SBF Dergisi

Book : SBF Dergisi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 0378-2921

Published Date : Aralık 2006

Publisher : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5259

INDEX

İÇİNDEKİLER / CONTENTS
Celal Göle
1 Prof. Dr. Sait Kemal Mimaroğlu Hocamın Ardından / Obiîuary to my Professor Sait Kemal Mimaroğlu
Hülya Kanalıcı Akay - Mehmet Nargeleçekenler
Finansal Piyasa Volatilitesi ve Ekonomi / Financial Market Volatility and Economy
ML Hakan Altıntaş - Füsun Çınar Altıntaş - Tuncer Tokol
__ E-Ticaret Engellerinin E-Ticaret Kullanma Eğilimine Etkisi: Türkiye'deki İhracatçı KOBİ'ler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma / The Impacts of E-Commerce Barriers on E-Commerce Adoption Intentions: An Empirical Analysis of Exporîing SMEs in Turkey
Doç. Dr. Salih Barışık - Ferdi Kesikoğlu
Türkiye'de Bütçe Açıklarının Temel Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi {1987-2003 VAR, Etki-Tepki Analizi, Varyans Ayrıştırması) / The EffecîS of Budget Deficits on the Basic Macro Economics Variables in Turkey (1987-2003 VAR, Impulse-Response Analysis, Variance Decomposiîion)
H. Nejat Basım - Harun Şeşen
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ölçeği Uyarlama ve Karşılaştırma Çaiişması / An
Adaptaîion and Comparison of Organizaîional Citizenship Behavior Scale
Mehmet Can - Dr. Ayşegül Taş
Durağan Olmayan Talep Varsayımı Altında "Tedarik Dönemi" Politikasının Maliyet lUj Performansı Üzerine Bir İnceleme / Investigation of Cost Performance of Replenishment Cycle Policy under Non-Stationary Demand Assumption
Elif Uç kan Dağdemir
Avrupa Birliği Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Avrupa Birüği'ne İhracatları Üzerine Etkileri / The Ejfects of the European Union Generalised System of Performances onto the Exports of the Least Developed and Developing Countrîes to the European Union
Kornan Karacaoğlu - Metin Reyhanoğlu
"Kıbrıs Türkü" ve "Türkiyeli" Ayrımı Bağlamında İşyerinde Yıldırma / Bullying at Work in the Context of Differentiütİon of "Turkish Cypriot" and "Beingfrom Turkey"
Nihal Mamatoğlu
Örgüt İçi İletişim ve Performans Değerlendirme Sistemi Algıları Örgüt Küitürü Algısını Yordar mı? / Do the Perceptions of Communication and Performance Appraisal System in Organization Predict Organizational Culture Perception?
Cihat Polat - Reşit Avşar
Yoğun Rekabet Ortamında Pazarlama Stratejileri: Deterjan Sektöründe Bir Örnek Olay Çalışması / Marketing Strategies for Highly Competitive Market Environments; A Case Study in the Laundry Detergent Powder Market
Mustafa Sevüktekin - Mehmet Nargeleçekenler
İstankul Menkul Kıymetler Borsasında Getiri Volatilitesinin Modeİlenmesİ ve Önraporlanması / Modeling and Forecasting ofReturn Volatility at İstanbul Stock Exhange
Şükrü Yapraklı - M. Kemal Yılmaz
Dağıtım Kanallarında Sunulan Kanal Destek Faaliyetleri: Beyaz Eşya ve Gıda Ürünleri Dağıtım Kanalları Üzerine Bir Saha Araştırması / Channel Support Activities on Distribution Channels: An Empirical Study on Distribution Channels of Durable House Goods and Food Products
Kronik / Chronicle
Erhan Kandemir Kitap İncelemesi / Book Review