİĞİNİN GELECEĞİ
OLAN BİR FAALİYET ALANI MI? /
VVISSENSCHAFT, LEHRE UND FORSCHUNG: EİN
ZUKUNFTSTRAECHTIGES HANDLUNGSFELD DEUTSCH-TÜRKISCHER
ZUSAMMENARBEIT?
Yüksek Öğrenimin Uluslararasılaşması ve Türk-Alman Yüksek Öğrenjm Ortaklıkları için Çıkarılacak Sonuçlar Harun GÜMRÜKÇÜ..............................................................................254

Türk-Alman Kurumları Arasında Bilimsel
Teknik işbirliği Koşulları ve Geliştirme Önerileri
NurU. BOPP........................................................................................256
KAPANIŞ OTURUMU / ABSCHLUSITZUNG TÜRK-ALMAN İŞBİRLİĞİNİ DESTEKLEMEYE YÖNELİK
ÖNERİLER/
VORSCHLAEGE ZUR FÖRDERUNG DEUTSCH-TÜRKISCHER ZUSAMMENARBEIT
Oturum Başkanı / Moderation Erol ESEN
Konuşmacılar/ Referentlnnen
NailALKAN...........................................................................................263
Kerim ARPAD.......................................................................................265
Nevin CAN............................................................................................269
Anette COŞKUN...................................................................................271
Galip KEÇECİOĞLU............................................................................277
Kenan KOLAT......................................................................................279
EKLER / ANLAGEN
KONUŞMACILAR / REFERENTINNEN UND REFERENTEN............285
ADRESLER /ADRESSEN...................................................................291
BASIN HABERLERİ / PRESSEMELDUNGEN....................................295