Türkiye İstatistik Yıllığı 1989

Book : Türkiye İstatistik Yıllığı 1989

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-19-0227-4

Published Date : Nisan 1990

Publisher : T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü DİE

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5421

INDEX

İÇİNDEKİLER
Konu Sayfa
HARİTALAR
ARAZİ
Açıklama ....................................................
Türkiye'nin uç noktaları, kara sınırlan ve kıyılan .................
Türkiye'nin yüzölçümü.........................................
Seçilmiş dağ ve tepeler .......................................
Seçilmiş akarsular ............................................
Doğal göller ve baraj gölleri ..................................
Adalar ......................................................
İKLİM
Açıklama ....................................................
Sıcaklık ..............................................'........
Güneşlenme süresi ............................................
Deniz suyu sıcaklığı ...........................................
Oransal nem .................................................
Yağış ........................................................
NÜFUS
Açıklama ....................................................
Yıllara göre nüfus............................................
İl, ilçe, bucak ve köy sayısı ....................................
Şehir ve köy nüfusları.........................................
Nüfus grupları ................................................
illere göre nüfus ..............................................
Cinsiyet .....................................................
Yaş grubu ...................................................
Okuryazarlık .................................................
Medeni hal ..................................................
Bitirilen son öğrenim kurumu ...................................
Doğurganlık ..................................................
İktisadi faaliyet kolları ........................................
Son haftadaki iş veya meslek grubu ............................
Hanehalklan .................................................
HAYAT! İSTATİSTİKLER
Açıklama ....................................................
Evli nüfus ....................................................
Evlenmeler .................................'..................
Boşanmalar ...................................................
Ölümler .....................................................
Göçmen ve sığınanlar.........................................
İntiharlar ....................................................
SAĞLIK
Açıklama .........................,..........................
Sağlık kurumları ..............................................
Kamusal ve özei hastaneler ...................................
Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri ...........................
Sağlık merkezleri ve tedavi edilenler ...........................
Sağlık personeli ..............................................
Eczane ve eczacılar ...........................................
Seçilmiş bulaşıcı hastalıklar ....................................
EĞİTİM VE KÜLTÜR
Açıklama ....................................................
Öğretim kurumlan ............................................
İlköğretim ....................................................
Ortaöğretim .................................................
Yükseköğretim ...............................................
Spor klüpleri .................................................
Kütüphane, kitap ve süreli yayınlar .............................
Opera, bale ve tiyatro ........................................
CONTENTS
Subject
MAPS
AREA AND GEOGRAPHY
Explanatory notes ................................
Exlreme points boundaries and coastlines of Turkey ...
Area of Turkey...................................
Selected mountains and peaks .....................
Selected rivers and streams ........................
Natural and dammed lake .........................
Islands ..........................................
CLIMATE
Exlanatory notes .................................
Temperaiure .....................................
Hours of sunshine ................................
Sea temperaîure .................................
Relative hıımidity .................................
Precipitation .....................................
POPULATION
Explanatory notes ................................
Population by years ..............................
Number of provinces, districîs, sub-districts and villages
Population of cities and villages ....................
Population groups ................................
Population by provinces ...........................
5ex .............................................
Age group ......................................
Literacy .........................................
Marital status ....................................
Level of forma! educaîion completed ................
Ferfility ..........................................
Economic activity .................................
LasI week's occupotion group ......................
Households ......................................
VITAL STATISTICS
Explanatory notes ................................
Married population ...............................
Marriages .......................................
Divorces ........................................
Deaths ..........................................
Immigrants and refugees ..........................
Suicides .........................................
HEALTH
Explanotory notes ................................
Medicol institutions ................................
Public and private hospitals ........................
Hospitals of the Sociai Insurance Agency ............
Health centers and patients ........................
Health personnel .................................
Pharmacies ond pharmacists .......................
Selected infectious diseases .......................
EDUCATION AND CULTURE
Explanatory notes ................................
Educational institutions .............................
Primary education ................................
Secondary education .............................
Higher education .................................
Sports clubs .....................................
Libraries," books and periodicais ....................
Opera, ballet and theather ........................
IX
Konu
Sayfa
ADALET
Açıklama ....................................................
Hükümlüler ...................................................
SEÇİMLER
Açıklama
Milletvekilleri .................................................
Senato üyeleri ...............................................
Mahalli ......................................................
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM
Açıklama ....................................................
Emeklilik .....................................................
Sosyal Sigortalar .............................................
Bağ-Kur .....................................................
İş arayanlar ve işe yerleştirilenler ..............................
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ....................
Kızılay Kurumu ...............................................
Yardım Sevenler Derneği ......................................
İŞGÜCÜ VE ÇALIŞMA
Açıklama ....................................................
Iktisaden faal nüfus ...........................................
Hanehalklan; okuryazarlık, kullanılabilir gelir, harcamalar ve çalışma
durumu ......................................................
İşçi ve işveren sendikaları.....................................
Toplu sözleşme ...............................................
Ortalama günlük ücretler ......................................
İş kazaları ...................................................
TARIM
Açıklama ....................................................
Tarım alanı ..................................................
Iktisaden faal nüfus...........................................
Gübre kullanımı ..............................................
Ekiliş, üretim ve verim .........................................
Sebze üretimi ................................................
Meyve ağaçları ..............................................
Zeytin üretimi ................................................
Çay üretimi
Hayvancılık ..................................................
Arıcılık .......................................................
İpekbÖcekçilİği ...............................................
Ormancılık...................................................
Su ürünleri................................................. ■ ■
Sayımlar .....................................................
Krediler .....................................................
Araç ve gereçler .............................................
MADENCİLİK
Açıklama....................................................
Seçilmiş cevherler .............................................
Antimon, bakır, civa, kükürt, kurşunlu çinko, manyezit ............
Maden işletmeleri............................................
ENERJİ
Açıktama ....................................................
Enerji üretimi ve tüketimi .......................................
Elektriklendirilen köy sayısı ....................................
İMALAT SANAYİİ
Açıklama....................................................
Sayım ve anketler ............................................
Seçilmiş maddelerin imalatı ....................................
Subject Pc
JUSTICE
Expbnatory notes ..............................................
Convicts .......................................................
ELECTIONS
Expbnatory notes ..............................................
Deputies ......................................................
Members of the Senate .........................................
Local .........................................................
SOCIAL SECURITY AND SOCIAL AID
Explanatory notes ..............................................
Retirement .....................................................
Social Insurance ................................................
Bağ-Kur .......................................................
Applications and plocements ....................■.................
Sodal Services and Child Protection Sodety ........................ :
Red Crescent ..................................................
Social Welfare Society ..........................................
LABOR FORCE AND EMPLOYMENT
Explanatory notes ..............................................
Economically active population ...................................
Households; literacy, disposable income expenditures and employment
status .........................................................
Labor and employers' union .....................................
Collective bargainings ...............................:...........
Average daily wages ...........................................
Work injures ...................................................
AGRICULTURE
Explanatory notes ..............................................
Agricultural area ...............................................
Economically active population ...................................
Ferlilizer use ...................................................
Area sown, production and yield .................................
Vegetable production ...........................................
Fruit trees ....................................................-
Olive production ...............................................
Tea production .................................................
Animal husbandry ..............................................
Apiculture .....................................................
Sericulture .....................................................
Forestry .......................................................
Fishery products ................................................
Censuses ......................................................
Credits ........................................................
Eguipment and machinery .......................................
MINING
Explanatory notes ..............................................
Selected minerals ...............................................
Antimony, copper, mercury, sulphur, lead-zinc alloy, magnesite .......
Mining establishments ...........................................
POWER
Explanatory notes .............................................".
Production Ond consumption of power .............................
Development of the number of village with electricity ................
MANUFACTURİNG INDUSTRY
Explanatory notes ..............................................
Censuses and surveys ...........................................
Production of selecied items .....................................
Konu
Sayfa
YAPİ İNŞAATI ,
v
Açıklama ......:.............................................
Konutlar ve diğer yapılar ......................................
ULAŞTİRMA VE HABERLEŞME
Açıklama ....................................................
Karayolları ...................................................
Motorlu kara taşıtları .........................................
Trafik kazaları ...............................................
Demiryolları ..................................................
Deniz taşıtları ................................................
Deniz taşıması ................................................
Havayolları ..................................................
Hava meydanları.............................................
Posta, telgraf, telefon .........................................
TURİZM
Açıklama ....................................................
Yabancılar ...................................................
Yurttaşlar ....................................................
Dış yolculuk gelir ve giderieri ..................................
İÇ TİCARET VE HİZMETLER
Açıklama ....................................................
Sayımlar .....................................................
Şirketler .....................................................
DIŞ TİCARET
Açıklama ....................................................
İthalat ve ihracatın yıllar ve ülkelere göre dağılımı ...............
ithalat ve ihracatın madde grupları ve seçilmiş fasılla-a göre dağılımı .
İthalatın kaynaklan ...........................................
İthalatı yapanın hukuki durumu .................................
FİYAT VE İNDEKSLER
Açıklama ....................................................
toptan fiyatlar ................................................
İhracat fiyatları ...............................................
Perakende fiyatlar ............................................
Çiftçinin eline geçen fiyatlar ...................................
Toptan eşya fiyatları indeks sayıları ............................
Tüketici fiyatları indeks sayıları .................................
inşaat malzemesi toptan eşya fiyatları indeks sayılan ............
Toptan eşya fiyatları indeks sayıları (1981 = 100] ...............
Kırsal yerler tüketici fiyatlar* indeks sayıları .....................
Kentsel yerler tüketici fiyatları İndeks sayıları ....................
PARA, BANKA VE SİGORTA
Açıklama ....................................................
Para, banka .................................................
Sigorta ......................................................
MALİYE
Açıklama ....................................................
Genel bütçe .................................................
Katma bütçe .................................................
Hazine, belediye ve köylerin gelir ve giderieri ..................
Dış borç stoku ................................................
Ödemeler dengesi ............................................
Tapu, ipotek ve fek işlemleri ...................................
Subject
BUILDING CONSTRUCTION
Explanatory notes .........................................
Residential and other construction ...........................
TRANSPORTATION AND COMMUNİCATlON
Explanatory notes .........................................
Highways ................................................
Land motor vehides ........................................
Traffic accidents ...........................................
Railways .................................................
Vessels ...................................................
Shipping .................................................
Airlines ...................................................
Airporfs ..................................................
Post, telegroph and telephone ..............................
TOURISM
Explanatory notes .........................................
Foreigners ................................................
Turkish citizens ............................................
Foreign travel receipts and expenditures ......................
DOMESTIC TRADE AND SERVICES
Explanotory notes .........................................
Censuses .................................................
Companies ...............................................
FOREİGN TRADE
Explanatory notes .........................................
İmports and exports by years and countries ..................
Imports and exports by commodity groups and selected chapters
İmports by source .........................................
Legal stotus of the importer .................................
PRICE AND INDEXES
E*planatory notes .........................................
VVholesale prices ..........................................
Expori prices .............................................
Retail prices ..............................................
Prices received by farmers ..................................
VVholesale price indexes ...................................
Consumer price indexes ....................................
Building materials v/holesale price indexes ....................
VVholesale price indexes (1981 = 100) ......................
Rural areas consumer price indexes ..........................
Urban areas consumer price indexes .........................
MONEY, BANKING AND INSURANCE
Explanatory notes .........................................
Money, banking ...........................................
Insurance .................................................
F1NANCE
Explanotory notes .........................................
General budget ...........................................
Annexed budget ..........................................
Treosury municipality and village revenues and expenditures
Outstanding external debt ..................................
Bolance of payments ......................................
Title deed and mortgoge transoctions........................
XIjavascript:document.kitap.submit()
İleri ->
Konu Sayfa MİLLİ HESAPLAR
Açıklama ....................................................
Gayri safi milli harcamalar ....................................
İktisadi faaliyet kollarına göre gayri safi milli hâsıla ..............
Gayri safi sermaye oluşumunun bileşimi .........................
Kişi başına gayri safi milli hâsıla ve milli gelir ....................
ULUSLARARASI İSTATİSTİKLER
Açıklama ve notlar ............................................
Nüfus .......................................................
işgücü .......................................................
Tarım ........................................................
Maden ......................................................
imalat .......................................................
Enerji ........................................................
Fiyat indeksleri ...............................................
MÜİİ gelir ....................................................
Dış ticaret ...................................................
Turizm .......................................................
EKLER
Veri kaynakları listesi .........................................
Subject
NATIONAL ACCOUNTS
Explanatory notes ................................
Expenditure on the gross nationol product ..........
Gross national product by kind of economic activity
Composition of the gross capital formation .........
Per capita gross national product and national income
INTERNATIONAL STAT1STICS
Explanatory notes ...............................
Population ......................................
Labor force .....................................
Agricuiture ......................................
Mining .........................................
Manufcıcturing ..................................
Energy .........................................
Price indexes...................................
National income .................................
External trade ...................................
Tourism ........................................
APPENDICES
Sourcss of data .................................