ÇAlışan Çocuklar (Working Child) 2006

Book : ÇAlışan Çocuklar (Working Child) 2006

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-19-4122-0

Published Date : Ekim 2007

Publisher : T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 5666

INDEX

Sayfa
Önsöz III
İçindekiler V
Grafik, Tablo ve Şema Listesi VI
Simge ve Kısaltmalar VIII
Açıklama IX
1. Tarihsel Tablolar, 1994 - 2006 1
2. Değerlendirme 9
2.1 Nüfus Yapısı 9
2.2 Eğitim Durumu 10
2.3 İstihdam Durumu 16
2.4 Gelir Durumu 21
2.5 Çalışma Nedeni 22
2.6 Fiili Çalışma Süresi 24
2.7 Ev İşlerinde Çalışanlar 25
3. Tablolar, 2006 47
Ek 79
Temel karakteristiklere ilişkin standart hata değerleri


Page
Foreword III
Contents V
List of Graphics, Tables and Diagram VII
Symbols and Abbreviations VIII
Explanation XIX
1. Historical Tables, 1994 - 2006 1
2. Evaluation 28
2.1 Population Structure 28
2.2 Educational Status 29
2.3 Employment Situation 35
2.4 Income Status 40
2.5 The Reason of Working in Economic Activity 41
2.6 Actual Working Hours 43
2.7 Household Chores 44 3. Tables, 2006 47
Appendix 79
Standard errors in measuring basic characteristics

NOTES

Yayın içeriği, Türkçe ve İngilizce olarak iki dildedir.