Türkiye'de Anne ve Çocukların Durum Analizi

Book : Türkiye'de Anne ve Çocukların Durum Analizi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 92-806-1008-2

Published Date : Nisan 1991

Publisher : UNİCEF

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5273

INDEX

İÇİNDEKİLER
TABLOLAR ............
ŞEKİLLER .............
HARİTALAR ..........
EKLER .................
KISALTMALAR .......
ÖNSÖZ .................
GİRİŞ ..................
AÇIKLAYICI NOT.....
I. GİRİŞ: ÇOCUĞUN DURUMU VB KALKINMA IUŞKTSI. n.ÜLKE PROFİLİ........................................................
1. İDARÎ YAPI
î. MERKEZİ YÖNETİM..................................................................
2. YEREL YÖNETİM..............................................'........................
i Mahalli İdareler..................................................................
İL Belediye Yönetimleri............................................................
iti. Köy İdaresi..........................................................................
2. DEMOGRAFİK YAPI
1. NÜFUS POLİTİKALARI..............................................................
2. NÜFUS ARTIŞI...........................................................................
3. KENTLEŞME, GÖÇLER VE NÜFUSUN YAŞ, CİNSİYET YAPISI.
4. ÇOCUK NÜFUS.........................................................................
5. DOĞURGANLIK.........................................................................
6. ÖLÜMLER VE 5 YAŞINDA YAŞAM UMUDU...............................
7. SONUÇ.....................................................................................
EKLER .....................................................................................
3. EKONOMİK YAPI
1. TARİHSEL PERSPEKTİF...........................................................
2. GSMH'NIN GELİŞİMİ.................................................................
3. DIŞ TİCARET............................................................................
4. ÖDEMELER DENGESİ..............................................................
5. DIŞ BORÇLAR...........................................................................
6. ÜCRETLER - MAAŞLAR............................................................
7. SONUÇ.....................................................................................
EKLER .....................................................................................
4. İSTİHDAM YAPISI
1. GİRİŞ ......................................................................................
2. İŞSİZLİK...................................................................................
3. İSTİHDAM DURUMU.................................................................
4. ÇOCUK İSTİHDAMI......................................,............................
5. SONUÇ.....................................................................................
5. ÇEVRE
1. GİRİŞ ......................................................................................
2. TOPRAK KİRLİLİĞİ......,.............................................................
i. Gübre Kullanunı..................................................................
fi. Pestisid Kullanımı................................................................
3. HAVA KİRLİLİĞİ........................................................................
t Isınma.................................................................................
ii Sanayii Tesisleri.................................................................,
iü. Motorlu Taşıllar..................................................................,
4. SU KİRLİLİĞİ.........................................;..................................,
i. İçme Suyu ue Kanalizasyon...............................................,
il Deniz, Göl ve Irmak Kirlenmesi...........................................
0
5. SONUÇ EKLER
m. ANNE VE ÇOCUK.
6. BEBEK-ÇOCUK ÖLÜMLERİ
1. GÎRÎŞ ...............................................................................................
2. ÎLLERE GÖRE BEBEK ÖLÜM HIZI.....................................................
3. ÇOCUK VE_BEBEK ÖLÜMLERİ ÎLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER.................
A. Bebek Ölümlerini Dolaylı Olarak Etkileyen Faktörler...................
t Anne-Babanın Eğitimi...................................................................
il Annenin Doğum Yaşı......................................................................
iÜ. Doğum aralıklarına Göre BÖH......................................................
iv. Canlı Doğum Sayısı........................................................................
v. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma................................................
vi. Diğer Etmenler................................................................................
B. Bebek Ölümlerini Doğrudan Etkileyen Faktörler.............................
4. HASTALIKLAR VE ÇEVRE KOŞULLARI................................................
i. Hastalıklar......................................................................................
il Hastalıkları Etkileyen Çevre Koşulları............................................
EKLER.............................................................................................
7. ANNE SAĞLIĞI VE SORUNLARI
1. GİRİŞ ..................................................,...............................................
2. ANNE ÖLÜMLERİ..................................................................................
3. ANNE ÖLÜM NEDENLERİ.....................................................................
i Yüksek Doğurganlık........................................................................
il Doğum Öncesi Bakım......................................................................
iÜ. Beslenme Yetersizliği......................................................................
İv. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma.................................................
8. SAĞLIK HİZMETLERİ
1. SAĞLIK HİZMETLERİNE YÖNELİK SON GELİŞMELER.........................
2. SAĞLIK HİZMETLERİ SİSTEMİ VE DONATIMI......................................
i. Sektörün Yapısı...............................................................................
ti Altyapı Donanımı.............................................................................
3. SAĞLIKLA İLGİLİ HARCAMALAR.........................................................
4. HİZMET SUNUM MALİYETİ...................................................................
5. SAĞLIK HİZMETLERİ SUNAN KURULUŞLAR.......................................
t Sağlık Bakanlığı..............................................................................
il Sosyal Sigortalar Kurumu...............................................................
iii. Tıp Fakülteleri.................................................................................
iv. Resmi ve Yarı Resmi Diğer Sağlık Kuruluşları................................
v. Özel Sektör......................................................................................
6. SAĞLIK GÜVENCESİNE İLİŞKİN SİGORTA BİÇİMLERİ.......................
7. SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YÖNETİMİ.......................................................
i Merkezi Düzeyde Örgütlenme.........................................................
İt İl Örgütlenmesi................................................................................
8. ÇOCUK SAĞLIĞI PROGRAMLARININ SONUÇLARI...............................
l Genişletilmiş Bağışıklama Programı................................................
il İshalli Hastalıkların Kontrolü..........................................................
iiL Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları..................................................
iv. Beslenme ve Büyümenin izlenmesi.................................................
v. Sağlık Programlarının Uygulanmasındaki Sorunlar........................
9. ÇOCUKTA KİŞİLİK GELİŞİMİ, OKUR-YAZARUK VE OKULLAŞMA
1. GİRİŞ ..............................................................................................
2. OKUR-YAZARUK.............................................................................
3. İLKÖĞRETİM...................................................................................
4. SONUÇ..........................:.................................................................
EKLER.............................................................................................
J 0. ERKEN DÖNEM ÇOCUKLUK GELİŞİMİ
1. KIRSAL ÇEVREDE ÇOCUKLUK.....................................................................
2. KENTSEL ÇEVREDE ÇOCUKLUK.................................................................
3. GEKONDULARDA ÇOCUKLUK......................................:...............................
4. ERKEN ÇOCUKLUK (0-5 YAŞ) GELİŞİM VE EĞİTİM HİZMETLERİ...............
i. Milli Eğitim Bakanlığı...............................................................................
it. SHÇEK.....................................................................................................
1 1. ÖZEL KONUMDA BULUNAN ÇOCUKLAR
1. ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR....................................................................................
2. GÖÇMEN ÇOCUKLAR...................................................................................
3. MÜLTECİ ÇOCUKLAR...................................................................................
i. İranlılar...................................................................................................
ü. Irak'lılar...................................................................................................
4. YURTDIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ÇOCUKLARI........................................
i. Yurtdışında Yaşayan Çocuklar...............................................................
İL Türkiye'de Kalan Çocuklar......................................................................
iii. Türkiye'ye Dönen Ailelerin Çocukları.......................................................
5. İSTİSMARA UĞRAYAN ÇOCUKLAR..............................................................
i 2. EĞİTİM HİZMETLERİ
1. EĞİTİM SİSTEMİNİN DAYANDIĞI İLKELER..................................................
2. EĞİTİMDE HEDEFLER..................................................................................
3. MÎLLÎ EĞİTİMDE TEŞKİLAT VE İDARE HİZMETLERİ...................................
4. MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI.....................'..........................................
A. Örgün Eğitim Kurumları...........................................................................
i. Okul Öncesi Eğitim.............................................................................
ii. İlköğretim............................................................................................
üi. Ortaöğretim........................................................................................
iv. Genel LiseVer.......................................................................................
v. Yükseköğretim..................................................................................
B. Yaygın Eğitim..........................................................................................
5. ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ..........................................................................
EKLER.,........................................................................................................
13. AİLE YAPISI VE DEĞERLER
1. AİLE VE UYUM.............................................................................................
2. AİLE TİPİ.......................................................................................................
3. HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ...........................................................................
4. EVLİLİK TİPLERİ VE ORTALAMA EVLİLİK YAŞI...........................................
5. ÇOCUKLARA İLİŞKİN DEĞERLER................................................................
6. POLİTİKALAR...............................................................................................
14. KADINLARIN TOPLUM İÇİNDEKİ ROLÜ
1. GİRİŞ ...........................................................................................................
2. KADIN VE EKONOMİ....................................................................................
t İmalat Sanayii.........................................................................................
ü. Hizmetler.................................................................................................
üi. Tarım.......................................................................................................
iv. Uzman Meslekler.....................................................................................
3. AİLE, AKRABALIK VE TOPLULUK................................................................
4. SİYASET.......................................................................................................
5. TEDBİRLER..................................................................................................
15. ÇOCUKLARLA KADINLARA YÖNELİK İLETİŞİM ARAÇLARI-ETKİLERİ
1. GİRİŞ ...........................................................................................................
2. BASIN VE ÇOCUK........................................................................................
3. RADYO VE TELEVİZYONUN ROLÜ...............................................................
4. KALKINMAYLA İLGİLİ KONULARDAKİ TV PROGRAMLARININ KAPSAM VE İÇERİĞİ...................................................................................,
IV.
16. SOSYAL YARDIM VE GÜVENLİK
1. KAYNAĞI VE İLKELERİ...............................................................................
2 SAĞLANANHİZMETLER..............................................................................
3. SOSYAL GÜVENLİK......................................................................................
i Uygulanan Temel Sosyal Sigorta Kanunları............................................
ü. TC. Emekli Sandığı.................................................................................
fit Sosyal Sigortalar Kurumu........................................................................
tu. Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sigortalar Kurumu..
v. Diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşları...........................................................
EKLER.......................................................................................................
ULUSAL KALKINMA VB SOSYOEKONOMİKFARKLILIKLAR.....
7. KALKINMA PLANLAMASI
1. GÎRİŞ ...................................................................................................................
2. ALTINCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLANİ (1990-1994)............................................
L Ekonomik îlke ve Politikalar.............................................................................
ti Sosyal Kalkınma...............................................................................................
. GELİŞME PROFİLLERİ
1. GİRİŞ .....................................................................................................................
2. BÖLGESEL ANALİZ KRİTERLERİ.............................................................................
3. İL GRUPLARINA GÖRE GELİŞME PROFİLL
i. Birinci Ded
IL
.....................................................................................................................
RLERİ.............................................................................
RUPLARINA GÖRE GELİŞME PROFİLLERİ........................................................
i. Birinci Derecede Kalkınmada Öncelikli Yörl L İkinci Derecede Kalkı d
LLERİ.
Öncelikli Yörel Öncelikl
^duııı roreler............................................
, tv-eue? Kalkınmada Öncelikli Yöreler...........................,.................
iti. Orta Düzeyde Gelişmiş İller...........................................................................
iv. Gelişmiş İller..................................................................................................
EKLER...........................................................................................................
9. KALKINMADA ÖNCELİKLİ İLLER
1. NİÇİN KALKINMADA ÖNCELİKLİ İLLER..............................................................
2. ÇOCUK SAĞLIĞI.........................................................................
3. SAĞLIK HİZMETLERİ............................
4. ALTYAPI HİZMETLERİ....
5. EKONOMİ......
i. Ekonomik Politikalar..........,......................................................................................
îl Gayri Safi Yurt İçi Hasıla..........................................................................................
6. ÇOCUK İSTİHDAMI.........................................................................................................
EKLER ...........................................................................................................................
20. KENTSEL DÖNÜŞÜM
1. KENTSEL GELİŞİM EĞİLİMLERİ.....................................................................................
2. KENTSEL YERLEŞİM ÖRÜNTÜSÜNDE GÖZLENEN EĞİLİMLER.....................................
3. KENTLEŞME SORUNU....................................................................................................
4. GECEKONDULAŞMANIN YOĞUN OLDUĞU KENTLER...................................................
5. KENTLEŞME VE ÇOCUKLAR..........................................................................................
6. KENTSEL HİZMETLER....................................................................................................
I Su ve Kanalizasyon...................,...............................................................................
İL Sağlık Hizmetleri.......................................................................................................
7. KENTLEŞME, ÇOCUKLARIN GELİŞME VE HAYATTA KALMA DURUMLARI..................
8. KENTLEŞME VE SOKAK ÇOCUKLARI............................................................................
EKLER ...........................................................................................................................
V. T. C. HÛKÜMETİ-UNICEF İŞBİRLİĞİ VE HÜKÜMET DIŞI KURULUŞLAR
21. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UNICEF ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNDE SON GELİŞMELER (1988-90)
1. PROGRAM HAZIRLIĞI VE EŞGÜDÜM............................................................................
2. TOPLUM SEFERBERLİĞİ VE SEKTÖRLERARASI İŞBİRLİĞİ.

3. İZLEME VE DEĞERLENDİRME................................................................................
EKLER.....................................................................................................................
22. HÜKÜMET DIŞI GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR
1. GÎRÎŞ ......................................................................................................................
2. SOSYAL YARDIM, ANNE-ÇOCUK CELÎŞÎMÎ ÎLE ÎLGÎÜKURULUŞLAR....................
3. KADININ STATÜSÜ ÎLE ÎLGÎÜ KURULUŞLAR.........................................................
4. KALKINMA ÎLE ÎLGÎÜ KURULUŞLAR......................................................................
5. MESLEKÎ KURULUŞLAR..........................................................................................
6. ÎŞ ÇEVRESİ ÎLE ÎLGÎÜ KURULUŞLAR.....................................................................
EKLER.....................................................................................................................
VI. SONUÇ: ÖNCELİKLİ SORUNLAR...................................................
1. TEMEL SAĞLIK........................................................................................................
i. Genişletilmiş Bağışıklama Programı....:..............................................................
ü. İshalli Hastalıklar ve Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları Kontrolü.....................
iü. Güvenceli Annelik ve Yeni Doğan Çocukların Bakımı.........................................
iv. Beslenme ve Büyümenin İzlenmesi...................................................................
v. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Temel Tedavi.........................................
vl Çocuklar îçtn Temel Sağlık Hizmetleri................................................................
2. TEMELEĞÎTÎM........................................................................................................
i. İlköğretimin Yaygınlaştırılması...........................................................................
ü. Kızların Eğitimi...................................................................................................
iü. Yetişkin Eğitimi ve Okur-Yazarlık.......................................................................
iv. Erken Çocukluk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitim................................................
v. Gezici Tanmîşçi Çocuklarının Eğitimi................................................................
vl Görme ve İşitme Engelli Çocuklara İlişkin Desteğin Teşvik Edilmesi.................
vii.Okul ve Çevre.....................................................................................................
3. KADININ STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ ÎÇÎN İLETÎŞÎM, DESTEK........................
i. Kadınların Beceri ve Gelir Düzeylerini Yükseltmek............................................
il Genç kız, kadınların Mesleki Oryantasyon ve İstihdamı....................................
iü. Türkiye'de Kentsel Kadının Statüsü...................................................................
iv. İletişim Kanallarının Etkinliklerinin Kadınlara Yönelik Olarak Arttırılması.......
4. KALKINMADA ÖNCELİKLİ İLLERDE ÇOCUKLAR VE ANNELER İÇİN HİZMETLER.
5. GECEKONDULARDA KADIN VE ÇOCUKLAR İÇİN TEMEL HİZMETLER..................
i. Toplumsal Altyapı ve Sektörlerarası İşbirliği......................................................
il Temel Sağlık Hizmetleri Çerçevesinde AÇS/AP.................................................
iü. Büyümenin İzlenmesi........................................................................................,
iv. Kadınlara Yönelik Gelir Yaratıcı Faaliyetler.......................................................
v. Çevre Sağlığı.......................................................................................................
vl Gecekondulu Çocuklar........................................................................................
6. ÇOCUKLARA YÖNELİK PLANLAMA VE TANITIM....................................................
i. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile UNICEF İşbirliği Yönetimi............................
ü. Çocuklara Yönelik Enformasyon Ağı..................................................................
iÜ. Çocuk ve Anne Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesine
İlişkin Faaliyetlerin Değerlendirilmesi................................................................
iv. Tanıtım Faaliyetleri...........................................................................................,