Devlet Politikaları ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Spor Yönetimi

Book : Devlet Politikaları ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Spor Yönetimi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Published Date : 1980

Publisher : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5526

INDEX

BÖLÜM I
GİRİŞ
SPORUN EVRENSEL BOYUTLARI: TARİHÇE, TANIM, KULLANIM BİÇİMİ VE KURUMSAL İLİŞKİLER
SPOR OLGUSUNUN DOĞUŞU VE BİREYSEL UĞRAŞIDAN
ÖRGÜTLÜ SPORA GEÇİŞİN MADDÎ-TEKNİK TEMELLERİ .......
GELENEKSEL TANIMLAR SPORUN ÖZÜNÜ YANSITIYOR MU? BİÇİMDEN BAĞIMSIZ BÎR SPOR TANIMI YAPILABİLİR Mİ? . . .
I. Spor Konusundaki Tanımların Genel Bir Değerlendirmesi ....
II. Spor Oyundur; Estetik, Teknik ve Fizik Bir Süreçtir.....
III. Sporu Kurumîaş tiran Kitlesel İlgi ve Meslekleşmedir......"
IV. Toplumsal Kurumlaşmanın Son Koşulu: Ekonomik Aygıt ....
SPORUN, TARİHTE, KİMİ BARIŞÇI, KİMİ SALDIRGAN, AMA, ORTAK .SİMGE DİLİ KONUŞAN DEĞİŞİK KULLANIMLARI VARDIR SPOR YÖNETİMİ, TOPLUMSAL İŞBÖLÜMÜ PLANI İÇİNDE SPORUN KONUMUNUN VE GİRDİĞİ KURUMSAL İLİŞKİLERİN BİR ÜRÜNÜDÜR
I. Sporun Toplum, Ekonomi ve Devletle İlişkileri
II. Spor Yönetimine Geçişte Spor-Siyaset İlişkisi
III. Spor Yönetiminin Somutlaşma Biçimi Olarak Hukuk......
DÜNYADA SPOR YÖNETİMİ, ULUSLARARASI VE
ULUSAL YÖNETİM ANLAYIŞ VS UYGULAMALARI
SPORUN EVRENSEL BOYUTLARI AÇISINDAN SPOR
YÖNETİMİNİN TARİHSEL MİRAS V£ ÖZELLİKLERİ
SPOR YÖNETİMİ MODELLERİNİN DAYANDIKLARI
TEMEL İLKELER VE ÖRGÜTLENME FELSEFELERİ
I. Spor Yönetiminde ideoloji ve îlke İkileşmeleri II. Çağdaş Spor Yönetiminin Üç İdeolojisi
A. Sporun "Para-Militer Örgütlenme'' İdeolojisi
B. Sporun "Gönüllü Birlik" İdeolojisi
C. Sporda "Devlet Yönetimi" İdeolojisi.............:
III. Spor Yönetiminde Ortak İdeolojiye Doğru
SPOR YÖNETİMİ: HÜKÜMETLERARAS1 OLMAYAN VE
OLAN ULUSLARARASI ÖRGÜTLENME MODELLERİ
I. Her Bakımdan Ters, Ama Zorunlu Bir Yaklaşım
II. Uluslararası Hukuk ve Spor Mevzuatı .....
III. Hükümetlerarası Olmayan Uluslararası Spor Örgütleri
A. Hükümetlerarası Olmayan Çok-Uluslu Örgütlere Bakış ....
B. Uluslararası Olimpiyat Komitesi .............
1. Yönetsel Tarihçe, Yasal Statü, Amaç ve Görevler ....
2. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Örgüt Yapısı .....
3. Uluslararası Komitenin Teknik ve Bölgesel Örgütü ....
C. Uluslararası Spor Federasyonları.............
1. Yönetsel Tarihçe, Yasal Statü, Amaç ve Görevler ......
2. Uluslararası Spor Federasyonlarının Örgüt Yapısı.....
3. Uluslararası Federasyonların Dış Sistemlerle Bağlan ....
IV. Hükümetlerarası Spor Örgütleri...............
V. Olimpiyat Örgütlenmesi ve Devlet, Örnekolay ...........
A. Bazı Gelişmeler. ve "Olimpiyat Kenti" Sorunu........
B. Olimpiyat Oyunları Nasıl Örgütlenir? ...........
C. Hükümetlerarası Örgütlere Yönelişte "Dolaylı işbirliği".....
SPOR YÖNETİMİ: ULUSAL DÜZEYDE "YANSIZ", "GÖNÜLLÜ
BİRLİK" VE "DEVLET YÖNETİMİ" ÖRGÜTLENME MODELLERİ . . . . .
I. Uluslararası Evrende Ulusal Spor Yönetimlerinin Konumu.....
II. ''Yansız Örgüt", Ulusal Olimpiyat Komitesi ............
A. Tarihçe, Yasal Statü, Görev ve Amaçlan ,.........
B. Ulusal Olimpiyat Komitelerinin örgüt Yapısı.........
C. Ulusal Olimpiyat Komitelerinin Dış Sistemlerle Bağları.....
III. "Gönüllü Birlik" Yönetim Modeli .......•........
A. Demek-Şirket Ayrımı Işığında. Gönüllü Birlik Örgütlenmesi ....
B. Şirketleşmiş Kulüpler ve "Gönüllü Birlik" Modeli........
C. Dernek-Tipi Spor Örgütlerinin Gönüllü Birliği.........
1. Tarihçe, Yasal Statü, Amaç ve Görevleri . . . ,.....
2. Dernek-Tipi Kulüplerin Örgütsel Yapı ve İlişkileri.......
IV, "Sporda Devlet Yönetimi" Örgütlenme Modeli..........
A. Devlet Yönetimi Modellerine Toplu Bakış ve Yöntem Sorunu ....
B. Sosyalist Ülkelerde Yukarıdan Aşağıya Spor Yönetimi......;
C. Sosyalist Ülkelerde Aşağıdan Yukanya Spor Yönetimi ,...,;
D. Sosyalist Spor Sisteminin Yarışma Sporuyla Bütünleşmesi .... i ULUSAL VE ULUSLARARASI SPOR YÖNETİMİNDE ORTAK
GELİŞME SÜREÇLERİ, ORTAK YÖNELİMLER VAR MIDIR? ....... 2
BÖLÜM III
GÖNÜLLÜ SPOR BİRLİKLERİNDEN DEVLET YÖNETİMİNE GEÇİŞTE ÖZGÜN BÎR ÖRNEKOLAY
TÜRKİYE'DE SPOR YÖNETİMİ
KENDİ ÖZGÜÇLERİNDEN ÇOK, TOPLUMSAL-SİYASAL ETKİYLE
DEVİNEN BÎR YÖNETİM YAPISI: TÜRKİYE SPOR YÖNETİMİ.....
1922-ÖNCESİ DÖNEMDE TÜRKİYE SPOR YÖNETİMİNİN
ÖĞELERİYLE MADDÎ-TEKNİK TEMELLERİNİN OLUŞMASI.......
I. Yönetim-Öncesi Dönemde Sporun Örgütsel Görünümü ......
II. Sporun Beden Eğitimine Bağımlılık Dönemi, 1863-1903.......
IIÎ. Türkiye Sporunda İlk "Federe" Örgütlenmeler..........
VI
IV. İlk Federatif Yapı; İstanbul Futbol Birliği, 1903-1910.....
A. Tarihçe, Yasa] Statü, Amaç ve Görevler ........
B. İstanbul Futbol' Birliği'nin Örgüt Yapısı........
C. İstanbul Futbol Birliği'nin Yeniden Örgütlenmesine Doğru . .
V- İstanbul Futbol Kulüpleri Ligi, 1910-1914 . . :.......'
A. Tarihçe, Yasal Statü, Amaç ve Görevleri.......,
B. İstanbul Futbol! Kulüpleri Ligi'nin Örgüt Yapısı.....
C. İFKL Kartelinin Yönetsel Çözülme Süreçleri .
VI. Türkiye Sporunda "Fetret Devri", 1913-1920........
A. 1913-1920 Dönemindeki örgütsel Gelişmelere Toplu Bakış . .
B. "Cuma Ligi" Almaşığından "Cuma Birliği" Bileşkesine . . .
C. Osmanlı Milli Olimpiyat Cemiyeti: "Çok-Sporlu" Bir Çaba .
D. Örgütsel-Yönetsel Kargaşadan İlk Spor Yönetimine Doğru .
TÜRKİYE SPORUNUN 1922-1980 "YÖNETİMLİ" DÖNEMİNDE DEVLETİN SPOR YÖNETİMİYLE İLİŞKİLERİNE GENEL BAKIŞ „ . .
I. Devletin Sporu Denetlemede Kullandığı Araçlar . .
II, Yasama-Yürütme Erkinin "Spor Yönetimi" Anlayışı, 1920-1980
A. "Devlet ve Hükümet Politikası" Olarak Spor
B. Hükümet Programlarında "Spor Politikası".......
C. Kararname ve Bütçelerde "Spor Politikası".......
D. Yasalarda ve Kalkınma Planlarında "Spor1 Politikası" . . .
III Sporun Başka Anayasal Kurumlarca Denetlenmesi . . . . .
A. Spor Yönetimi Üstünde Yargı Erkinin Etkileri ......
B. Türkiye'de Siyasal Partiler ve Spor..........
C. Türkiye'de Yerel Yönetimler vg Spor.........
"GÖNÜLLÜ SPOR BİRLİKLERİ" DÖNEMİ: TÜRKİYE
İDMAN CEMİYETLERİ İTTİFAKI, 1922-1936..........
I. " İlk Yönetsel Örgütlenme Çabalan, 1920-1922 .........
II. İdman İttifakı Heyet-i Muvakkatesi, 1921-1022........
A. örgütün Yasal Statüsü, Kuruluş Amaç ve Görevleri ....
B. İdman İttifakı Heyet-i Muvakkatesinin örgüt Yapısı ....
C. İdman İttifakı Heyet-i Muvakkatesinden TİCİ'ye Geçiş . . .
III. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı, 1922-1936....... .
A. TİCİ'nin Örgütsel-Yönetsel İdeolojisi..........
B. TİCÎ'de 1922 Gelişmeleri ve 1923 Yeniden örgütlenmesi . . .
1. Kulüp Sürtüşmeleri ve TİCİ'de İlk Bölünmeler ....
2. TİCİ-1923'ün Amaç, Statü ve Görevleriyle Örgüt Yapısı . 3.' İlk Federasyonların Kuı-ulması ve TİCÎ-TMOC Bütünleşmesi
C. TÎCİ-1924 ve "Kurultaylar Dönemi"..........
IV. "TİCÎ'nin Son Günleri" ya da Sekizinci Umûmi Kongre .... "SANAYİDE DEVLET" İLKESİNİN İLK KEZ ULUSAL SPOR YÖNETİMİNE YANSIMASI: TÜRK SPOR KURUMU, 1936-33.....
I. Devletin Spora Karışmasının Düşünsel Temelleri.....
II. Türk Spor Kurumu'nun Amaç, Görev ve Örgüt Yapısı .... III. Türk Spor Kurumu'nun Örgütsel Dış İlişkileri......". ,
V