45. Yıl TİSK XXIII: Genel Kurul Çalışma Raporu

Book : 45. Yıl TİSK XXIII: Genel Kurul Çalışma Raporu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Published Date : 2007

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 5662

INDEX

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL KONULAR
I. 45. YILINDA TİSK VE CUMHURİYETİMİZİN TEMEL İLKELERİ ................................................................3
II. ÜLKEMİZİN EKONOMİK VE SOSYAL ALANDA YENİ VİZYON İHTİYACI ..................................................3
İKİNCİ BÖLÜM
ÇALIŞMA HAYATINI ETKİLEYEN EKONOMİK ORTAM
I. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER................................................................................................9
1. Dünya Ekonomisinde Büyüme ve Enflasyon Eğilimleri........................................................................9
2. Dış Ticaret Hacmindeki Gelişmeler......................................................................................................9
3. Uluslararası Sermaye Hareketleri......................................................................................................12
II. TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER..........................................................................................12
1. Milli Gelir ve Büyüme........................................................................................................................12
2. Sanayi Üretimi..................................................................................................................................15
3. Sabit Sermaye Yatırımları..................................................................................................................17
4. Enflasyon..........................................................................................................................................17
5. Kamu Maliyesi .................................................................................................................................19
6. Dış Ticaret ve Cari İşlemler Dengesi..................................................................................................27
7. Doğrudan Yabancı Yatırımlar............................................................................................................30
8. Özelleştirme Uygulamaları ................................................................................................................31
9. Genel Değerlendirme........................................................................................................................33
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇALIŞMA HAYATINI ETKİLEYEN SOSYAL ORTAM
I. KÜRESELLEŞME VE İŞLETMELERİN TOPLUMDAKİ ROLÜ ..................................................................41
II. SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMINA YAKLAŞIMLAR..........................................................................41
III. SOSYAL SORUMLULUK İNİSİYATİFLERİ..............................................................................................43
1. ILO Bildirgeleri..................................................................................................................................43
2. OECD Çokuluslu işletmeler Rehberleri..............................................................................................43
3. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ..................................................................................43
4. Sorumlu Yatırım İlkeleri....................................................................................................................44
5. Avrupa Komisyonu Girişimi: Avrupa İttifakı......................................................................................45
6. Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) Çalışmaları..................................................................45
7. Davranış Kuralları..............................................................................................................................45
8. Tedarik Zinciri Yönetimi....................................................................................................................46
IV. SOSYAL RAPORLAMA VE DOĞRULAMA..............................................................................................47
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE
I. AVRUPA BİRLİĞİ'NDEKİ GELİŞMELER ................................................................................................51
1. Birlik 50 Yaşında................................................................................................................................51
2. Anayasa Sorunu ve Genişleme Süreci..............................................................................................51
3. AB Sosyal Politikasında Esneklik Yönünde Rota Değişikliği..............................................................56
II. TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ......................................................................................................................59
1. Müzakere Süreci................................................................................................................................59
2. Geleceğe Bakış ve Öneriler................................................................................................................64
3. Sosyal Alanda AB Müktesebatına Uyum ve Konfederasyonumuz Görüşleri......................................65
BEŞİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK
I. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZDE MEVCUT DURUM VE SORUNLAR ..............................................75
II. SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ DÖNEM....................................................................................................75
1, 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu: Sosyal Güvenlikte Tek Çatı........................................78
2. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ......................................................81
III. BİREYSEL EMEKLİLİK..........................................................................................................................98
ALTINCI BÖLÜM
İSTİHDAM, İŞSİZLİK VE KA YITDIŞI SEKTÖR
I. TÜRKİYE'DE İSTİHDAM VE İŞSİZLİK SORUNLARI............................................................................107
1. İstihdam ve İşsizlikte Mevcut Durum..............................................................................................108
2. Kayıtdışı Ekonomi ve Kayıtdışı istihdam..........................................................................................113
II. TÜRKİYE'DE İŞSİZLİĞE VE KAYITDIŞI İSTİHDAMA NEDEN OLAN FAKTÖRLER................................116
III. AVRUPA İSTİHDAM STRATEJİSİ........................................................................................................136
1. Avrupa İstihdam Stratejisi'nin Gelişimi............................................................................................136
2. 2003-2006 Dönemi Yenilenmiş İstihdam Stratejisi........................................................................137
3. 2005 Yılında Yapılan Gözden Geçirme............................................................................................140
4. Avrupa İstihdam Stratejisi ve Türkiye..............................................................................................142
IV. İSTİHDAMIN ARTIRILMASI İÇİN İZLENMESİ GEREKEN POLİTİKALAR............................................143
V. KADINLARIN, GENÇLERİN VE ÖZÜRLÜLERİN İSTİHDAMI...............................................................154
1. Kadın İstihdamında Mevcut Durum-ve Sorunlar..............................................................................154
2. Genç İstihdamında Mevcut Durum ve Sorunlar..............................................................................165
3. Kadın ve Genç istihdamının Artırılmasına ilişkin Yol Haritası..........................................................169
4. Özürlü İstihdamında Mevcut Durum ve Sorunlar............................................................................171
5. Özürlü istihdamının Teşvikine Yönelik Öneriler..............................................................................174
VI. ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA GEÇİCİ/DÖNEMSEL İŞÇİ TEMİNİ (MESLEK EDİNİLMİŞ ÖDÜNÇ İŞ İLİŞKİSİ)............................................................................................................................175
1. Geçici/Dönemsel işçi Temini (Ödünç İş İlişkisi)..............................................................................175
2. Avrupa Birliği'ne Üye Ülkelerde Meslek Edinilmiş Ödünç İş İlişkisi................................................175
3. Konfederasyonumuzun Görüş ve Önerileri......................................................................................180
YEDİNCİ BÖLÜM EĞİTİM SİSTEMİ
I. EĞİTİMDE KÜRESEL BOYUT..............................................................................................................185
II. TÜRKİYE'DE EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI..................................................................................186
1. Mesleki Eğitimde Mevcut Durum....................................................................................................186


. İşletmelerin Eğitimdeki Fonksiyonu ve Yükümlülükleri....................................................................188
3. TiSK'e Üye İşveren Sendikalarında ve Bağlı İşletmelerde Eğitim Faaliyetleri ..................................194
III. EĞİTİM SİSTEMİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ: ÖNERİLER..............................................................195
IV. MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ..........................................................................................................196
1. 5544 Sayılı Kanun'un Anahatları......................................................................................................196
2. Mesleki Yeterlilik Sisteminin Önemi................................................................................................197
SEKİZİNCİ BÖLÜM
BİLİM-TEKNOLOJİ, AR-GE VE YENİLİKÇİLİK
I. TÜRKİYE'NİN BİLİM-TEKNOLOJİ, AR-GE VE YENİLİKÇİLİK PERFORMANSI......................................203
II. ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER ......................................................................................................207
DOKUZUNCU BÖLÜM SOSYAL DİYALOG
I. AVRUPA BİRLİĞİ'NDE SOSYAL DİYALOG..........................................................................................218
II. TÜRKİYE'DE GELİŞEN SOSYAL DİYALOG..........................................................................................219
1. Özel Sektördeki Sosyal' Diyalog Uygulamaları..................................................................................220
2. AB Süreci ve Sosyal Diyalog............................................................................................................222
ONUNCU BÖLÜM
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA DÜNYADA YAŞANAN GELİŞMELER..................................227
1. AB Düzeyindeki Gelişmeler..............................................................................................................227
2. Uluslararası Çalışma Teşkilatı Düzeyindeki Gelişmeler....................................................................228
3. Dünya Sağlık Teşkilatı Düzeyindeki Gelişmeler................................................................................228
II. TÜRKİYE'DE YAŞANAN GELİŞMELER................................................................................................228
1. Ulusal iş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'nin Oluşturulması................................................................228
2. 4857 Sayılı İş Kanunu Gereği Çıkartılan Yönetmeliklerin İptali........................................................229
3. İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Mevzuat Çalışmaları......................................................................230
4. İş Sağlığı ve Güvenliği'nin Geleceği................................................................................................234
ONBİRİNCİ BÖLÜM ÇEVRE VE ENERJİ
I. ÇEVRE POLİTİKALARI VE SANAYİMİZ................................................................................................239
1. Mevcut Durum................................................................................................................................239
2. 2006 Yılı İlerleme Raporu'nda Çevre Konusunda Yer Alan Hususlar..............................................240
3. 5491 Sayılı Çevre Kanunu Değişikliğine İlişkin Konfederasyonumuz Görüşleri ..............................240
II. ENERJİ POLİTİKALARI VE SANAYİMİZ ..............................................................................................243
1. Küresel Enerji Trendleri ..................................................................................................................243
2. Türkiye'nin Enerji Sorunu................................................................................................................247
3. Nükleer Enerji..................................................................................................................................251 III
ONİKİNCİ BÖLÜM
ÜCRET VE İŞGÜCÜ MALİYETİ
I. TESPİTLER.......................................................................................................................................259
II. ÖNERİLER .......................................................................................................................................276
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇALIŞMA HAYATININ HUKUKİ YÖNÜ
I. ÇALIŞMA HAYATIMIZ VE TEMEL YASALARI...................................................................................281
1. Anayasamız.................................................................................................................................282
2. 4857 Sayılı İş Kanunu.................................................................................................................283
3. 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ve Değiş Çalışmaları......................................................................................................................................288
4. Sosyal Güvenlik Kanunlarımız........................................................................................................296
II. ÇALIŞMA HAYATIMIZA İLİŞKİN YASAL DEĞİŞİKLİKLER....................................................................296
1. Anayasa Değişikliği........................................................................................................................296
2. 4857 Sayılı İş Kanunu Değişiklikleri................................................................................................296
3. 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler....................................................................................................................................297
4. Sosyal Güvenlik Kanunları'nda Yapılan Değişiklikler......................................................................297
5. iş Mahkemeleri Kanunu'nda Yapılan Değişiklik..............................................................................298
6. Vergi Kanunları'nda Yapılan Değişiklikler........................................................................................298
7. Kamu ihale Mevzuatında Yapılan Değişiklikler................................................................................299
8. Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Mevzuatında Yapılan Değişiklikler............................................299
9. İcra İflas Kanunu'nda Yapılan Değişiklik........................................................................................300
10. Çevre Mevzuatında Yapılan Değişiklikler........................................................................................300
11. Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler..........................................................................................301
III. ÇALIŞMA HAYATIMIZA YENİ KATILAN BAZI DÜZENLEMELER..........................................................301
1. 5283 Sayılı Sağlık Kurumlarının Devri Hakkında Kanun..................................................................301
2. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu......................................................................................................302
3. 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu '........................................................................................................302
4. 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu......................................................................................................303
5. 5449 Sayılı Kalkınma Ajansları Hakkında Kanun............................................................................303
6. 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu...............................................................................304
7. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu...................................................305
8. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu...........................................................................................305
9. 5523 Sayılı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun.......................305
10. 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu.............................................................................305
11. 5548 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu.............................................................................305
12. 5582 Sayılı Konut Finansmanı Sisteminde Değişiklik Kanunu.....................................................306
13. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu...........................................................................................306
14. 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımlarının Tasfiyesine İlişkin Kanun.........................................306
15. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu...................................................................................................306
16. 5654 Sayılı Nükleer Güç Santralleri Kuruluş Kanunu...................................................................307
IV. ONAYLANAN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER: GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI.....307
IV 1. Avrupa Sosyal Şartı.......................................................................................................................307

2. Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı..........................................................................................308
3. Türkiye'nin Çekince Koyduğu Maddeler..........................................................................................308
4. Avrupa Sosyal Şartı'nın Denetim Organları....................................................................................309
V. ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN YASA TASARI VE TASLAKLARI............................................................310
1. Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Değişiklik Taslakları..............310
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı................................................................................310
3. Kıdem Tazminatı Fonu Kanun Tasarısı............................................................................................310
4. Borçlar Kanunu Tasarısı ................................................................................................................310
5. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı..........................................................................................................311
6. Hava İş Kanunu Tasarısı................................................................................................................312
7. Devlet Memurları Kanunu Değişiklik Tasarısı..................................................................................312
8. Türk Ceza Kanunu'nun 301. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Taslak ............................312
9. Sosyal Yardım ve Primsiz Ödemeler Kanun Tasarı Taslağı............................................................313
10. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Taslağı......................313
11. Markalar Kanunu Taslağı ..............................................................................................................313
12. Patent ve Faydalı Model Kanunu Taslağı ......................................................................................313
13. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Taslağı..................................................314
14. AB'ne Uyum Çalışmaları Kapsamında Öngörülen Değişiklikler-Türkiye'nin AB Müktesebatı'na Uyum Programı (2007-2013) ..................................................................................................................314
ONDÛRDÜNCÜ BÖLÜM KONFEDERASYON FAALİYETLERİ
I. TEMSİL FAALİYETLERİ........................................................................................................................319
1. Yurtdışı Temsil Faaliyetleri..............................................................................................................319
2. Yurtiçi Temsil Faaliyetleri ............................................................................................................326
II. TİSK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ................................................................................329
1. Projeler ..........................................................................................................................................329
2. İmzalanan İşbirliği Protokolleri ......................................................................................................340
3. Düzenlenen Seminerler ..................................................................................................................342
4. Ziyaret ve Toplantılar......................................................................................................................350
III. KONFEDERASYON ORGANLARININ TOPLANTILARI..........................................................................356
1. Zorunlu Organlar ............................................................................................................................356
2. Diğer Kurullar..................................................................................................................................357
3. TİSK Komisyonları..........................................................................................................................357
IV. YAYIN FALİYETLERİ ......................................................................................................................359
1. Süreli Yayınlar ................................................................................................................................359
2. Belirsiz Süreli Yayınlar....................................................................................................................362
3. Elektronik Yayıncılık........................................................................................................................362
V. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ............................................................................................................362
1. Yayın ve Rapor Tanıtımı..................................................................................................................362
2. Yazılı ve Görsel Basın......................................................................................................................363
3. Halkla ilişkiler..................................................................................................................................363
EKLER
EK 1- Yasal Kıdem Tazminatı Tavanları..................................................................................................367
EK 2-Günlük Asgari Ücretler..................................................................................................................369
EK 3- SSK Primine Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları......................................................................370