Gelişmiş Ülkelerde ve Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması

Book : Gelişmiş Ülkelerde ve Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

Skin : 18

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5489

INDEX

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ......................................................................................................................
GİRİŞ.........................................................................................................................
I. GELİŞMİŞ ÜLKELERDE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNİ KRİZE SÜRÜKLEYEN ETKENLER.................................................................................
II. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI.........
1. Uygulamaya Konan Tedbirler.............................................................................
2. Gelişmiş Ülkelerde Sosyal Güvenlik Rejimlerinde 1993-1995 Döneminde Sağlanan Gelişmeler................................................................................■-...........
3. Fransa ve Almanya'daki Reform Çalışmaları.....................................................
İli. TÜRKİYE'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN VE SOSYAL SİGORTALAR KURUMU (SSK)'NUN SORUNLARI..................................................................
1. Genel Olarak.......................................................................................................
2. SSK'yı Çıkmaza Sürükleyen Etkenler.................................................................
3. Sosyal Güvenlik Sistemimizin ve SSK'nın Reformu...........................................
IV. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NDA VERİLEN HİZMETLERİN ÖZEL SİGORTA ŞİRKETLERİNE DEVREDİLMESİ KONUSU....................................:
1. Uzun Dönemli Sigortaların (Yaşlılık, Malullük ve Ölüm Sigortaları) Özel Sigorta Şirketlerine Bırakılması.......................................................................................
2. Emeklilik Sigortasına İlişkin İtalya'da Uygulanmaya Başlanılan ve Örnek Alınabilecek Bir Gelişme...................................................................................
3. Hastalık Sigortası Alanında Verilen Hizmetlerin Özel Sigorta Şirketlerine Bırakılması.........................................................................................................
V. TİSK'İN SSK'NIN REFORMU HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ............
1. Öncelikli Tedbirler..............................................................................................
2. Orta Vadeli Tedbirler..........................................................................................
SONUÇ..................................................................................................................