Avrupa'daki Türk kadını: Almanya Örneğinden Hareketle Avrupa'da Yaşayan Türk kadın Göçmenlerin Konumuna Dair Bir Analiz

Book : Avrupa'daki Türk kadını: Almanya Örneğinden Hareketle Avrupa'da Yaşayan Türk kadın Göçmenlerin Konumuna Dair Bir Analiz

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Women

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-6728-20-5

Published Date : Ekim 2006

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 5690

INDEX

SUNUŞ........................................................................................................7
ÖNSÖZ........................................................................................................9
I. BÖLÜM Türkiye'den Avrupa'ya Göç ve Göç Sürecinde Türk Kadınının Rolü
Giriş: Avrupa'ya Türk Göçü.................................12
1.1. Avrupa'daki Türk Göçmenler........................... .13
1.1.1. Avrupa Birliği'nde Yaşayan Türklere İlişkin Demografik Veriler ..............................................13
1.1.2. Avrupa Birliğindeki Türk Göçmenlerinin Ekonomik Gücü 15
1.1.3. Avrupa Birliği'ndeki Türk Girişimciler................15
12. A]nıanya'daki Türk Göçmenler ..........................17
1.2.1. Almanya'daki Türk Göçmenlerin Güncel Konumu......24
1.2.1.1. Demografik Yapı...................,, ,......24
1.2.1.2. Almanya'daki Türklerin Değişen Profili.........25
1.2.1.3. Ekonomik Değişim; Tasarruftan Tüketime.......26
1.2.1.4. İşçilikten Girişimciliğe ......................27
1.2.1.5. Eğilim....................................29
1.2.2. Almanya'daki Türk Kadınların Demografik Yapısı ve Çalışma Hayatı...................................32
II. BÖLÜM Avrupa'daki Türk Kadınının Yaşam Koşulları
Avrupa'daki Türk Kadınının Yaşam Koşullan ..................36
2.1. Anıştırma Yöntemi....................................37
2.1.1. Deneklerin Seçimi ................................38
2.1.2. Anket Formunun Hazırlanması ve Anket Safhasına Geçiş .38
2.1.3. Teknik Donanım..................................38
2.1.4. Verilerin Değerlendirilmesi ve Nİhaİ Rapor ..........39
2.2 Araştırma Sonuçlan: Almanya daki Türk Kadınının Yaşam
Koşulları ve Rol Algılamaları ............................39
2.2.1. Sosyo-Denıografik Durum ve Aile İçi Konum...........39
2.2.2. Okul ve Meslek Eğilimi............................42
2.2.3. Dil Yeterliliği....................................43
2.2.4. Çalışma Yfl§amı ................................44
2.2.4.l Ev Kadınlarının Koşullan ..................45
2.2.4.2. Çahşan Kadınlar..........................46
2.2.4.3. Çalışan Kadınların Ailevi Konumlan .........46
2.2.5. Bağlantılar, ilişkiler ve Toplumsal Uyum ............47
2.2.6. Kendi Gelirine Sahip Olma........................43
2.2.7. Kadının Genel Rolünün Nitelenmesi............... .50
2.2.8. Göç Sürecinde Kadınızı Rolü ve Aile İçi Şiddet........60
2.2.9. Alman Kadın Inıajı Ulaşılması Gereken Model mi? ... .63
2.2.10. Ankete Dair Ara Değerlendirme....................70
III. BOLÜM Avrupa'daki Türk Kadın Aydınların
Bakış Açısından Türk Kadın Göçmenler
Avrupa'daki Türk Kadınının Yaşam Koşullarına Avrupa daki Türk Kadın Aydınların Bakışı: Mevcut Durum, Sorunlar, Geleceğe Dair
Perspektifler...........■..................................76
3-.1. Okul ve Meslek Eğitiminde Durum .......................76
3.2. Çalışma Yaşamında Türk Kadını.........................80
3.3. Aile Yapılarının Genel Görünümü . -..................... .83
3.4. Aile îçi Şiddet ve Zorla Evlendirmeler.................... .85
3.5. Avrupa ve Türkiye Arasında Farklar......................86
3.6. Genel Öneriler........................................88
3.7. Mülakatlara Dair Ara Değerlendirme......................89
IV- BÖLÜM Genel Değerlendirme ve Perspektifler
Genel Değerlendirme ve Perspektifler.........................92
4.1. Almanya'da Uyum Sürecinin Gelişimi.....................92
4.2. Sonuç Yerine; Avrupa daki Türk Kadınının Perspektifi .......97
KAYNAKÇA............................................99