Türkiye'de Hak Temelli STK'lar

Book : Türkiye'de Hak Temelli STK'lar

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Non-Governmental Organizations

Publishing Location : Ankara

Published Date : 2007

Publisher : STGM

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5587

INDEX

ONSOZ
İNSAN HAKLARI irfan aktan
DAR SOKAKTA İTFAİYE ARAÇLARI (Türkiye'de İnsan Haklan Kuruluşları)
1. İnsan Haklan Kavramı...........................................................................
2. Devlet ve İnsan Hakları........................................................................
3. Askerî Darbelerin Gölgesinde İnsan Hakları.............................................
4. Günümüz Türkiye'sinde İnsan Hakları ve Örgütleri......................................
İnsan Hakları Derneği...............................................................................
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum-Der)....................
U luslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi..........................................................
Helsinki Yurttaşlar Derneği (HYD)...............................................................
Türkiye İnsan Haklan Vakfı (TİHV)............................................................
İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHG).......................................................
İnsan Haklan Ortak Platformu (İHOP).........................................................
Düşünce Suçu(Ona Karşı Girişim (DSKG)....................................................
5. Sonuç..................................................................................................
SERAP ÖZTÜRK
ÇEVRE
BERGAMALILAR GİBİ OLMAK GEREK
1. Çevre Temasına Giriş................................................................
Çevre Bileşenleri ve Çevre Sorunları................................................
2. Kısa Çevre Tarihçesi....................................................................
Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Çevre Politikaları..........................
Avrupa Birliği ve AB Genişleme Politikasında Çevre...........................
Türkiye Açısından Önemli Bölgesel Oluşumlar..................................
Türkiye'de Çevre Politikaları, AB'ye Uyum Süreci ve Bazı Yasal Sorunlar
3. Türkiye'de Çevrecilik ve Sivil Çevre Hareketleri..............................
Sorun Tanımı ve Faaliyet Alanları.................................................
Çevre STK'lannda Misyon, Vizyon ve Hedefler ....................................
Karar Mekanizmaları ve Örgütlenme Biçimi......................................
Mali Yönetim ve Mali Sürdürülebilirlik .............................................
■ İnsan Kaynaklan Yönetimi.........................................................
Faaliyet Planlama ve Uygulama........................................................
Çevre STK'lannda Etki ve İşlevsellik (Kurumsal ve Politik Sürdürülebilirlik)
Diğer STK'larla ve Kamuyla İlişkileri Açısından Çevre STK'lan..............
4. Sonuç........................................................................................
Kurumsallaşmaya Dair Sorunlar .......................................................
Mali Sürdürülebilirlik Sorunları.......................................................
Politik Boyuttaki Sorunlar...............................................................
AB ve STG M'ye Bakış ..................................................................
Sonsöz.....................................................................................
Görüşülen Kurum ve Oluşumlar.......................................................
ZELALAYMAN
TOPLUMSAL CİNSİYET
DEĞİŞİMİN SANCILI HÂLLERİ
1. Türkiye Kadın Hareketinin Kısa Tarihçesi....................
2. Kadın Hareketinin Yapısı ve Örgütlenme Biçimleri............
Feminizmin ve Toplumsal Cinsiyet Kavramının Yeri ve Önemi Katılım, İç Hukuk ve Demokratik İşleyiş.......................
3. Kadın Hareketinin Sorunları ve Çözüm Önerileri ..............
Sorun Tanımı ve Örgütlenme ........................................
Ortaklaşma ve Farklı Kimliklere Dayalı Politikalar.............
Kurumsallaşma Sorunları..........................................
Mali, Politik, Kurumsal Sürdürülebilirlik.......................
Proje Bazlı Çalışma Tartışmaları..................................
Kamu Otoritesiyle İlişkiler...........................................
Diğer Alanlardaki Sivil Kuruluşlarla İlişkiler ..................
4. STGM ile İlişkiler ve İşbirliği ........................................
5. Sonuç .................................................................
Görüşülen Kurumlar Listesi Kaynakça ..................
GENÇLİK ALİ FUATSÜTLÜ
GENÇLİK, HAYATA HAZIRLIK DEĞİL, HAYATIN KENDİSİDİR ..
Gençlik Sivil Toplum Örgütleri ...............................................................
Gençlik Çalışmalarının Arka Planı ..........................................................
1. Gençlik Sorunları Alanında Çalışan Sivi) Toplum Örgütlerinin Kurumsallaşması
Gençlik STK'larının Kuruluş Gerekçeleri, Kendilerini Tanımlama Biçimleri........
Hedef Gruplar ve Faaliyetler ...............................................................
Sürdürülebilirlik Açısından Gençlik STK'ları ............................................
Gençlik STK'larının Etki ve İşlevsellik Değerlendirmesi ............................
2. Katılımcılık Açısından Gençlik STK'ları..................................................
Örgüt İçi İletişim ve Kurumsal Demokrasi..................................................
Gönüllü Katılımı ve Yönetimi.................................................................
3. Gençlik STK'ları Arasındaki İlişkiler ......................................................
25 Yaş Kampanyaları......................................................................
Üst Örgütlenme/Platform Girişimleri ..................................................
Gençlik STK'ları ve Uluslararası İlişkiler...............................................
4. Gençlik STK'larının Kamu Otoritesiyle İlişkileri .....................................
5. Gençlik STK'larının STGM ile İlişkileri...................................................
6. Sonuç............................................................................................
Görüşülen Kuruluşlar ..........................................................................
Kaynakça ........................................................................................
ENGELLİLER
NAZMİYEGUÇLU
OZURLU MU, ENGELLİ MI, SAKAT MI?
Çalışmanın Arka Planı.................................
Kavram Kargaşasına Dair ............................
1. Katılımcılık Açısından Sakat STK'ları Sakatlara Yönelik STK'larda Gönüllülük............
2. Sakat STK'lartnda Kurumsallaşma..................
Kuruluş Amaçlan ve Hedefleri.........................................
Sakat STK'larının Hedef Grupları....................................
STK'lar Açısından Sakatların Sorunları............................
Sakat STK'ları Arasında İşbirliği....................................
Sürdürülebilirlik Açısından Sakat STK'ları........................
3. Etki / İşlevsellik / Faaliyetler.........................................
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği..................................
Altı Nokta Körler Derneği..............................................
Türkiye Sakatlat- Derneği.............................................
Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu.......................
Engelliler ve Dostları Kulübü..........................................
Körler Federasyonu......................................................
4. Sakat STK'lannın Devletle İlişkisi..................................
5. Sakat STKMannm STGM ile İlişkisi.................................
6. Sonuç.......................................................................
7. Ekler........................................................................
Ek 1. Görüşme Yapılan Sivil Toplum Örgütleri ve Yöneticileri
Ek 2. Sakat Kelimesinin Olumsuz Kullanımına Örnek...........
Ek 3. Okula Alınmayan Çocuk........................................
Ek 4. Sabah Gazetesi 16.07.2004.................................
Ek 5. Sosyal Grupların ve Ayrımcılığın Kökeni .................
ÇOCUK CENGİZ ÇİFTÇİ
ÇOCUKLAR ADINA, ÇOCUKLAR İÇİN ..............
1. Katılımcılık Açısından Çocuk STK'ları...................
Çocuk STK'larında Katılım Mekanizmaları..................
Gönüllü Yönetimi ve Katılımı..................................
2. Çocuk STK'larında Kurumsallaşma.........................
Çocuk STK'lannın Kuruluş Nedenleri.......................
Sorun Tanımı ve Faaliyet Alanları............................
Dernek ve Vakıfların Hedef Grupları ve Çalışma Alanları Örgütler Arası İletişim ve İşbirliği.............................
i Üst Örgütlenmelerde One Çıkan Oluşumlar......
Sürdürülebilirlik Açısından Çocuk STK'ları......
3. Etki-İşlevsellik Değerlendirmesi..................
4. Çocuk STK'larımn Kamu Otoritesiyle İlişkileri
5. STGM ile İlgili Görüşler ve İlişkiler..........
6. Sonuç .................................................
Görüşme Yapılan Kuruluşlar........................
KÜLTÜR/ KÜLTÜREL HAKLAR - SANAT
SOBANIN ISISINI YAYMAK...................
CELAL İNAL
1. Katılımcılık Açısından Kültür-Sanat STK'ları......................
Katılım Mekanizmaları.......................................................
Gönüllü Yönetimi ve Katılımı..............................................
Kurumsallaşma Açısından Kültür-Sanat STK'ları.......................
2. Kültür-Sanat STK'lannın Kuruluş Amaçları.............................
Sorun Tanımı ve Faaliyet Alanları...........................................
Hedef Gruplar ve Çalışma Alanları..........................................
3. Kültür-Sanat STK'ları Arasında İletişim ve İşbirliği...................
4. Sürdürülebilirlik Açısından Kültür-Sanat STK'ları....................
5. Etki-İşlevsellik Değerlendirmesi Açısından Küitür-Sanat STK'ları
6. Kültür-Sanat STK'larının Kamu Otoritesiyle İlişkileri................
7. STGM ile İlgili Görüşler ve İlişkiler.........................................
8. Sonuç...........................................................................

NOTES

İrfan Aktan,Serap Öztürk,Zelal Ayman,Ali Fuat Sütlü,Nazmiye Güçlü,Cengiz Çiftçi,Celal İnan tarafından hazırlanmıştır.