Güncel Sosyal Politika Tartışmaları

Book : Güncel Sosyal Politika Tartışmaları

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-482-748-4

Published Date : 2007

Publisher : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5519

INDEX

İÇİNDEKİLER
İçindekiler.........................................................
Hocamız Prof. Dr. Cahit Talas'in Ardından.....
Prof. Dr. Celal GÖLE
Sunuş ................................................................
Doç. Dr. Berrin CEYLAN-ATAMAN
Prof. Dr. Cahit TALAS'ın Özgeçmişi..............
ANI YAZILARI
Cahit Talas Hoca'nm Ardından................................................................
Prof. Dr. Toker DERELİ
Prof. Dr. Cahit Talas'm Çalışma Bakanlığına Atanmasına İlişkin Belge. Prof. Dr. Pars ESİN
Cahit Hocamızın Ardından.......................................................................
Nejat GÜNERİ
Devlet ve Prof. Dr. Cahit Talas....................................................
Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
ürk Sosyal Politikasında Öncü Bir Bilim Adamı Prof. Dr. Cahit Talas Prof. Dr. Metin KUTAL
bit Hocaya ve Akademik Mirasına Dair..............................................
Prof. Dr. Ahmet MAKAL
Sosyal Politika ve İş Hukuku Kürsümüz Başkanı Prof. Dr. Cahit Tala Prof. Dr. Melda SUR
CAHİT HOCA'NIN BİR MAKALESİ
Atatürk ve Toplumsal Politika -Bir Yorum- .......................................
Prof. Dr. Cahit TALAS
MAKALELER
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na Göre Sigortalının Günlük Kazancının Saptanması............................................................
Prof. Dr. Abdurrahman AYHAN
Türk İş Hukuku'nda Çocuk ve Genç İşçilere Yönelik Ayrımcılık... Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI
Türkiye'de Yüksek Öğrenimlilerde İşlendirme ve İşsizlik..............
Prof. Dr. Tuncer BULUT AY
Kadınların Bilişim İletişim Teknolojileri (BİT) Kullanımı:
Türkiye Örneği......................................................................
Yrd. Doç. Dr. Verda CANBEY ÖZGÜLER Yrd. Doç. Dr. Zerrin AŞAN
Güncel Emek Tartışmaları Üzerine Bir Değerlendirme.................
Doç. Dr. Berrin CEYLAN - ATAMAN
Türkiye'de Çalışma Yönetiminin Dönüşümü:
İstihdamın Yönetimindeki Dönüşüm..................................
Arş. Gör. Can Umut ÇİNER
Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Çalışma Örgütü - 1LO.......
Dr. Seyhan ERDOĞDU
Çalışma Yaşamında Olası Benliklerin Rolü................................
Yrd. Doç. Dr. Müge ERSOY-KART
Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardımların Sosyal Politika
Araçları İçerisindeki Yeri ("Genel"i "Yerel"e İndirmek).............
Prof. Dr. Gürhan FİŞEK
Toplumsal Konut Yöneltisi Gereği Üzerine...........................................
Prof. Dr. Cevat GERAY
Sosyal Güvence Arayışında Yeni Bir Araç: Mikro Sigorta....................
Dr. Şenay GÖKBAYRAK
Neoliberal Küreselleşme, Sosyal Devlet ve Kemalizm..........................
Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
Avrupa Birliği İş Hukukunda Eşitlik İlkesi...........................................
Yrd. Doç.Dr. Pir Ali KAYA
İnsan Hakkı Olarak Barınma Hakkı ve Kentsel Dönüşüm....................
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Sosyal Politika : Nereye Doğru?............................................................
Prof. Dr. Meryem KORAY
Avrupa Birliği Normları Karşısında 4857 Sayılı İş Kanunu.................
Prof. Dr. Metin KUTAL
Türkiye'deki Çalışma Hayatının Bir Parçası Olarak Yabancı Çalışanl Prof. Dr. Kuvvet LORDOĞLU
"Cumhuriyet''ten 21. Yüzyıla Türkiye'de Çalışma İlişkileri..............
Prof. Dr. Ahmet MAKAL
The Significance of the Micro Credit Program for Women:
Why is İt Worth Discussing?.....................................................
Doç. Dr. tlkay SAVCI - Doç. Dr. Recep VARÇIN
Yoksullukla Mücadele Mikro Kredi Modeli:
Bangladeş ve Türkiye Uygulamaları........................................
Arş. Gör. Levent ŞAHİN - Kadir YILDIRIM
Sosyal Devletin Çöküşü: İki Parametrenin 1975-2003 Dönemi
Seyri Üzerine Bir Not......................................................
Dr. Serdar ŞAHİNKAYÂ
Küreselleşme ve Kadın Emeğinin Göçü....................................
Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ
Küresel Sosyal Adalet ve Yoksulluk Olgusu.............................
Prof. Dr. Sibel TURAN
Chavez Nereye Koşuyor?..........................................................
Dr.Noyan UMRUK
Sosyal Politika: Refah Devletinden Sosyal Risk Yönetimine.... Yrd. Doç. Dr. Galip L. YALMAN