Hanehalkı İşgücü Sonuçları

Book : Hanehalkı İşgücü Sonuçları

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

ISSN : 0259-5036

Published Date : Ekim 1997

Publisher : T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü DİE

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5350

INDEX

İÇİNDEKİLER
Önsöz.................................................................
Grafik listesi.......................................................
Tablo listesi.......................................................
İşgücü çerçevesi................................................
Açıklama.............................................................
1. Geçmişten günümüze Hanehalkı
İşgücü Anketi...........................................
2. Amaç.........................................................
3. Temel kavramlar ve tanımlar..................
4. Soru kağıdı düzeni...................................
5. Kapsanan konular...................................
6. Kapsanan coğrafi aian............................
7. Kapsanan kişiler......................................
8. Referans dönemi.....................................
9. Uygulama dönemi....................................
10. Hanehalkı İşgücü Anketi örnek planı......
11. Veri toplama.............................................
12. Bilgi işlem ve analiz................................
13. Hanehalkı görüşmelerinin sonuçları.....
14. Genel Değerlendirme...............................
Tablo...................................................................
1. İşgücü göstergelerinin uluslararası karşılaştırılması.......................................
2. Tarihi tablolar (Türkiye, Kent, Kır).........
3. Ekim 1997 HİA Sonuçları (Türkiye).........
4. Ekim 1997 HİA Sonuçları (Kent)............
5. Ekim 1997 HİA Sonuçları (Kır)...............
Ekler..................................................................
1. Temel karakteristiklere ilişkin standart
hata değerleri..........................................
2. Anket yapılan yerleşim yerleri.................
3. Ekim 1997 Soru kağıdı ve Cevaplamama Formu........................................................
1. Yaş grubuna göre işgücüne katılma oranı, Ekim 1997 ......................................................
2. Yaş grubuna göre işsizlik oranı, Ekim 1997........................................................................
3. Eğitim durumuna göre işsizlik oranı, Ekim 1997.................................................................
4. İktisadi faaliyet koluna göre istihdam edilenler, Ekim 1997................................................
5. Meslek grubuna göre istihdam edilenler, Ekim 1997..........................................................,
6. İşteki duruma göre istihdam edilenler, Ekim 1997..............................................................
TABLO LİSTESİ
1. İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİNİN ULUSLARARASİ KARŞILAŞTIRILMASI
1. Ülkelerin işgücü durumu, 1995-1997..............................................................,......................
2. Ülkelerin yıllar ve sektörlere göre istihdam durumu, 1995-1997.........................................
3. Ülkelere göre işsizlik ve işsizlik oranları, 1995-1997............................................................
2. TARİHİ TABLOLAR ( TÜRKİYE, KENT, KIR)
1. Dönemler, cinsiyet ve işgücü durumuna göre kurumsal olmayan sivil nüfus, 1989-1997
2. İşteki durum, iktisadi faaliyet ve dönemlere göre istihdam edilenler, 1989-1997..............
EKİM 1997 HİA SONUÇLARI (3.TÜRKİYE, 4. KENT, 5. KIR) İŞGÜCÜ
1. Yaş grubu, cinsiyet ve işgücü durumuna göre kurumsal olmayan sivil nüfus.................
2. Eğitim, medeni durum, cinsiyet ve işgücü durumuna göre kurumsal
olmayan sivil nüfus................................................................................................................
3. Eğitim, medeni durum, cinsiyet ve İşgücü durumuna göre 12-14 yaşları arasındaki kurumsal olmayan sivil nüfus...........................................................................
4. Yaş grubu, cinsiyet ve nedene göre işgücüne dahil olmayanlar.......................................
5. Yaş grubu, cinsiyet ve iş aramama nedenine göre işgücüne dahil olmayanlardan iş aramayıp işbaşı yapmaya hazır olanlar.................................................
İSTİHDAM
6. Yaş grubu, cinsiyet ve iktisadi faaliyet koluna göre İstihdam edilenler...........................
7. Yaş grubu, cinsiyet ve meslek grubuna göre istihdam edilenler......................................
8. Yaş grubu, cinsiyet ve işteki duruma göre istihdam edilenler..........................................
9. Meslek grubu, cinsiyet ve İktisadi faaliyet koluna göre istihdam edilenler......................
10. İşteki durum, cinsiyet ve meslek grubuna göre istihdam edilenler..................................
11. İşteki durum, cinsiyet ve iktisadi faaliyet koluna göre istihdam edilenler........................
12. Fiili çalışma süresi, cinsiyet ve İktisadi faaliyet koluna göre istihdam edilenler..............
13. Fiili çalışma süresi, cinsiyet ve meslek grubuna göre istihdam edilenler........................
14. Fiili çalışma süresi, cinsiyet ve işteki duruma göre istihdam edilenler............................
15. Çalışmama nedeni, cinsiyet ve iktisadi faaliyet koluna göre istihdam edilenlerden işbaşında olmayanlar.....................................................................................
16. Yaş grubu, cinsiyet, tek ya da ek işi olma durumu ve fiili çalışma
süresine göre istihdam edilenlerden işbaşında olanlar....................................................
17. İktisadi faaliyet kolu, cinsiyet, tek ya da ek işi olma durumu ve fiili
çalışma süresine göre istihdam edilenlerden işbaşında olanlar......................................
18. Meslek grubu, cinsiyet, tek ya da ek işi olma durumu ve fiili çalışma
süresine göre istihdam edilenlerden işbaşında olanlar.....................................................
19. işteki durum, cinsiyet, tek ya da ek işi olma durumu ve fiili çalışma
süresine göre istihdam edilenlerden işbaşında olanlar ...................................................
TABLO LİSTESİ
EKSİK İSTİHDAM
20. Yaş grubu, cinsiyet ve türüne göre eksik istihdamda olanlar....................................
21. Eğitim, medeni durum, cinsiyet ve türüne göre eksik istihdamda olanlar................
22. İktisadi faaliyet kolu, cinsiyet ve türüne göre eksik istihdamda olanlar....................
23. Meslek grubu, cinsiyet ve türüne göre eksik istihdamda olanlar..............................,
24. İşteki durum, cinsiyet ve türüne göre eksik istihdamda olanlar................................
25. Fiili çalışma süresi, cinsiyet ve türüne göre eksik istihdamda olanlar......................
26. Yaş grubu, cinsiyet ve nedene göre 40 saatten az çalışanlar....................................
27. İktisadi faaliyet kolu, cinsiyet ve nedene göre 40 saatten az çalışanlar....................
28. Yaş grubu, cinsiyet ve iş arama nedenine göre istihdam edilenlerden iş arayanlar
29. İktisadi faaliyet kolu, cinsiyet ve iş arama nedenine göre istihdam edilenlerden İş arayanlar..............................................................................................
MARJİNAL ÇALİŞANLAR
30. Fiili çalışma süresi, cinsiyet ve yaş grubuna göre marjinal çalışanlar.....................
31. Fiili çalışma süresi, cinsiyet ve iktisadi faaliyet koluna göre marjinal çalışanlar.....
32. Fiili çalışma süresi, cinsiyet ve iş arama nedenine göre marjinal çalışanlar............
İŞSİZLİK
33. Geniş yaş grubu, cinsiyet ve hanehalkı reisine yakınlığına göre işsizler...................
34. Geniş yaş grubu, cinsiyet ve eğitim durumuna göre İşsizler......................................
35. Geniş yaş grubu, cinsiyet ve iktisadi faaliyet koluna göre işsizler.............................
36. Geniş yaş grubu, cinsiyet ve meslek grubuna göre işsizler........................................
37. Geniş yaş grubu, cinsiyet ve işteki duruma göre işsizler............................................
38. İktisadi faaliyet kolu, cinsiyet ve iş arama süresine göre işsizler..............................
39. Eğitim durumu, cinsiyet ve aradıkları meslek türüne göre işsizler............................
40. Eğitim durumu, cinsiyet ve aradıkları meslek türüne göre 12-24 yaş grubundaki işsizler........................................................................................
41. İş aradıkları kanal, cinsiyet ve aradıkları meslek türüne göre işsizler.......................
42. Geniş yaş grubu, cinsiyet ve nedene göre işsizler.....................................................
43. İktisadi faaliyet kolu, cinsiyet ve nedene göre işsizler...............................................
44. Medeni durum, cinsiyet ve nedene göre işsizler.........................................................
45. İktisadi faaliyet kolu, cinsiyet ve aradıkları işin türüne göre işsizler.........................
RESMİ OLMAYAN SEKTÖR KARAKTERİSTİĞİ
46. İşyeri büyüklüğü, cinsiyet ve yaş grubuna göre istihdam edilenler..................
47. İşyeri büyüklüğü, cinsiyet ve iktisadi faaliyet koluna göre istihdam edilenler
48. İşyeri büyüklüğü, cinsiyet ve meslek grubuna göre istihdam edilenler...........
49. İşyeri büyüklüğü, cinsiyet ve işteki durumuna göre istihdam edilenler..........,
50. Yaş grubu, cinsiyet ve işyeri durumuna göre istihdam edilenler.....................
51. İktisadi faaliyet kolu, cinsiyet ve işyeri durumuna göre istihdam edilenler.....
52. Meslek grubu, cinsiyet ve işyeri durumuna göre istihdam edilenler...............
53. İşteki durum, cinsiyet ve işyeri durumuna göre istihdam edilenler.................
54. İşyeri büyüklüğü, cinsiyet ve işyeri durumuna göre istihdam edilenler..........