Türkiye'de Tüberkülozun Kontrolü İçin Başvuru Kitabı

Book : Türkiye'de Tüberkülozun Kontrolü İçin Başvuru Kitabı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Published Date : 2003

Publisher : T.C. Sağlık Bakanlığı Verem Savaşı Daire Başkanlığı

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 5712

INDEX

Önsöz............................................................................................................................................................................ 5
Kısaltmalar................................................................................................................................................................ 6
A. GİRİŞ........................................................................................................................................................................................ 7
Al. Dünya'da durum ............................................................................................................................................ 7
A2. Türkiye'de durum............................................................................................................................................ 9
A3- Verem savaşının hedefleri........................................................................................................................ 11
B. BULAŞMA VE PATOGENEZ...................................................................................................................................... 12
Bl. Bulaşma .............................................................................................................................................................. 12
B2. Patogenez............................................................................................................................................................ 13
C. TANI........................................................................................................................................................................................ 15
Cl. Akciğer tüberkülozu........................................................................................................................................ 15
Öykü (anamnez)........................................................................................................................................ 15
Fizik muayene.............................................................................................................................................. 15
Radyoloji ...................................................................................................................................................... 16
Tüberkülin cilt testi (TCT).................................................................................................................... 16
Bakteriyoloji................................................................................................................................................ 17
Amplifikasyon testleri ve seroloji...........................•......................................................................... 17
C2. Akciğer dışı tüberküloz (AD-TB)...............................................................................................;............ 17
C3. Olgu tanımları.................................................................................................................................................. 18
C4. Bildirim, temaslıların kontrolü ve taramalar.................................................................................. 19
Bildirim.......................................................................................................................................................... 19
Temaslıların kontrolü.............................................................................................................................. 21
Taramalar ve rapor başvuruları........................................................................................................ 22
D. TEDAVİ ............................................................................................................................................................................ 23
Dİ. TB tedavisine başlama................................................................................................................................ 23
TB tedavisinin ilkeleri............................................................................................................................ 23
TB ilaçlan .................................................................................................................................................... 23
İlaç dozları.................................................................................................................................................... 25
Tedavi rejimleri........................................................................................................................................ 26
Kortikosteroid kullanımı ...................................................................................................................... 27
Cerrahi tedavi endikasyonları............................................................................................................ 28
Yan etkilere yaklaşım.............................................................................................................................. 28
Hastaneye yatırılarak tedavisi gereken hastalar........................................................................ 30
D2. Tedavinin sürdürülmesi.............................................................................................................................. 31
Hasta uyumu................................................................................................................................................ 31
Kontrol muayeneleri.............................................................................................................................. 31
Doğrudan gözetimli tedavi (DGT).................................................................................................. 33
D3. Tedavinin sonlandırılması........................................................................................................................ 41
D4. Özel durumlarda tedavi.............................................................................................................................. 43
Gebeler .......................................................................................................................................................... 43
Emziren kadınlar...................................................................................................................................... 43
Oral kontraseptif kullanan kadınlar................................................................................................ 44
Kronik karaciğer hastalığı olanlar.................................................................................................... 44
Böbrek yetmezliği olanlar.................................................................................................................... 44
Siliko tüberküloz........................................................................................................................................ 44
İlaçlardan birinin ya da birkaçının kullanılamadığı durumlar........................................ 45
Tedaviye yanıtı geç olan ve kaviteli hastalar ............................................................................ 45
Tedavisini aksatan hastalar.................................................................................................................. 45
Tedavi başarısızlığı.................................................................................................................................. 46
İlaca dirençli TB........................................................................................................................................ 47
HIV ve TB...........,.......................................................................................................................................... 52
E. ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU........................................................................................................................ 53
El. Çocuklarda TB tanısı.................................................................................................................................... 53
E2. Çocuklarda TB tedavisi................................................................................................................................ 54
F. TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ (TCT).............................................................................................................................. 55
F1. Tüberkülin antijeni.......................................................................................................................................... 55
F2. Tüberkülin reaksiyonu .................................................................................................................................. 55
F3. Uygulama tekniği.............................................................................................................................................. 55
F4. Testin okunması................................................................................................................................................ 56
F5. Reaksiyonun değerlendirilmesi................................................................................................................ 56
G. TÜBERKÜLOZDAN KORUNMA.............................................................................................................................. 58
G1. Koruyucu İlaç tedavisi.................................................................................................................................. 58
G2. BCG aşısı............................................................................................................................................................ 59
G3- Tüberküloz bulaşmasının önlenmesi.................................................................................................. 62
H. EK İs TÜBERKÜLOZ MİKROSKOBİSİ.................................................................................................................. 65
H1. Örnek alma, saklama ve nakil işlemi .................................................................................................. 65
H2. Mikroskopik inceleme.................................................................................................................................. 69
H3. Kalite kontrolü................................................................................................................................................ 72
H4. Mikroskobi dışında yapılan tetkikler...........................................................................................,........ 73
I. EK 2: TB BİLGİ FORMU.................................................................................................................................................. 74
J. KAYNAKLAR........................................................................................................................................................................ 75
K. ÖRGÜTLENME, KURULUŞ VE KİŞİ GÖREV TANIMLARI............................................................................ 83
K1. Verem savaşının örgütlenmesi................................................................................................................ 83
K2. Verem savaşında kuruluşların görevleri............................................................................................ 84
K3. Verem savaşı dispanseri personelinin görevleri.......................................................................... 91
K4. İkmal...................................................................................................................................................................... 94
K5. Personel eğitimi.............................................................................................................................................. 95
K6. Halk eğitimi........................................................................................................................................................ 95
K7. Denetim.............................................................................................................................................................. 96
K8. Verem savaşı dispanseri denetim ve değerlendirme raporu ................................................ 97
L. FORMLAR VE KAYIT SİSTEMİ.................................................................................................................................. 98
L1. Konunun Türkiye'deki tarihsel gelişimi..............................................................................................
L2. Bilgisayarlı bireysel kayıt sistemi............................................................................................................
L3. Konunun içeriği................................................................................................................................................
L4. Dispanser çalışmalarının formlarla değerlendirilmesi............................................................
L5. Merkez, ara ve uç birimlerin dolduracağı formlar........................................................................
L6. Formların doldurulması..............................................................................................................................
L7. Formlarda kullanılan terimler..................................................................................................................
L8. Formlar, kartlar ve defterler......................................................................................................................
M. EKLER.................................................................................................................................................................................... 99
M1. Tüberküloz kontrolü ile ilgili mevzuat................................................................................................ 99
M2. Telefon numaralan...................................................................................................................................... 112