Sosyal Güvenlik Dünyası

Book : Sosyal Güvenlik Dünyası

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1301-9457

Period : bimonthly

Published Date : Kasım 2007

Publisher : Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5596

INDEX

SOSYAL GÜVENLİK DÜNYASİ
İÇİNDEKİLER
Aynı İşyerinde Birden Fazla İşin Yapılması Halinde İş Kazaları
ve Meslek Hastalıkları Sigortası Prim Oranının Tespit Yöntemi .....11-15
İzinsiz Yabancı İşçi Çalıştıranlar ile Bağımsız Çalışan
Yabancılar Hakkında Uygulanacak Müeyyideler.................16-19
Türkiye'de Eğitim Sisteminin Sorunları ve Dershaneler............20-26
SGK Müfettişleri ve SMMM/YMM Tarafından İnceleme
Gerektirmeyen İhale Konusu İşler ve Özel Bina İnşaatları .........27-32
506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesi
Kapsamındaki Sandıklar ...................................33-36
Kimler Malül Sayılır? Malüllük Aylığından Yararlanma Şartları
ile Ölüm Aylığından Yararlanma Şartlarının Kıyaslanması .........37-42
Basın İş Kanunu'nda Kıdem Tazminatı ........................43-56
Sosyal Güvenlik Sisteminde İsteğe Bağlı Sigortalılık
Neydi Ne Oluyor?.........................................57-62
Ölüm Aylığı Alan Hak Sahiplerinin Dikkatine!...................63-66
Beş Yıl ve Daha Fazla Prim Ödemeyen BAG-KUR Sigortalılarının Sigortalılıklarının Durdurulması Ne İfade Ediyor? ................67-73
Analık Halinde Tarım İşçilerinin Sosyal Güvencesini Kim Sağlıyor? . .74-76
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunun 13. Maddesine İstinaden
Sağlanan Haklar..........................................77-86
Sosyal Güvenlik Kurumunun Yaptığı Fazla veya Yersiz
Ödemelerin Tahsilinde Uygulanacak Mevzuat Karışıklığı ..........87-92
Kıdem Tazminatı Hesabında Doğum izni Dikkate Alınır mı?........93-94
Yabancı Uyrukluların Çalıştırılması ve Deneme Süresi............95-98
Bildirim Sürelerinde Üst Sınır Var mı?........................99-103
SSK İlave Sigortalılık Uygulaması Kapsamında
Önemli Genişleme ......................................104-107
Türk Kamu Mali Yönetimi Açısından Sayıştay'ın İç Denetimdeki
Rolü ve İç-Dış Denetim Koordinasyonu......................108-111
Toplu İş Hukukunda Uzlaşma ve Arabuluculuk................112-115
506 Sayılı Kanuna Göre Verilmesi Gereken Prim Belgeleri ile
İlgili İdari Para Cezalan (İPC).............................116-120
Yerel Denetim Yerinde Denetimdir..........................121-130
Sosyal Güvenlik Sisteminde Yardım ve Dayanışma ............131-135
Önemli Bilgiler........................................136-152
7
Atilla POLAT Isa KARAKAŞ
Mehmet TEKİNARSLAN Yakup SÜNGÜ
Harun ORDU Mehmet UZUN
Gökhan POLAT Cüneyt OLGAÇ
Davut EKER Ahmet ARAŞ
Murat GÜROL Muhammed GERÇEK
Selim GÜRLEVİK
Arif TEMİR Tevfik BAYHAN Şerafettin GÜLER Şevket TEZEL
Mehmet BULUT
Ekrem TAŞBAŞI Ersin UMDU
Kürşat Kağan ÇELEBİ Atıf ÖZGEN