Sağlık Alanında Dış İlişkiler

Book : Sağlık Alanında Dış İlişkiler

Author : * Bekir Metin * Nilüfer Avcı

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1997

Publisher : T.C. Sağlık Bakanlığı

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5348

INDEX

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ ÖNSÖZ GİRİŞ
I. BÖLÜM: DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BASK ANLI ĞI'NIN KURULUŞ, TARİ VE GÖREV YAPILANMASI
A- Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.......................................................................
B- Dış İlişkiler Dairesi Başkanhğı'nın Kuruluş ve Tarihçesi..............................
- Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nda Görev Yapılanması...................................
1 -Uluslararası Kuruluşlar Şube Müdürliiğü'nün Görevleri ............................
2-Devletlerarasi İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün Görevleri ...........................,
3-Dış Eğitim Proje ve Konferanslar Şube Müdürlüğü'nün Görevleri.............
4-Protokol Şube Müdürlüğü'nün Görevleri......................................................
5-İdari İşler Şube Müdürlüğü'nün Görevleri...................................................
6-Bütçe Şube Müdürlüğü'nün Görevleri.........................................................
7-Dokümantasyon Şube Müdürlüğü'nün Görevleri.........................................
8-Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü'nün Görevleri................................................
ILBÖLÜM:DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ ANA FAALİYET KONULARI
A- DEVLETLERLE İKİLİ DÜZEYDE YAPILAN SAĞLIK
ALANINDA İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI
1- Sağhk Alanında Anlaşma Yapılan Ülkelerle İlişkiler
-Amerika Birleşik Devletleri..............................................................................
-Arjantin..............................................................................................................
-Arnavutlk...........................................................................................................
-Azerbaycan.......................................................................................................
-Belçika...............................................................................................................
-Bosna-Hersek....................................................................................................
-Bulgaristan........................................................................................................
-Çin Halk Cumhuriyeti.......................................................................................
-Danimarka.........................................................................................................
-Gürcüstan .........................................................................................................
-İngiltere.............................................................................................................
-İran İslam Cumhuriyeti.....................................................................................
-İsrail...................................................................................................................
-İsveç..................................................................................................................
-İtalya..................................................................................................................
-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.......................................................................
-Küba..................................................................................................................
-Macaristan.........................................................................................................
-Makedonya........................................................................................................
-Malta..................................................................................................................
-Mısır......................................................................................................................
-Romanya...............................................................................................................
-Rusya Federasyonu...............................................................................................
-Slovakya................................................................................................................
-Sudan......................................................................................................................
-Tacikistan..............................................................................................................
-Yemen...................................................................................................................
2- Sağlık Alanında Ortak Proje Yürütülen Ülkelerle İlişkiler
-Almanya-GTZ(Alman Teknik İşbirliği Teşkilatı)...............................................
-AB D-US AID (ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı)............................................
-Japonya-JICA(Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı)............................................,
3- Sağlık Alanında Anlaşma Yapılmak Üzere Temasta Bulunulan Ülkelerle İlişkiler
-Estonya..................................................................................................................
-Finlandiya............................................................................................................
-Kazakistan............................................................................................................
-Kırgızistan............................................................................................................
-Letonya.................................................................................................................
-Litvanya................................................................................................................
-Moldova...............................................................................................................
-Özbekistan............................................................................................................
-Polonya.................................................................................................................
-Türkmenistan.........................................................................................................
4-Sağlık Alanında İşbirliği Yapılan Diğer Ülkelerle İlişkiler
-Afganistan............................................................................................................
-Avustralya............................................................................................................
-Avusturya.............................................................................................................
-Belarusya..............................................................................................................
-Fransa...................................................................................................................
-Hırvatistan...........................................................................................................
-Hindistan.............................................................................................................
-Hollanda..............................................................................................................
-Kanada.................................................................................................................
-Libya....................................................................................................................
-Meksika...............................................................................................................
-Nijerya.................................................................................................................
-Norveç.................................................................................................................
-Pakistan...............................................................................................................
-Suriye Arap Cumhuriyeti....................................................................................
-Yunanistan...........................................................................................................
Î-ULUSLARARASI KURULUŞLAR DÜZEYİNDE YAPILAN SAĞLIK ALANİ İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI
I-Birleşmiş Milletler Örgütü'nün Kuruluşu.........................................................
II
II-Birleşmiş Milletler ÖrgütÜ'nün Amaçlan ve İlkeleri III-Üyelik.........................................................................
IV-Organlar................................................................................
a-Genel Kurul..........................................................................
b-Güvenlik Meclisi.................................................................
c-Ekonomik ve Sosyal Konsey..............................................
d-Vesayet Meclisi..................................................................
e-Ul uslar arası Adalet Divanı ................................................
f-Sekre terlik
V-Birleşmiş Milletler ÖrgütÜ'nün Etkinlikleri...........................
a-Uyuşmazlıkların Barışçı Yoldan Çözümü...........................
b-Barışa Karşı Tehdit, Barışın Bozulması ve.........................
Saldırı Durumunda Eylem
c-Ekonomik ve Toplumsal Faaliyet .........................................
d-Teknik İşbirliği......................................................................
e-İnsan Haklan..........................................................................
f-Hukuksal Eylem.....................................................................
g-Faaliyetinİn Sınırları..............................................................
VI-Birleşmiş Milletler Örgütü ile İlişkilerimiz ........................
VII-Birleşmiş Milletler Örgüt Şeması........................................
VlII-Sağlık Alanında İşbirliği İlişkilerimizin Sürdüğü Birleşmiş Milletler Uzmanlık Kuruluşları
a-Dünya Sağlık ÖrgütÜ(DSÖ-WHO)........................................
b-BM Kalkınma Programı (UNDP)...........................................
c-BM Nüfus Faaliyetleri Fonu(UNFPA)...................................
d-BM Çocuklara Yardım Fonu(UNICEF) ...............................
e-Uluslararası Narkotik İlaçlar ve Psikotrop Maddelerin
Kontrolü Kurulu(UNCB) .........................................................
f-BM Gıda ve Tarım Örgütü(FAO)..........................................
g-Dünya Bankası.......................................................................
h-Uluslararası Çalışma ÖrgÜtü(ILO).......................................
ı-Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)-
Dünya Ticaret Örgütü(WTO)....................................................
i-BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü(UNESCO)...................
X-Sağlık Alanında İşbirliği İlişkilerimiz Olmayan Belli Başlı Birleşmiş Milletler Uzmanlık Kuruluşları
a-BM Mülteciler Yüksek Komiserliği(UNHCR)......................
b-Uluslararası Para Fonu(IMF).................................................
c-Dünya Posta Birliği(UPU).....................................................
d-Dünya Meteoroloji Örgütü(WMO)........................................
e-Hükümetl er arası Denizcilik Danışma Örgütü(IMCO)..........
f-Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü(ICAO)..........................
g-Uluslararası Telekomünikasyon Birliği(ITU).......................
h-BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı(UNCTAD).................
in
i-Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü(UNIDO)......................................
j-Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı(ÎABA) ........................................................
k-Ul uslar arası Tarımsal Kalkınma Fonu(IF AD)..................................................
2-S AĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ SÜRDÜRÜLEN BÖLGESEL ÖRGÜTLER
I-Avrupa Konseyi..........................................................................................................
1 -Avrupa Konseyi'nin Faaliyetleri ve Öncelikli Hedefleri.....................................
2-Avrupa Konseyi'nin Sağlık Alanındaki Faaliyetleri...........................................
a-Avrupa Farmakope Komisyonu .......................................................................
b-Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığıyla Mücadele
İşbirliği Grubu(Porapidou Grubu)......................................................................
c-Avrupa Sağlık Komitesi...................................................................................
d-Avrupa İnsan Haklan Komisyonu..................................................................
e-Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi........................................................
f-Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu........................................................
g-Avrupa Sosyal Şartı.......................................................................................
h-Avrupa Sosyal ve Tıbbi Yardım Sözleşmesi................................................
II-AvrupaBirliği(AB)..........................................................................................
III-Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma ÖrgütÜ(OECD)........................................
IV-Kuzey Atlantik Andlaşması Örgütü(NATO)...............................................
V-Ekonomik İşbirliği Örgütü(ECO).................................................................
VI-Karadeniz Ekonomik İşbirliği(KEİ)............................................................
3-B AKANLIĞIMIZIN ÇEŞİTLİ KURULUŞLAR ÎLE YÜRÜTTÜĞÜ
ORTAK PROJELER
a-Japon Uluslararası İşbirliği Kuruluşu(JICA)
Kapsamında Yürütülen Projeler....................................................................
-Halk Eğitimini Geliştirme Projesi..............................................................
-Biyolojik Ürünlerin Kalite Kontrollerinin Geliştirilmesi
ve Değerlendirilmesi Projesi........................................................................
b-Avrupa'da Sağlığı Geliştiren Okullar Ağı Projesi .................................
c-Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Bürosu Sağlık
Politikaları Proje Merkezi...........................................................................
d-Orta Asya Cumhuriyetleri Sağlık Hizmetleri Finansman ve
Yönetim Ağı Projesi(CARNET) ...............................................................
e-Polio Eradiksiyon Programı....................................................................
f-Sağlıklı Şehirler Projesi.........................................................................
-EKLER VE LİSTELER