Sosyal Güvenlik Dünyası

Book : Sosyal Güvenlik Dünyası

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

Skin : 42-9

Published Date : Nisan 2007

Publisher : Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5444

INDEX

Mustafa APAYDIN Atilla POLAT
Hakkı DEMİRCİ İsaKARAKAŞ Kürşat Kağan ÇELEBİ Harun ORDU Mehmet UZUN Murat GÖKTAŞ
Fatih MECEK
Dr. Mehmet Sabir AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Aydın BAŞBUĞ
ArifTEMİR Bülent KUZU Mehmet BULUT İlhan KÜÇÜK
Sadettin ORHAN
Ersin UMDU Ekrem TAŞBAŞI Şevket TEZEL Şerafettin GÜLER
Atıf ÖZGEN Cemal EROL
Sigorta Teftişleri, Sonuçları ve Kayıt Dışı istihdam ..........1
Belediye Meclis Üyeleri Arasından Görevlendirilen
Belediye Başkan Yardımcılarının Sosyal Güvenlikleri ......T
Formel - Informel Sektörler Arasındaki Geçişlerin
Analizi ve Mısır örneği......................................................2
Çalışma Süresi Kavramı ve Çalışma Süresinden
Sayılan Haller....................................................................3
Düşündürücü Bazı Sosyal Güvenlik İşlemleri ve
Yansımaları........................................................................3
506 ve 5510 Sayılı Kanunlar Kapsamında Sahte
Sigortalı Bildirimi................................................................4
Almanya Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Genel Bir
Değerlendirme..................................................................4
iş Akdi Feshinin Haklı Olup Olmadığının Tartışıldığı Durumlarda İşsizlik Sigortası ödemesinin Nasıl
Yapılacağı..........................................................................5
5434 Sayılı Yasa Çerçevesinde İsteğe Bağlı Sandık
İştirakçiliği ............................................................................5
Her iş Müfettişi Gene! Teftişte İşin Yürümü ile İşçi Sağlığı ve Güvenliği Dahi! Tüm Mevzuatın
Uygulamasını Teftiş Etmek Zorundadır..............................6
Kısmi Süreli iş Sözleşmesi ile Çalışan Sigortalıların Aynı
Anda İsteğe Bağlı Olarak Sigorta ilişkisinin Devamı ........7
İş Sözleşmesi Yapmanın Koşulları....................................7
Sosyal Güvenlikte Stratejik Pianlama................................fi
5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde İç Kontrol Sistemi ........6
5434 Sayılı Yasa ve 2829 Sayılı Yasa Çerçevesinde
Emeklilik İkramiyesi ..........................................................£
Mal Teslimi ve Proje ihalelerinde SGK Uygulamaları
(Bir Sorun - Bir Çözüm)........................................................S
Ödenek ve Gelire Esas Tutulacak Günlük Kazanç........9£
Gece Çalışması..............................................................10!
Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Uygulama Esasları................11;
İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Asıl işveren -
Alt İşveren......................................................................11
Sağlık Sisteminde Yeni Düzenlemeler ve Sağlık
Harcamaları ..................................................................^2£
Belediye Başkanlarının Sosyal Güvenlik Hakları..........141
önemli Bilgiler............................................................14Î
10