Sosyal Güvenlik Dünyası

Book : Sosyal Güvenlik Dünyası

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1301-9457

Period : bimonthly

Published Date : Şubat 2007

Publisher : Sigorta Müfettişleri Derneği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5258

INDEX

İÇİNDEKİLER
Mustafa APAYDIN Attila POLAT
Hakkı DEMİRCİ
Serdar GÜNAY Yakup SÜNGÜ
Harun ORDU Mehmet UZUN
M. ZÜLFİ CAMKURT
Ramazan YILDIZ Başar HALICI
Atilla KAMIŞLI
Dr. Sinan Binbir
Muzaffer KOÇ
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
ArifTEMİR
Dr. Kemal Can KILIÇ
Dr. Hatice EROL
Ekrem TAŞBAŞI
Mehmet BULUT
Av. İlkay ALTINPINAR
Atf ÖZGEN Cemal EROL
Bir Analiz : İstihdamda Cinsiyet Eşitliği ve Denetim
Verileri ..........................................................................
[ş Güvencesi Kapsamında işe ladesine Karar Verilen Sİgortlalılara İlişkin Kurum* Uygulamaları Açısından
Özellikli Durumlar...........................................................
İkili Sosyal Güvenlik Anlaşması Yapılan Ülkelerdeki Vatandaşlarımızın Türkiye'de Hastalık ve Analık
Sigortalarından 2007 Yılında Yararlanma Koşullan .......
Sosyal Güvenlik Hukukunda Karineler...........................
5510 S. Kanuna Göre Sigortalı Sayılanlar, Sigortalıların Başlangıç ve Sona Ermesinin Bildirimi ve Yaptırımlar ...
Bina inşaatlarında Kısmî Asgari işçilik Uygulaması.......
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığr'ndan Emekli Tüm Vatandaşların Yeniden Çalışmaları Durumunda
Emekli Aylıkları Kesilir mi?.............................................
Çalışma Hayatında Stres ve iş Kazalarının Meydana
Gelmesindeki Rolü.........................................................
Süreksiz Tarım İşçilerinin Tescilde Karşılaştıkları Sorunlar 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandiğı Kanunna Tabi iştirakçiler (Memurlar) Lehine 5510 Sayılı Yasada Yer
Alan Bir Kısım Düzenlemeler..........................................
5510 Sayılı Kanunun Bağ-Kur'lular Açısından Standart ve Norm Birliğine Uygun Olmayan Hükümlerine İlişkin
Bir Değerlendirme............................................................
iş Hukukunda işe İade Konusunda Güncel Soru ve
Cevaplar..........................................................................
Genel Tatil Çalışması......................................................
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile özürlü ve Muhtaç Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması....................................
4857 Sayılı Kanuna Göre ihbar Tazminat!......................
Güç Merkezli Yönetim Stratejilerine Kuramsal Bir Bakış..1 Sosyal Güvenlik Sistemini Yeniden Yapılandırırken
Kayıtdışı istihdamla Mücadele ......................................1
İşçinin İşyerinde Kalp Krizinden Ölmesi iş Kazası
Kavramı (Karar incelemesi)..........................................V.
Sosyal Parafiskal Gelirlerin Maliyeti..............................1:
506 Sayılı Yasa Kapsamında İşyeri Devri ve Yeni
işverenin Kuruma Karşı Sorumluluğunun Kapsamı........1
Emeklilik Sisteminde Tek Sorun "Yaş" mı?....................1^
5434 ve 5510 sayılı Kanınların Hizmet Borçlanmaları
ile İlgili Uygulamalarının Karşılaştırılması......................1î
önemli Bilgiler............................................................1î