Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Book : Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 0378-2921

Skin : 62-3

Period : 3 monthly

Published Date : Temmuz 2007

Publisher : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5694

INDEX

Celal Göle
3 Prof. Dr. Yavuz Sabuncu Hocamın Ardından...
Cem Eroğul
5 14 Şubat 2007 günü Yavuz Sabuncu'yu Uğurlarken
9 Fazıl Sağlam
Yavuz Sabuncu İçin
11 Erdal Onar
Yavuz Sabuncu'yu Anarken
15 Ayhan Yalçınkaya
Gördüm Gördüm [Yavuz Sabuncu İçin Bir Deneme]
Mesut Aydın
23 Mahkemelerde Taraflarca İleri Sürülen Anayasa'ya Aykırılık İddialarının Ciddîliği /
Seriousness of Conflicating with the Constition Claims ofParties at Courts
Ahmet Murat Aytaç - Sarp Balcı
57 Türkiye'de 'Şansın Terbiye Edilişi'ne Geçiş: Mehmed Cavid Bey'in İhsaiyat Kitabı /
Transition to 'Taming ofChance' in Turkey: Mehmed Cavid's ihsaiyat Kitabı
Betül Balıkçıoğlu - Akın Koçak - Alper Özer
79 Şiddet İçermeyen Bir Eylem Olarak Dolaylı Tüketici Boykotlarının Oluşum Süreci ve Türkiye İçin Değerlendirme / Process of Indirect Consumer Boycott as a non-Violence Movement and Evoluations for Turkey
Osman Can
101 Anayasayı Değiştirme İktidarı ve Denetim Sorunu / Constituent Power and the Question ofJudicial Review
Tayfun Çınar
141 Yerel Seçimlerde Kent Büyüklüğü İle Oy Vermenin Yönü Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği 1963-1999 / The Relationship betmeen Urban Size and Voting Patterns in Local Elections: Turkish Case 1963-1999
Cem Eroğul
167 2007 Cumhurbaşkanı Seçimi Bunalımından Çıkarılabilecek Dersler / Lessons to be Derived from the 2007 Presidential Election
Şeref İba
T.B.M.M. Bütçe Maratonu ve Rekorları Üzerine [10. Saniye/Karar Hızıyla (2 Saat 57
183 Dakikada 1006 Karar) Oylama, Birleşim ve Konuşma Uzunluğu Rekorları ve Süzgeç
Madde Uygulaması] / On Budgetary Marathon of the Grand National Assembly of Turkey
and its Records [(1006 Decisions in 2 Hours 57 Minutes with 10 Second/Decision) Voting,
Records of Session and Speech Lenght and Application of Filter Article]
Onur Karahanoğullan
201 Birel İşlemlere Karşı Açılan İptal Davalarında İlgi Bağı Sorunu / Standing to Applyfor Judicial Review of Individual Administrative Acts
Barış Övgün
233 Bir Politika Transferi Örneği: Kalkınma Ajansları / An Example of Policy Transfer: Development Agencies