Su Yönetimi - Küresel Politika ve Uygulamalara Eleştiri

Book : Su Yönetimi - Küresel Politika ve Uygulamalara Eleştiri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 9944-5435-0-0

Published Date : Temmuz 2006

Publisher : Memleket Yayınları

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 5718

INDEX

SUNUŞ IX
KÜRESEL SU SİYASETİ NEDİR?________________________3_
1. Suda Dünya Aktörleri 5
1.1. Uluslararası Kuruluşlar 6
1.1.1. Birleşmiş Milletler Örgütü 6
1.1.2. Avrupa Birliği (AB) 9
1.2. Su Şirketleri 15
1.2.1. Dünya Piyasasına Hakim Olan Su Tekelleri 16
1.2.2. Su Tekelleri ve Ortaklık 21
1.2.3. Su Tekelleri ve Küresel Güçler İşbirliği 22
2. Su Siyasetinin Temel Öğeleri 27
3. Sonuç Yerine 33 Kaynakça . 34
SU YÖNETİMİ VE FİNANSMANINDA
STRATEJİ, MODEL VE AKTÖRLER____________________43_
1. Su Yönetimi ve Finansmanının Tarihi Gelişim Evreleri 45
2. Su Yönetimi ve Finansmanında Küresel Strateji, Politika ve Aktörler 52
2.1. "Yukarıdan Aşağıya" Piyasacı ve Ticari Yaklaşım 56
2.1.1. Uluslararası Kurum ve Kuruluşların Su Yönetimi ve Finansmanına Yaklaşımları 56
2.1.2. Dünya Bankası'nın Bölgelere Göre Su ve Altyapı Kredileri 63
2.1.3. Çokuluslu Su Şirketlerinin Su Yönetimi ve Finansmanına Yaklaşımları 72
2.1.4. Su Yönetiminde Üçüncü Dünya Ülkelerinin Kamu Yönetimlerini Etkisizleştirmeye Çalışan Batılı Ülke Örnekleri 74
2.2. "Aşağıdan Yukarıya" Yerelci ve Piyasacı Yaklaşım 77
3. Küresel Su Politikalarına Karşı Halk Direnci 80
4. Sonuç Yerine: Kamusallık Anlayışını Dışlayan
Su Yönetim ve Finansman Modellerinin Eleştirisi 83
Kaynakça 88
FRANSA SU YÖNETİMİNE GENEL BAKIŞ____________95
1. Fransa'nın Genel Yönetsel Özellikleri 97
2. Fransa'da Su Yönetimi 97 2.1 Ulusal Düzeyde Su Yönetimi 99
2.1.1. Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekoloji Bakanlığı 99
2.1.2. Su Müdürlüğü 100 2.1.3 Su Ajansları 100
2.1.4. Su Havzaları 101
2.1.5. Fransa'da Su Yönetiminin İki Temel Aracı 103
2.1.6. Ulusal Su Kurulu 104
2.1.7. Su Hizmetlerinde Denetim 105 2.2. Yerel Düzeyde Su Yönetimi 106
2.2.1. Belediyeler ve Belediye Birliklerinin Su Hizmetleri 106
2.2.2. Fransa'da Su İşletim Biçimleri 107
2.2.3. Fransa'da Suyun Fiyatlandırılması 109
2.2.4. Suyun Kamu Mali Boyutu 110
3. Fransa'da Suyun Siyasal Boyutu 112
3.1. Fransa-AB 113
3.2. Su İle İlgili Yolsuzluklar, Tepkiler, Tartışmalar 114 Sonuç Yerine Birkaç Görüş 117 Kaynakça 118
BİRLEŞİK KRALLIK'TA
SU YÖNETİMİ VE ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ___________121
1. Özelleştirme Öncesi İngiltere-Galler Modeli 123
2. Özelleştirme Sonrası Modelin Yapısal Özellikleri 128
2.1. Düzenleyici Kuruluşlar 128
2.1.1. Çevre Ajansı 128
2.1.2. Su Hizmetleri Ofisi 132
2.2. Bölgesel İşletmeler ve Şirketler 135
3. İngiltere-Galler Modeli ve AB 136
4. Modelin İşleyişi ve Sorunlar 140 Kaynakça 144
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE SU POLİTİKALARI_____________145
1. AB Çevre Politikası 146
2. AB Su Politikaları 152 2.1. AB Su Çerçeve Direktifi 156
2.1.1. Su Çerçeve Direktifinin Temelleri ve Amaçları 157
2.1.2. Su Politikasının Anahatları 159

2.1.3. Nehir Havzaları Yönetimi 160
2.1.4. "Kirleten Öder" İlkesi 164
2.1.5. Su Çerçeve Direktifinin Yükümlülükleri 165
2.1.6. Direktifin Uygulanması 166
3. Avrupa-Akdeniz Ortaklığında Su Politikaları 168
4. AB Su Politikaları ve Türkiye 171 4.1.Türkiye'de AB Su Çerçeve Direktifine Uyum Çalışmaları 172 4.2. Türkiye'nin AB Çevre Ajansı'na Üyeliği 175 Sonuç 176 Kaynakça 177
LATİN AMERİKA'DA SU ÖZELLEŞTİRMELERİ________179
1. LA Ülkelerinde Yaşanan Politik Dönüşüm 182
2.Uluslararası Mali Kuruluşların Etkisi 186
3. Kamu İşletmelerinin Sunduğu Hizmetin Ticarileştirilmesi 192
4. Özelleştirme Sonrası Yatırım, Tarife ve Emek Politikaları 203
5. Özelleştirme Sonrası Uzlaşmazlıklar 212
6. Latin Amerika'da Özelleştirmenin Alternatifleri 218
7. Sonuç 221 Kaynakça 223
TÜRKİYE'DE İÇMESUYU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ: Yönetim ve Finansman___________________227
1. Tarihsel Gelişim 228
2. İller Bankası, DSİ, Yerel Yönetimlerin Konumu 232
3. İçme Suyu ve Kanalizasyonda Yabancı Yatırım Finansmanı 239
4. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Sürecinde
Suya Yönelik Finansman Politikaları 244
5. Sonuç Yerine 245 Kaynakça 247
SU YÖNETİMİNDE NEOLİBERAL "REFORM" GİRİŞİMLERİ________________________________________253
1. Tarihsel Arkaplan 253
2. Türkiye'de Mevcut Durum 255
3. Türkiye'de Reform Çalışmaları 258
3.1. 1997-1998 Çalışması 259
3.2. Son Dönem Çalışmalar 261
3.2.1. ENVEST Araştırması 262
3.2.2. MATRA Araştırması 265
3.2.3. Kurumlar Arası Çalışmalar 270
3.2.4. Türk Su Sektörünün AB Su Direktiflerine Uyumu 276 Sonuç 282 Kaynakça 285
SUDA DIŞ KREDİ: İzmit Örneği 287
1. Finansman Kaynaklan 289
1.1. Dünya Bankası 289
1.2. Avrupa Birliği 294
1.3. Avrupa Konseyi 297
1.4. Devletlerarası İkili Anlaşmalar 299
1.4.1. Japonya Kredi ve Hibeleri 300
1.4.2. Diğer Kredi ve Hibeler 302
2. İzmit Şehri Kentsel ve Endüstriyel Su Temini Projesi 303
2.1. Projenin Başlangıcı ve YİD Kapsamına Alınması 303
2.2. Projenin Maliyeti ve Finansman Yapısı 307
2.3. Hazine Garantileri ve Ağır Borç Yükü 309
2.4. Uluslararası Tahkim 311
3. Sonuç 314
Kaynakça 315
ANTALYA SU HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME 317
1. Antalya Büyükşehir Belediyesi , 318
1.1. Büyükşehir Belediyesi Görevleri Kamusallıktan Çıkarıldı 318
1.2. Büyükşehir Belediyesi Sınır Değişikliği 318
1.3. 2004 Yılı Yerel Seçimleri 321
2. Su Hizmetleri Yönetiminde Kurum ve Kuruluşlar 322 2.1 ASAT'm Yönetim Yapısı 322
2.2. ASAT'm Mali Yapısı 325
2.3. ASAT Genel Müdürlüğü Su Hizmetleri 331
2.4. ALDAŞ'ın İşlevsizleşmesi S 334
2.5. ANTSU A.Ş. 338
2.5.1. ANTSUA.Ş'de 1999-2005 Yılları Arası Gelişmeler 339
2.5.2. ANTSU A.Ş.'nin Tasfiyesi ve Tahkim Süreci 347
3. Su Hizmetlerinin Fiyatlandırılması 350
3.1. Abone Türleri Açısından Değerlendirme 351
3.2. Tonajlar Açısından Değerlendirme 353
3.3. İçme Suyu Fiyatları Açısından Değerlendirme 355
3.4. Su Hizmetlerine Yönelik Tepkiler Sürüyor 359
4. Sonuç 361 Kaynakça 363
YEREL YÖNETİM BİRLİĞİ ELİYLE SU ÖZELLEŞTİRMESİ:
ÇALBİR Örneği___________________________________ 379
1. Çeşme ve Alaçatı Belediyeleri: Dış Kredi ve Birlik Süreci 380
2. Dünya Bankası ve ÇALBİR Arasındaki İkraz Anlaşması 383
3. Çeşme-Alaçatı Su Temini Projesi Uygulama Sonuçlan 389
3.1. Projenin Hedefleri Açısından Uygulama Sonuçlan 390
3.2. Projenin Alt Hedefleri Açısından Uygulama Sonuçlan 392
3. 3. Proje Maliyeti ve Finansmanı 395
3.4. İşletmeci Şirket İle Sözleşme İmzalanması 398
3.5. İşletme Maliyetleri ve Su Tarifeleri 401
4. Sonuç 403 Kaynakça 405
SINIR AŞAN SULAR: Türkiye'de AB Kaynaklı "Reform" Girişimi______________________________________________407
1. Türkiye Açısından Genel Durum 408
2. Siyasal Durum 411 3.Uluslararası Hukuk Açısından Durum 413
3.1. BM Sözleşmesi 414
3.2. AB Müktesebatı 415
3.3. Su Çerçeve Direktifi 418 4. Türkiye Açısından Sonuçlar 419 Kaynakça 423