2000-2003 Petrol - İş

Book : 2000-2003 Petrol - İş

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Eylül 2003

Publisher : Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 5647

INDEX

SUNUŞ ............................................... 13
GİRİŞ ................................................ 15
KÜRESEL KAPİTALİZM VE SERMAYENİN
YENİ HEGEMONYA STRATEJİLERİ......................... 29
Prof. Dr. Tülin Öngen
Giriş............................................... 29
Küresel Kapitalizmin Doğuşu ve Sınıfsal Mantığı.............. 32
Sermayenin Üretim Alanında Emek Üzerindeki
Kontrolünü Artırmaya Dönük Gelişmeler.................... 35
Sermayenin Ekonomik ve Toplumsal İktidarına Dönük
Yeni Kurumsal Düzenlemeler ............................ 37
Sermayenin Siyasal ve İdeolojik Hegemonyasına Dönük
Yeni Stratejiler....................................... 40
KÜRESELLEŞMEYE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ VE
YENİ BİR KÜRESEL ANLAYIŞIN VE ÖRGÜTLENMENİN
KAÇINILMAZLIĞI ....................................... 47
Prof. Dr. Meryem Koray
Giriş: Küreselleşmeyi Nasıl Yorumlamalı?................... 47
Yaşadığımız Küreselleşmenin Öne Çıkan Anlamı:
Kapitalizmin Büyüme ve Yaygınlaşma Arayışları .............. 52
Küreselleşen Dünya, Artan Sosyo-Ekonomik Karşıtlıklar ........ 57
Küreselleşmeyi Dönüştürmenin Yolu Nereden Geçiyor? ........ 65
Avrupa Toplum Modeli: Liberal-Sosyal Sentez veya
Kapitalizmin ile Demokrasinin, Ekonomi ile Siyasetin Uzlaşması . . 69
Küreselleşme Karşısında Avrupa Refah Devleti ve
Öne Çıkan Tartışmalar................................. 75
Sonuç: Zihniyetlerde ve Politikalarda
Küresel Bir Devrime İhtiyaç Var .......................... 84
DÜNYA PİYASA YAPILANMASINDA DEVLETİN KONUMU........ 91
Prof. Dr. İzzettin Önder
KÜRESELLEŞMENİN NERESİNDEYİZ? TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BORÇ SORUNU VE
IMF POLİTİKALARI ..................................... 105
Prof. Dr. Erinç Yeldan
I. Giriş: Kamu Ekonomisinin 1990-sonrası Bozulan Yapısı....... 105
II. Finansal Serbestleştirme Altında Türkiye Ekonomisi ......... 106
III. Mevcut (IMF) Programın(ın) Makroekonomik Hedefleri....... 111
IV. Sonuç: Güven ve İstikrar, Kim İçin?..................... 113
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE UYGULANAN PARA
POLİTİKALARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ ............... 115
Ümit Özlale
Giriş............................................... 115
Küreselleşme ve Uygulanan Para Politikaları................. 116
Küreselleşme Öncesi Uygulanan Para Politikaları.............. 116
Küreselleşme Sürecinde Para Politikaları ................... 116
Yeni Bir Para Politikası Rejimi: Enflasyon Hedeflemesi ......... 117
Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi ................. 121
Genel Çerçeve....................................... 121
İzlenen Para Politikası ................................. 121
İŞSİZLİK: DEVLET VE SERMAYE İÇİN
HEM TEHDİT HEM FIRSAT___............................ 125
Gökhan Atılgan
Giriş............................................... 125
Dünyada İşsizlik...................................... 126
Türkiye'de işsizlik..................................... 127
Küreselleşme ve Türkiye:
Süreçler ve İşsizlik Açısından Sonuçlar..................... 130
Devletin İşsizliğin Kara Tablosunun
Oluşumundaki Rolü ................................... 133
şsizliğin Devlet ve Sermaye Açısından İki Yönü:
Hem Tehdit Hem Fırsat................................ 136
Sonuç............................................. 144
NEOLİBERAL EKONOMİ POLİTİKALARI,
İŞGÜCÜ PİYASALARI VE İSTİHDAM ........................ 149
Prof. Dr. Fikret Şenses
1) Giriş............................................. 149
2) İşgücü Piyasalarının Temel Özellikleri.................... 149
3) Başlıca Sorun Alanları ............................... 153
4) Özet ve Sonuç..................................... 159
İSTİHDAM POLİTİKALARI, ESNEKLİK
ARAYIŞI VE ETKİLERİ ................................... 163
Doç. Dr. Ahmet Selamoğlu
Giriş............................................... 163
İstihdam Politikalarında Başarı Arayışı ..................... 166
Ekonomik Büyüme ile İstihdam Arasındaki İlişki .............. 168
İstihdam Politikalarının Başarısında İki Farklı Yaklaşım......... 169
Yaklaşımların Ortak Özelliği: Güçlü Esneklik Anlayışı .......... 171
İstihdam Politikalarında Esneklik Açılımları .................. 171
Esnek İstihdamın Artan Önemi ........................... 172
a. Kısmi Süreli Çalışmanın Olumlu Etkisi .................... 172
b. Belirli Süreli Hizmet Sözleşmelerinin
Yaygınlaşma Eğilimi................................. 175
Ücret Esnekliği Arayışı ................................. 177
İstihdamın Korunmasında Esneklik........................ 181
Sosyal Güvencelerin Esnekliği ........................... 183
Genel Değerlendirme .................................. 187
KÜRESEL FABRİKANIN'
DOĞUŞU VE YÜKSELİŞİ' ................................. 197
Dn Metin Özuğurlu
1. Küresel Fabrikanın Kuramsal Dayanakları................. 198
2. Küresel Fabrikanın Yeni İşçileri......................... 203
3. 'Küresel Fabrika' Rejimi .............................. 206
4. Sonuç Yerine: Küresel Fabrika ya da Sermayenin
Ütopyasındaki Yüzer Ada............................. 212
"KÜRESELLEŞME" KISKACINDA TÜRKİYE'DE
İŞÇİ SINIFI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ........................ 219
Doç. Dr. Yüksel Akkaya
Ekler .............................................. 233
İŞÇİ SINIFININ DEĞİŞEN YAPISI VE
ULUSLARARASI SENDİKAL HAREKET...................... 239
Alpaslan Savaş
Kriz!............................................... 240
1970'den Günümüze İşçi Sınıfının Yapısı (Ne Değişti?)......... 241
Neo-liberalizmin Efendiliği............................... 241
Emek Süreçlerinde Liberalizasyon, Esnekleşme .............. 242

Proleterleşme Süreci .................................. 245
Uluslararası Sendikal Hareket Krizi........................ 245
Sınıf Sendikacılığı .................................... 249
KÜRESEL SENDİKACILIK................................. 253
Dr. Seyhan Erdoğdu
1. Küreselleşme...................................... 253
2. Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Sendikalar........... . 257
3. Küresel Sendikal Politikalar ........................... 259
4. Ulus Ötesi Şirketlerde Örgütlenme ...................... 261
4.1 Dünya Şirket Konseyleri............................. 261
4.2. Sınır Ötesi Örgütlenmeler ........................... 266
4.3. Küresel "Çerçeve Anlaşmaları"........................ 273
4.4. Küreselleşme ve Küresel Endüstriyel Eylem.............. 278
Sonuç ............................................. 285
TÜRK SENDİKAL HAREKETİNİN ÖZGÜN
KRİZ ALANLARI VAR MIDIR.? ............................. 289
Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu
Giriş ve Bazı Sorun Alanları ............................. 289
Yönetim ve Liderlik.................................... 292
Sendika Bürokrasisi ................................... 294
Sendikaların Bazı Özgün Kriz Alanları...................... 296
Sendikal Krize Rağmen ................................ 299
KÜRESEL YÖNETİŞİM VE SENDİKALAR..................... 303
Arş. Gör. Mehmet Gürsan Şenalp, Hakan Reyhan,
Doç. Dr. Ahmet Haşim Köse
Giriş............................................... 303
Yönetişim Kavramı..................................... 304
İyi Yönetişim: Edilgen Devletten Etkin Devlete................ 305
Dünyada ve Türkiye'de Yönetişim Uygulamaları .............. 307
Yönetişim STK'ları, Yönetişim Sendikaları................... 312
Sonuç Yerine........................................ 319
SENDİKALARIN ÖRGÜTLENME
KAPASİTELERİ......................................... 323
Zehra Güner Akad
Giriş............................................... 323
1- Örgütlenme Çalışmalarını Etkileyen
Makro Faktörler.................................... 324
2- Örgütlenme Çalışmalarını Etkileyen
Diğer Faktörler..................................... 326
A- Örgütlenme-Sektör Dinamikleri....................... 327
B-Üretimin Parçalanması............................. 329
C-İstihdamın Parçalanması............................ 330
D- Sendikal Yapı Ve İşleyiş ........................... 332
3- Türkiye'de Sendikalar ve Örgütlenme.................... 333
Sonuç ............................................. 334
2003 TÜRKİYE'SİNDE ESNEKLİĞİN İŞ YASASI VE
SENDİKAL HAREKETE ETKİLERİ............ ............... 337
Arş. Gör. Ülkü Hatman
Giriş............................................... 337
Endüstri İlişkileri Kavramı;
Sürekli Çatışmayı Tasvir Eden
Kutsallaştırılmış Bir Mistifikasyon ......................... 337
Senaryoda Çizilen Roller mi?
Yoksa İşçi Sınıfının Tarihsel Rolü mü?...................... 338
Bir Dönüm Noktası; 1923-İzmir İktisat Kongresi............... 339
İlk İş Kanununun Yasalaştığı Atmosfer ve
Yasanın Karakteristik Özellikleri .......................... 339
Savaş Yılları ve Milli Koruma Kanunu..................... . 341
Demokrat Parti Dönemi ve Çalışma İlişkileri................. 342
1961 Anayasası ...................................... 344
1980'ler; Türkiye Kapitalizmi Yeniden Yapılanıyor............. 345
"Çağa Uyum" ve "Değişim".............................. 346
Esnekliğin İş Yasası................................... 347
Sonuç ............................................. 350
ESNEKLİĞİN ÖTESİ: YENİ İŞ KANUNU TASARISI.............. 353
Oğuz Topak
Fordizm ve Sonrası: Esnek Birikim Rejimi................... 353
Thatcherizm ve Esnekliğin Siyaseti........................ 359
İşgücü Piyasalarının Yeniden Yapılandırılması:
Yeni Bir Thatcherizm mi? ............................... 362
Yeni İş Yasası: Esnekliğin Hukuksal Kılıfı ................... 369
Yeni İş Kanunu Tasarısı ve Esneklik....................... 375
A) Sayısal ve İşlevsel Esnekliğe İlişkin Düzenlemeler .......... 376
B) Ücret Esnekliğine İlişkin Düzenlemeler: .................. 386
C) Sözleşmenin Sonlanmasına İlişkin Koruyucu Düzenlemeler . . . 390
D) Koruyucu ve Kurumsal Düzenlemeler . ................... 392
Sonuç: Yeni Bir Devlet Modeli mi?......................... 398