Çalışma Sorunları

Book : Çalışma Sorunları

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : Mayıs 1977

Publisher : T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5484

INDEX

RAPORUN PLANI
TÜRKİYE'DE ÜCRET-İSTİHDAM-FİYAT-GELİR DAĞILIMI
1. Planlı Dönemdeki gelişmeler
l.l. İstihdamdaki gelişmeler 1.2. Fiyatlardaki gelişmeler 1.3 Ücretlerdeki gelişmeler
2. Ücret-İstihdara-Fiyat-Gelir Dağılımı İlişkileri
2.1. İstihdam Gelir Dağılımı
2.2. Ücret-İstihdam
2.3- Ücret Fiyat İlişkileri
3. Yurt Dışı İstihdam
4. Öneriler
i. ÇALIŞANLARLA ÇALIŞANLARIN İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ
1. Türkiye'de İşçi-İşveren ve Devlet İlişkilerinin Yasal Çerçeve Dışına Taşması
l.lo Tek Tek İşçi-İşveren İlişkilerinde Aksayan Noktalar
1.1.1. İş Kanunu Kapsamının Dar tutulması
1.1.2. İşçi-Memur Ayrımı 1,1.5 Asgari Ücret Uygulaması
1.1.4. Kıdem Tazminatı Uygulaması
1.1.5. Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırma Uygulaması
1.1.6. İşçilerin İstihdam Güvencesinin yetersizliği I.lo7. İŞÇİ Sağlığı - İş Güvenliği
1.2. İşçi Sendikası İlişkileri
1.2el. Tek veya Çok Sendikaya Üyelik 1.2*2» Sendikaların Denetim Yetersizliği 1.2.3* Sendika Üyesi Ödentilerinin Kaynaktan Kesilmesi
1.3» İşçi Sendikalarıyla İşveren Sendikaları Arasındaki İlişkilerde Ortaya Çıkan Bozukluklar
1.3*1. Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin Saptanma-smdaki Bozukluklar

1.3.2. Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Uygulanan Uzlaştırma Yönetimindeki Aksaklıklar
1*3*3* Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanmadaki Aksaklıklar
1.3.4. İşyerini İşgal, Direnme ve Yasa Dışı Grev
1.3.5. İşyerini Kapatma ve Yasa Dışı Lokavt
1.4. Îşçi-İşveren-Devlet İlişkilerinde Aksamalar
1.4.1. Çalışma Bakanlığı Örgütü
1.4.2. Bölge Çalışma Müdürlükleri
1.4.3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Örgütü
III
1.4.4. İş Mahkemeleri ve İş Mahkemeleri Usulün-deki Aksaklıklar
2. Türkiye'de İşçi-İşveren-Devlet İlişkilerinden Doğan Aksamaları Çözüm Yolları
2.1. Tek Tek İşçi-İşveren İlişkilerindeki Aksamalara Ait Öneriler
2.1.1. İş Kanunu Kapsamının Genişletilmesi
2.1.2. Îşçi-Memur Ayrımı
2.1.3. Asgari Ücret Uygulaması
2.1.4. Kıdem Tazminatı-Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Tasarısı ve İşsizlik Sigortası
2.1.5. Sakat ve Eski Hükümlü İşçi Çalıştırma
2.1.6. İşçilere İstihdam Güvencesinin Sağlanması
2.2. İşçi-İşçi Sendikası İlişkilerine Dair Öneriler*
2.2.1. Tek veya Çok Sendikaya Üyelik
2.2.2. Sendikaların Denetim Yetersizliği 2.2.3* Sendika Aidatlarının Kaynaktan Kesilmesi 2.3. İşçi Sendikalarıyla İşveren Sendikaları
Arasındaki İlişkilere Dair Öneriler
2.3.1. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisinin
Saptanması 2.3.2. Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde
Uygulanan Uzlaştırma Yöntemine Dair
Öneriler 2.3.3. Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanmaya
İlişkin Öneriler 2.3.4. İşçilerin Yönetime Katılması
IV
2.3.5. Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine İlişkin Öneriler
2.4. İşçi-İşveren-Devlet İlişkilerindeki Aksamalara Ait Öneriler
2.4.1. Çalışma Bakanlığı Örgütüne İlişkin Öneriler
2.4.2. Bölge Çalışma Müdürlükleri
2.4.3. İşçi Sağlığı ve İşgüvenliği Kuruluna Ait Öneriler
2.4.4. İş Mahkemeleri ve İş Mahkemeleri Usulüne Dair Öneriler
EK : 1 Çalışma Sorunları özel İhtisas Komisyonu Raporu Hakkında İşveren Kesimi Temsilcilerinin Karşı Oy Yazısı
Çalışma Sorunları Ö.İ.K. Çalışmalarına Katılan ve Katkıda Bulunan Üyelerin Listesi :
Genel Başkan : Prof. Kenan Tunçoraağ İ.Ü. Hukuk Fakültesi
Başkan Yard : Doç. Alpaslan Işıklı A.Ü. S.B.F.
Raportör : Mustafa AkgÜl Çalışma Bak,
I- Ücret, İstihdam, Fiyatlar, Gelir Dağılımı İlişkileri Alt Komisyonu
Başkan : Ünal Ege Çalışma Bak.
Raportör : Dr. Şengüri Şenel İ.İ.B.K.
Diğer Üye ler : Ahmet Yoluç T.İ.S.K.
Cumhur Turanlı T.İ.S.K.
Ertan Z. Saver T.İ.S.K.
Metin Bniroğlu T.İ.S.K,
Gürel Tüzün O.D.T.Ü.
Yusuf Işık Petrol-İş
Prof. Dr. Sadun Aren D.İ.S.T.
Orhan Demirtaş İstanbul Sanayi Odası
Muzaffer Akdoğan M.E.B,
Metorure Yıldırım Sümerbank
II- Çalışanlar ve Çalıştıranların İlişkilerinin Düzenlenmesi Alt Komisyonu
Başkan ve
Raportör .: Prof. Kenan Tunçomağ İ.Ü. Hukuk Fak.
Prof. Dr. Orhan Tuna İ.Ü. İktisat Fak. Prof. Dr. Nevzat Yalçmtaş İ.Ü. İktisat Fak.
VI
Prof. Dr. Toker Dereli Prof. Dr. Nusret Ekin Prof, Muhittin Alam Prof, Metin Kutal Tevfik Karaltan Selahattin Güven Sadun Kurt Turan Tayalı Yusuf Işık Necip Türkmenoğlu
İsmet Bora Binatlı İlhan Göçer Aydın Akbıyık Metin Bniroğlu Kubilay Atasayar
Î.Ü. İktisat Fak, İ.Ü. İktisat Pak, İzmir İ.T.İ.F, İ.Ü. İktisat Pak. Çalışma Bak. Çalışma Bak. Çalışma Bak. Yol-İş Petrol-îş,
İstanbul Bölge Çalışma Md.
İş Müfettişi
Î.İ.S.K.
T.Î.S.K.
T.İ.S.K.
I.Î.S.K.
III- Alt Komisyonlarda Görev Almayarak Genel Kurula Katılanlar :
Fuat Baydere Çetin Ziylan Visalettin Pekiner Adem Yılmaz Serpil Özdamar Güven Birkan Nevzat Karacahisarlı İbrahim Tekeli-oğlu Bedrettin Gönen Doç. Rüçhan Işık Dr. Şahap Ergüder Güler Güler
Başbakanlık Müşaviri Çalışma Bak. Çalışma Bak. Gida-Tarım Hay. Bek. M.P.M.
Mimarlar Odası T,Ziraat Odaları Bir. Çalışma Bak. Çalışma Bak. A.Ü. Hukuk Fak. Çalışma Bak. Çalışma Bak.
Turan Akıncı Yücel Güney Ayhan Doğru Nihat Erkan Dr. Ercüment Elibol İlhan Gülsüm Sabit Pala Halil Kaya Süleyman Sivrioğlu Sabahattin Göktan M.A. Atay
S.S.K.
Om K.
Çalışma Bak.
M.E.B.
METAŞ
Çalışma Bak»

Ankara Sanayi Odası
Gıda-Tar. Hay. Bak.
Gıda-Tar. Hay0 Bak.
Elek. Müh. Odası