Çocuk İstihdamıyla Mücadele

Book : Çocuk İstihdamıyla Mücadele

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Cenevre

ISBN : 975-455-012-3

Published Date : 1992

Publisher : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Language : Turkish

Document Type : Booklet

Book No : 5275

INDEX

L Çocufe istihdamı: , politikalar programlar (Assefa Bequele Jo Boyden)
Çocuk istihdamının şekilleri ve beraberinde getirdiği rizikolar
İş ve gelir
îş, mesleki ve örgün eğitim
Çocuk işçiler ve haklan Çocuk istihdamı ve çalışan çocuklarla ilgili politikalar
Mevzuat
Yasa ve uygulama arasındaki dünya
Politika ve programlar için bir çerçeve
Politikalardaki son gelişmeler Çocuk istihdamı ve çalışan çocuk programlan
Program türleri
Alınan dersler
Sorunlar Sonuç
Masss-'da çocuk istihdamı: Kahire deri tabaklama gektdrü (Ahmed Abd:
Giriş
Kahire deri tabaklama sanayiindeki çocuk işçiler
Çalışma koşulları
Piyasa güçleri ve çocuk istihdamının boyutlan Politika secimi ve etkileri
Asgari yaş mevzuatı: Uygulama sorunlan
Etkili uygulamanın sonuçlan Sonuç
fabrikaları î Maria Crîstma Salazar)
Giriş
uogota. nın tsş ücaJtıarı ve lugia. is.uiiitaiaririo.aio çocuk
Genel bilgiler
Taş ocaklan
Tuğla fabrikaları
Çocuklann rolü
Çocuk emeği, hanehalkı geliri ve yetişkin istihdamı
Çocuk istihdamı ve okul
Seçenekler ve yararlan
Çocuk işgücüne talep Sonuç
(Jesus GuÜlen - Marraquin)
Madre de Dios'da yüzeyde altın madenciliği
Üretim yöntemi
İşgücü
Araştırma bulguları Sonuç ve öneriler
(Filipinler Üniversitesi. Endüstriyel İlişkiler Enstitüsü)
Giriş
Çocuk işçiler ve aileleri
Çalışma şekil ve şartlan
İstihdam şekilleri
Giyim sanayii
Ağaç sanayii
Çocuk istihdamını etkileyen faktörler Çocuğun sağlığı ve gelişimi üzerindeki etkileri
Giriş
Hindistan halıcılık sanayii Çalışan çocuklar araştırması İncelenen yöre
Çocuk işçiler İki büyük fabrika Hanehalkı anketi Politikaların etkileri
(Henk van Oosterhout)
Giriş
Muro-Ami balıkçılık sanayii
Genel bilgiler
Yerel balıkçılık sanayii
Muro-Ami balıkçılık şirketi
îşe alma ve çalışma koşullan
Kontratlar ve ödemeler Politika seçenekleri
Yasaklama sorunu
Alternatif iş ve gelir
Muro-Ami sanayiinin iyileştirilmesi
8. Sokak çocukları için alternatif hizmetler: Brerfîya yaklaşanı. (William Myers)
Giriş
Brezilya'da sokak çocuklarına hizmet
Sorunun tanımı
Alternatif çözüm arayışı
Değişim için yapılanma
Sonuçlar ve dersler"
Sokak çocukları için etkili programlar
Etkili uygulama yollarının geliştirilmesi
Hükümet kanallarının'yeterliliği
Hükümet sorumluluğunun toplumsal girişimlerle ikamesi sorunu
a Çocuk istihdamı politikaları ve programlan: Hindistan deneyimi
(Aslıok Narayanî ...
Ulusal politikanın çerçevesi
Yasal önlemler
Çocuk istihdamı ulusal politikası Çocuk işçiler için hükümet programlan
Sivasakl projesi
Varanasi projesi Çocuk işçiler için hükümetdışı kuruluş programlan
Hindistan Kırsal Kesim îşçileri Enstitüsü
Jaya Rajendra çöp toplayıcıları projesi, Banglore, Karnataka
Çocuk işçilerin rehabilitasyonu, ^Jımedabad, Gujarat Sonuçlar ve öneriler
10. Kenya'da çocuk istihdamı politikalara ve programlan (Philista P. M. Onyango)
Kenya'da çocuk istihdamı: Genel bakış
Ulusal politika amaç ve araçlan
Politika oluşturma ve uygulaması için kurumsal çerçeve
Proje'"analizleri
Toplumsal tiyatro projesi
Kenya Undugu Cemiyeti
11. Çalışan çocukların, korunması ve çocuk istihdamının yasaklanması: Hong Koag CPong Ping-Kwun)
Yasal çerçeve
Çocuk istihdamı olayı
Uygulama politikası
Eğitimin rolü
Kimlik kartları ve kimlik ispatı
Sosyal güvenlik menfaatleri
İstihdam politikaları ve sosyal beklentiler
Sonuç
(Kadın ve Genç İşçiler Bürosu) Politikanın çerçevesi
Progi'am oluşturma ve uygulama deneyimleri
Muro-Ami Balıkçılık Sanayiindeki Çocuk İstihdamıyla îlgili Kurumlararasî Özel Görev Grubu
"Sokak çocukları için sokak okulu"
Çocukları Koruma Ensütüsü'nün "Uğrak Merkezi"
"Sisli Dağlar" projesi
Sonuç
işçiler işin ulusal politika ve programlar. (Jo Boyden}
Ulusal politika amaç ve araçları
Politika oluşturma ve uygulaması için kurumsal çerçeve
Gente del Manana Carltas de Lima
Sonuç

(Maria Cristlna Salazar)
Kurumsal ve yasal çerçeve
Vak'a analizleri
Bogota kentleri marjinal kesimlerindeki çocuk işçiler
Bogota mezarlıkîarmdaki çocuk İşçiler
çlar
Program tasarımı ve uygulaması için dersler
Program tasannu ve uygulamadaki zorluklar