Uluslararası Çalışma Örgütü Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Programı Çalışan Çocukların Eğitime Yönlendirilmesi İzmir Projesi Raporu 2005

Book : Uluslararası Çalışma Örgütü Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Programı Çalışan Çocukların Eğitime Yönlendirilmesi İzmir Projesi Raporu 2005

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-455-085-9

Published Date : 2005

Publisher : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 5279

INDEX

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
PROJEDE GÖREV ALAN İŞ MÜFETTİŞLERİ
PROJEDE GÖREV ALAN SOSYAL DESTEK MERKEZİ GÖREVLİLERİ. VII
İÇİNDEKİLER
TABLOLAR LİSTESİ
ŞEMA VE GRAFİKLER LİSTESİ
KISALTMALAR
GİRİŞ
DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇALIŞAN ÇOCUKLARLA İLGİLİ DURUM SAPTAMASI
1. DÜNYADA ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN GENEL DURUMU
2. YASAL ÇERÇEVE
2.1. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER
2.1.1. Birleşmiş Milletler'in Düzenlemeleri
2.1.2. Avrupa Konseyi'nin Düzenlemeleri
2.1.3. Avrupa Birliği'nin Düzenlemeleri
2.1.4. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Düzenlemeleri
2.2. ULUSAL MEVZUAT
3. TÜRKİYE'DE ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN GENEL DURUMU 3.1. İSTATİSTİKLERLE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ
3.1.1. Yıllara Göre Nüfus Dağılımı
3.1.2. Ekonomik İşlerde Çalışan Çocukların Sektörel Dağılımı
3.1.3. Çocuk İşçiliğinin Cinsiyet Boyutu
3.1.4. Çocuk İşçiliği ve Eğitim
3.2. TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN TEMEL NEDENLERİ
3.3. ÜLKEMİZDE ÇALIŞAN ÇOCUKLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR.
3.3.1. İş Teftiş Kurulu
3.3.2. Çalışan Çocuklarla İlgili Olarak Çalışma Yapan
Diğer Kurum ve Kuruluşlar
İKİNCİ BOLUM
PROJENİN GEREKÇESİ, AMAÇLARI VE İŞBİRLİKLERİ
1. PROJENİN GEREKÇESİ ve DAYANAKLARI
1.1. GENEL OLARAK
1.2. SEÇİLEN MESLEK DALLARİ .............................
1.2.1. Ayakkabıcılık Meslek Dalı
1.2.2. Oto Tamir ve Bakım Meslek Dalı
1.2.3. Konfeksiyon Meslek DaLI
2. PROJENİN AMAÇLARI
3. HEDEF GRUPLAR
3.1. Doğrudan Yararlanacak Grup
3.2. Ara Hedef Gruplar
4. STRATEJİLER
5. KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ
5.1. KURUMLARLA YAPİLAN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ
5.2. MERKEZ YÜRÜTME KURULU
5.3. ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ ÖNLEME İZMİR İL KOMİTESİ
5.4. İŞÇİ SENDİKALARININ EYLEM KOMİTESİ
5.5. İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İZMİRDE ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN EĞİTİME YÖNLENDİRİLMESİ PROJESİNDE ELDE EDİLEN VERİLER
1. İZMİR'DE ÇALIŞAN ÇOCUK VE ÇALIŞAN ÇOCUK AİLELERİNİN
SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ ARAŞTIRMASI
1.1. ARAŞTIRMA BULGULARINA GÖRE İZMİR'DE
ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ
1.1.1. Çalışma Yaşamına Giriş Nedenleri
1.1.2. Çocukların İşe Başlama Yaşı
1.1.3. Çalışılan İşyeri Sayısı ve İş Değiştirme Nedenleri
1.1.4. Çocuğun Günlük Çalışma Süresi
1.1.5. Çocukların Çalıştığı İşyerlerinde Çalışan Kişi Sayısı
1.2. ÇALIŞAN ÇOCUĞUN ALDIĞI ÜCRET VE İŞYERİNİN SAĞLADIĞI DİĞER SOSYAL KATKILAR
1.2.1. Çalışan Çocuğun Almış Olduğu Ücret
1.2.2. İşyeri İmkanları
1.2.3. Çocuğun Aldığı Ücreti Harcama Şekli
1.3. İŞTE VE İŞYERİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER
1.3.1. İşin Ağır Olduğunu Düşünme
1.3.2. Kullanılan Malzemenin Rahatsızlık Vermesi
1.3.3. Çalışma Saatlerinin Uzun Olduğunu Düşünme
1.3.4. Ustaya da Kalfanın Olumsuz Tutumu
1.3.5. İşyerinde Karşılaşılan Sağlık Problemleri
1.4. ÇALIŞAN ÇOCUĞUN BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRME ETKİNLİĞİ
1.5. YAPMIŞ OLDUĞU İŞLE İLGİLİ GELECEK BEKLENTİSİ
1.6. MESLEKİ DOYUM VE MEMNUNİYET DERECESİ
1.7. GELECEKTE YAPMAK İSTEDİĞİ İŞ
1.8. ÇALIŞAN ÇOCUĞUN EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
1.8.1. Çalışan Çocuğun Okuldan Ayrılma Nedenleri
1.8.2. Çalışan Çocuğun Okula Dönme Eğilimi
1.8.3. Okul ve Çalışma Yaşamını Karşılaştırma
1.9. AİLENİN ÇOCUĞUN EĞİTİMİNE YAKLAŞIMI
1.9.1. Ailenin Çocuğu Okutma Eğilimi
1.9.2. Çocukların Meslek Seçimine İlişkin Ailenin Tercihi 1.10. AİLENİN OKULUN FAYDALARINA İLİŞKİN DÜŞÜNCESİ
1.11. AİLELERE İLİŞKİN VERİLER
2. İŞ MÜFETTİŞLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE
TESPİT EDİLEN HUSUSLAR VE SONUÇLAR
2.1. OTO TAMİR VE BAKIM SEKTÖRÜ
2.1.1. Durum Saptaması
2.1.2. Riskler
2.1.3. Değerlendirme ve Tam
2.1.4. SektÖrel Politika ve Stratejilerin Oluşturulması
2.1.5. İşyerlerinin Çalışma Koşul ve Ortamlarının İyileştirilmesi
Yönünden Değerlendirme: Elde Edilen Sonuçlar
2.2. KONFEKSİYON-TEKSTİL SEKTÖRÜ
2.2.1. Durum Saptaması
2.2.2. Riskler
2.2.3. Değerlendirme ve Tanı
2.2.4. Sektörel Politika ve Stratejilerin Oluşturulması
2.2.5. İşyerlerinin Çalışma Koşul ve Ortamlannm İyileştirilmesi Yönünden
Değerlendirme: Elde Edilen Sonuçlar
2.3. AYAKKABICILIK SEKTÖRÜ
2.3.1. Durum Saptaması
2.3.2. Riskler
2.3.3. Değerlendirme ve Tanı
2.3.4. Sektörel Politika ve Stratejilerin Oluşturulması
2.3.5. İşyerlerinin Çalışma Koşul ve Ortamlarının İyileştirilmesi Yönünden Değerlendirmesi: Elde Edilen Sonuçlar
2.4. Seçilen Meslek Dallarında Eylem Programının Uygulanması

2.4.1. İşyeri İzleme Mekanizması
2.4.2. İşyeri Ziyaretleri ................................................
2.4.3. Eğitim Çalışmaları ................................................
2.4.4. Duyarlılık Çalışmaları .......................................
2.5. Proje Uygulamalarının İşverenlere Etkisi .....................
2.6. İş Müfettişleri Yapılan Çalışmaların Çalışan Çocuklara Etkisi: Çocuk Ve Ailelerinin İş Müfettişlerine Bakış Açısı, Yönlendirilen Eğitim Kurumlan.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
PROJE ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
1. SOSYAL DESTEK MERKEZİ
1.1. AMAÇ
1.2. FAALİYETLER
1.2.1. Merkezin Kuruluşu ve Yapısı
1.2.2. Merkezin İşleyişi
1.2.3. Sosyal Destek Merkezinin Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Öneriler
2. ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN VE KARDEŞLERİNİN
EĞİTİME YÖNLENDİRİLMESİ
2.1. AMAÇ
2.2. FAALİYETLER
2.2.1. 15 Yaş Altı Çalışan Çocuklar
2.2.2. 15-1.8 Yaş Grubu Çalışan Çocuklar
2.2.3. Çalışan Çocukların Kardeşleri
2.3. EĞİTİME YÖNLENDİRME ÇALIŞMALARININ SONUÇLARI....
2.4. FAALİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ
3. ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN SOSYAL-PSİKOLOJİK REHABİLİTASYONUNA YÖNELİK FAALİYETLER
XIII
3.1. AMAÇ
3.2. FAALİYETLER
3.3. ÇOCUKLARIN SOSYAL-PSİKOLOJİK REHABİLİTASYONU FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER
4. ÇALIŞAN ÇOCUKLARA SAĞLIK DESTEĞİ
4.1. AMAÇ
4.2. FAALİYETLER
4.3. FAALİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ
5. İZLEME MEKANİZMASI
5.1. AMAÇ
5.2. FAALİYETLER
5.2.1. Çocukların Eğitimde İzlenmesi
5.2.2. Çocukların Gelişiminin İzlenmesi
5.3. FAALİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ
6. AİLELERE YÖNELİK FAALİYETLER
6.1. AİLELERLE İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ
6.2. AİLELERE YÖNELİK EĞİTİMLER
6.2.1. Eğitim Programları
6.3. AİLE GELİRİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER
6.3.1. El Sanatları Kursları
6.3.2. Özürlü Ve Eski Hükümlü Aile Bireylerinin İşe Yerleştirilmesi
6.3.3. İstihdam Garantili Meslek Kursları
6.4. FAALİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ
7. DUYARLILIK ARTTIRMA
7.1. AMAÇ
7.2. FAALİYETLER
7.3. FAALİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ
SONUÇ
EK
KAYNAKÇA