Örgütlenme Özgürlüğü

Book : Örgütlenme Özgürlüğü

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-94265-6-9

Published Date : Haziran 2007

Publisher : Genel - İş Sendikası

Language : English

Translator : Çağla Ünlütürk

Document Type : Book

Book No : 5609

INDEX

İÇİNDEKİLER
Sayfa
SUNUŞ..............................................................................................................................................1
ÖNSÖZ.............................................................................................................................................2
İlk Mülahazalar................................................................................................................................5
Paragraflar
1. Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi ve Sosyal Taraflarla İlgili Prosedür............................1-31
UÇÖ'nün İşlevi ve Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi'nin Yetkisi.......................................1- 9
Üye Devletlerin İnsan Haklan ve Sendikal Haklarla İlgili Temel
Yükümlülükleri..................................................................................................................10-19
Hükümetlerin Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi'nin Prosedürüne
İlişkin Yükümlülükleri ......................................................................................................20-23
Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi'nin İşçi ve İşveren Örgütlerinin İşlevleriyle
İlgili İlkeleri.......................................................................................................................24-31
2. Sendikal Haklar ve Medeni Özgürlükler..........................................................................32-204
Genel İlkeler.....................................................................................................................32-44
Kişinin Yaşama, Güvenlik, Fiziksel ve Ruhsal Bütünlük Hakkı.......................................45-63
Sendikacıların Hapse Mahkûm Edilmesi...........................................................................64-66
Çalışma Yoluyla Eğitim Sistemi........................................................................................67-68
Sendikacıların Tutuklanması ve Gözaltına Alınması.........................................................69-84
İhtiyati Gözaltı ve Yargısal Teminatlar..............................................................................85-98
Olağanüstü Hal Süresince Gözaltı...................................................................................99-101
Normal Yasal İşlemin Temini.........................................................................................102-119
Özel Organlar ve Seri Yargılama Usulleri.....................................................................120-121
Dolaşım Özgürlüğü........................................................................................................122-129
Toplanma ve Gösteri Hakkı...........................................................................................130-151
1. Örgütlerin Kendi Binalarında ve İş Uyuşmazlıklarıyla İlişkili Toplantıları......130-131
VI
Paragraflar
2. Mitingler ve Gösteriler.......................................................................................132-149
3. Uluslararası Sendika Toplantıları.......................................................................150-151
Düşünce ve İfade Özgürlüğü.........................................................................................152-169
1. Genel İlkeler.......................................................................................................152-158
2. Yayınların İzin ve Sansürü.................................................................................159-163
3. Siyasi Kişilerin Yayınları....................................................................................164-167
4. Yayınlara El Konulması......................................................................................168-169
Uluslararası Çalışma Konferansında Konuşma Özgürlüğü..................................................170
Sendika Üyelerine ve Faaliyetlerine İlişkin Bilginin İfşa Edilmesine Karşı Koruma..171-173
Sendika Bina ve Mallarının Korunması........................................................................174-185
Olağanüstü Hâl ve Sendikal Hakların Kullanımı..........................................................186-199
Sendikal Haklan Etkileyen Siyasi Yapı ile İlgili Sorunlar............................................200-204
3. İşçi ve İşverenlerin Herhangi Bir Ayrım Yapılmaksızın Önceden İzin Almadan Örgüt Kurma Hakları..................................................................................................................................205-270
Genel İlkeler...................................................................................................................205-207
Irk, Siyasi Görüş veya Milliyete Dayalı Ayrım.............................................................208-211
Mesleki Kategoriye Dayalı Ayrımlar.............................................................................212-241
1. Kamu Görevlileri................................................................................................212-218
2. Silahlı Kuvvetler Mensupları ve Polis...............................................................219-222
3. Silahlı Kuvvetlerdeki Sivil Personel..................................................................223-224
4. Tarım İşçileri......................................................................................................225-226
5. Plantasyon İşçileri......................................................................................................227
6. Havayolları Çalışanları..............................................................................................228
7. Hastane Personeli.......................................................................................................229
8. Yönetici ve Denetleyici Personel.......................................................................230-234
9. Kendi Hesabına Çalışanlar ve Serbest Meslekler......................................................235
10. Geçici İşçiler...........................................................................................................236
11. İşte Deneme Süresi Geçiren İşçiler..................................................................237-238
12. Mümessiller (Satış Temsilcileri)..............................................................................239
13. İhracat Yapılan Bölgelerdeki İşçiler.................................................................240-241
Diğer Ayrımlar...............................................................................................................242-243
Ön İzin Şartı...................................................................................................................244-146
Örgütlerin Kurulması İçin Yasal Formaliteler...............................................................247-250
VII
Paragraflar
Örgütün Kuruluş Şartları (Minimum üye sayısı vs.).....................................................251-258
Örgütlerin Kaydı............................................................................................................259-270
4. İşçilerin Ve İşverenlerin Özgürce Örgütler Kurabilme Ve
Kendi İstedikleri Örgütlere Katılabilme Hakkı...................................................................271-330
Sendika Yapısı Ve Birliği İlkeleri..................................................................................271-300
Örgüt Kurma Girişimi için Koyulan Yaptırımlar..........................................................301-302
Belirli Örgütlere İlişkin Ayrımcılık Ve Kayırmacılık....................................................303-308
En Çok Temsil Gücü Bulunan Sendikaların Kabul Edilebilir Ayrıcalıkları..................309-315
Kendi istedikleri Örgütlere Katılma Hakkı..................................................................316-320
Sendika Güvenlik Koşulları...........................................................................................321-330
5. Örgütlerin Özgür Çalışması. Tüzüklerini ve İç Yönetmeliklerini Düzenleme Hakkı ..331-349
Bu hususta mevzuatla ilgili ilkeler ve yetkililer tarafından müdahale..........................331-345
Örnek Tüzükler......................................................................................................................346
Irk Ayrımcılığı.......................................................................................................................347
İlk Derece Sendikalar ve Daha Yüksek Düzeydeki Örgütler Arasındaki İlişkiler........348-349
6. Temsilcileri Tamamen Özgürce Seçme Hakkı................................................................350-415
Genel İlkeler...................................................................................................................350-367
Irk Ayrımcılığı.......................................................................................................................368
Bir Meslekte veya İşletmede İstihdam..........................................................................369-374
Örgüte Üyelik Süresi......................................................................................................375-376
Siyasi Görüş veya Faaliyetler........................................................................................377-380
Yönetime Aday Olanların Ahlaki Duruşları.........................................................................381
Milliyet.....................................................................................................'.............................382
Sabıka Kaydı..................................................................................................................383-387
Tekrar Seçim..................................................................................................................388-389
Oylamaya Katılma Mecburiyeti.....................................................................................390-391
Sendika Seçimlerine Yetkililer Tarafından Müdahale...................................................392-402
Sendika Seçimlerine İtiraz............................................................................................403-406
Yönetim Kurulunun İşten Çıkarılması ve Sendikaların denetim altına alınması..........407-415
7. Örgütlerin Yönetimlerini Düzenleme Hakkı...................................................................416-446
VIII
Paragraflar
Örgütlerin İç İdaresi.......................................................................................................418-422
Sendikaların İç İşlerine Karışma...................................................................................423-427
Örgütlerin Mali Yönetimi..............................................................................................428-446
1. Resmi makamlardan mali bağımsızlık...............................................................428-433
2. Sendika Aidatları................................................................................................434-437
3. Sendika Fonlarının Kullanımı Üzerinde Denetim ve Sınırlamalar....................438-446
8. Örgütlerin Faaliyetlerini Serbestçe Düzenleyebilme ve Programlarını Belirleyebilme Hakkı....447-472
Genel İlkeler...................................................................................................................447-448
Siyasi faaliyetler Ve İlişkiler..........................................................................................449-458
Sendikaların Diğer Faaliyetleri (Protesto Hareketleri, İşgaller, Toplu Gösteriler, Vb.)459-472
9. Grev hakkı........................................................................................................................473-605
Grev Hakkının Önemi Ve Hakkı Kullanma Yetkisinin Verilmesi.................................473-478
Grevin Amacı (Ekonomik Ve Sosyal Konulardaki Grevler, Siyasi Grevler,
Dayanışma Grevleri, vb.)..............................................................................................479-489
Grevin Kapsamı.............................................................................................................490-495
Grevin Çeşitli Türleri.....................................................................................................496-497
Önkoşullar......................................................................................................................498-514
Zorunlu Tahkime Başvurma..........................................................................................515-521
Bir Grevi Yasadışı İlan Etme Sorumluluğu...................................................................522-525
Grevlerin Sınırlanabileceği Hatta Yasaklanabileceği Haller Ve Tazmin Teminatları...526-553
1. Şiddetli Ulusal Olağanüstü Hal............................................................................527-530
2. Kamu Hizmeti......................................................................................................531-539
3. Zorunlu Hizmetler................................................................................................540-545
4. Kamu Hizmetinde veya Zorunlu Hizmetlerde Grevlerin Yasaklanması Durumunda Telafi Edici Teminatlar..............................................................................546-553
Kişilerin Ve Ekipmanın Güvenliğini Temin Etmek İçin Asgari Hizmetin Dayatılabileceği
Durumlar (Asgari Güvenlik Hizmeti)............................................................................554-555
Asgari İşletim Hizmetinin Gerekli Olabileceği Durumlar ve Koşullar.........................556-562
Komite'nin, Asgari İşletim Hizmeti Gerekliliği Koşullarının Gerçekleştiğine
Karar Verdiği Örnekler..................................................................................................563-568
Asgari Hizmete Uymama......................................................................................................569
Paragraflar
İşe Geri Dön Emirleri, Grev Esnasında İşçi Alımı, Önkoşul Emirleri..........................570-577
Grev Esnasında Yetkililer Tarafından Müdahale..................................................................578
Grevi Esnasında Polis Müdahalesi................................................................................579-582
Grev Gözcüleri...............................................................................................................583-587
Ücret Kesintileri.............................................................................................................588-589
Yaptırımlar.....................................................................................................................590-604
1. Bir Yasal Grev Durumunda................................................................................590-597
2. Grev Hakkı Kullanılırken Suiistimal Olayları...................................................598-600
3. Barışçıl Grev Durumlarında...............................................................................601-603
4. Büyük Çaplı Yaptırımlar...........................................................................................604
Greve Katılmayanlar Lehine Ayrımcılık...............................................................................605 ■
10. İsçilerin ve İşverenlerin Örgütlerinin Federasyonlar ve Konfederasyonlar Kurma ve İşçilerin ve İşverenlerin Uluslararası Örgütlerine Üye Olma Hakkı...............................606-659
Federasyon ve Konfederasyonların Kuruluşu...............................................................606-620
Federasyon ve Konfederasyonların Hakları..........................................................................621
İşçilerin ve İşverenlerin Uluslararası Örgütlerin Üyelik...............................................622-648
1. Genel İlkeler.......................................................................................................622-626
2. Resmi Makamlar Tarafından Müdahale.............................................................627-628
3. Uluslararası Üyeliğin Sonuçları.........................................................................629-648
UÇÖ Toplantılarına Katılım..........................................................................................649-659
11. Örgütlerin Feshedilmesi ve Askıya Alınması................................................................660-689
Gönüllü İnfisah......................................................................................................................660
Eksik Üyeler Nedeniyle Fesih.......................................................................................661-663
İdari Makam Tarafından Fesih ve Askıya Alınma.........................................................664-674
Yasal Tedbirlerle veya Mahkeme Kararıyla Fesih.........................................................675-676
Adli Merciler Tarafından Müdahale..............................................................................677-683
Feshedilen Örgütlerin Varlıklarının Kullanılması..........................................................684-689
1. Genel İlkeler.......................................................................................................684-686
2. Sendikal Çoğulculuk Durumuna Geçiş..............................................................687-689
12. Sendika Karşıtı Ayrımcılığa Karşıtı Koruma................................................................690-758
Genel İlkeler...................................................................................................................690-700
Paragraflar
Ayrımcı Fiiller................................................................................................................701-723
Sendika Yöneticileri ve Temsilcileri..............................................................................724-736
Hızlı ve Etkin Koruma İhtiyacı.....................................................................................737-754
Sendikacıların İşlerine Geri Dönmesi............................................................................755-757
İşverenlere Karşı Ayrımcılık.................................................................................................758
13. Müdahale Hareketlerine Karşı Koruma.......................................................................759-780
Dayanışmacı Birlikler....................................................................................................772-780
1. Tanım..................................................................................................................772-773
2. Onları Sendikal Faaliyetleri Yerine Getirmekten Alı Koyan Korumalar...........774-780
14. Toplu Pazarlık................................................................................................................781-923
Toplu Pazarlık Hakkı.....................................................................................................781-784
Sendikasız İşçilerin Temsilcileriyle Toplu Pazarlık.......................................................785-791
İşçiler ve Toplu Pazarlık Kapsamına Giren Konular.....................................................792-813
İyi Niyetli Müzakere İlkesi............................................................................................814-818
En Çok Temsil Yeteneğine Sahip Örgütün Tanınması...................................................819-843
Özgür ve Gönüllü Müzakere İlkesi...............................................................................844-859
1. Pazarlık Düzeyi..................................................................................................851-857
2. Pazarlığı Kolaylaştırmak Amacıyla Tasarlanan Usullerin Gönüllü Niteliği......858-859
Özgür ve Gönüllü Pazarlık İlkesi Üzerindeki Sınırlamalar...........................................860-903
1. Zorunlu Tahkim..................................................................................................860-865
2. Toplu Pazarlığa Yetkililer Tarafından Müdahale................................................866-903
a) Toplu sözleşmelerin taslağının hazırlanması..............................................866-868
b) Özgürce bağıtlanmış toplu sözleşmelerin idari onayı ve
ulusal ekonomik politika.................................................................................869-874
c) Halen uygulanabilir toplu sözleşmelere uymayı engelleyen veya mevcut toplu sözleşmelerin yeniden müzakere edilmesini gerektiren idari veya
yasal müdahaleler............................................................................................875-880
d) Toplu sözleşmelerin yürürlükte olduğu dönemin zorla uzatılması....................881
e) Yetkililer tarafından gelecek toplu pazarlıklara getirilen sınırlamalar.......882-890
f) Ücretleri hayat pahalılığına endekslemenin sınırlandırılması.....................891-892
g) Bütçeyle ilgili yetkiler ve toplu pazarlık....................................................893-901
h) Yetkililer tarafından müdahalenin diğer biçimleri......................................902-903
Paragraflar
Pazarlık İçin Süre Sınırlaması...............................................................................................904
Toplu Sözleşmelerin Süresi...................................................................................................905
Toplu Sözleşmelerin Teşmili..........................................................................................906-909
Bireysel Çalışma Sözleşmeleri ve Toplu Sözleşmeler Arasındaki İlişki.......................910-912
İşçilerin Toplu Pazarlık Hakkından Vazgeçmeleri İçin Teşvikler.........................................913
İşletmenin Kapanması ve Toplu Sözleşmenin Uygulanması................................................914
UÇÖ Sözleşmeleri Arasındaki İlişki..............................................................................915-923
25. İşçi Ve İşverenlerin Örgütleriyle Müzakere..................................................................924-941
Genel İlkeler...................................................................................................................924-928
Kanunların Hazırlanması Ve Planlanması Sürecinde Müzakereler...............................929-933
Müzakere Ve Çalışma Esnekliği...........................................................................................934
Müzakere Ve Yemden Yapılanma, Rasyonalizasyon Ve Personel Tenkisatı İşlemi......935-940
Müzakere Ve Pazarlık Yapılarının Değiştirilmesi.................................................................941
16. İşçilerin Ve İşverenlerin Örgütlerinin Çeşitli Kurullara Ve Çeşitli
Süreçlere Katılması..............................................................................................................942-949
17. İşçilerin Temsilcileri İçin Olanaklar.............................................................................950-961
Genel İlkeler...................................................................................................................950-951
Temsil İşlevleri......................................................................................................................952
Aidatların Toplanması...........................................................................................................953
İşyerine Giriş..................................................................................................................954-957
Plantasyonlarla İlgili Olanaklar.....................................................................................958-959
Personel Tenkisatı Durumunda Olanaklar.....................................................................960-961
18. Sendikal hareketin İçindeki İhtilaflar.........................................................................962-974
Sayfa EKLER
I. ARAŞTIRMA VE UZLAŞTIRMA KOMİSYONU VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALLERİNİ İDDİA EDEN YAKINMALARIN İNCELENMESİ ÖRGÜTLENME
ÖZGÜRLÜĞÜ KOMİTESİ'NİN USULLERİ................................................................................................207
II. DAVALARIN KRONOLOJİK ENDEKSİ.................................................................................................219