Avrupa Birliği'nin Sosyal Boyutu

Book : Avrupa Birliği'nin Sosyal Boyutu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : European Union

Publishing Location : Ankara

ISBN : 9758768-19-0

Published Date : 2003

Publisher : Ekin Kitabevi

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5211

INDEX

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ _______________________________________
I. GENEL OLARAK AVRUPA
BİRLİĞİNİN SOSYAL BOYUTU_______________
A. KURULUŞTAN MAASTRİCHT ANTLAŞMASINA
KADAR SÖZ KONUSU OLAN GELİŞMELER..............................
B. MAASTRİCHT ANTLAŞMASINDAN SONRA
SÖZKONUSU OLAN GELİŞMELER..............................,..............
II. AB SOSYAL POLİTİKASININ
TEMEL ÇERÇEVESİ _______________________
A. TARİHÇE VE GENEL BİLGİLER................................................
B. ROMA ANTLAŞMASI (1957).....................................................
C. SOSYAL EYLEM PROGRAMI (1974).........................................
D. TEK AVRUPA SENEDİ (1986)...................................................
E. SOSYAL ŞART (1989)...............................................................
F. MAASTRİCHT ANTLAŞMASI (1992)..........................................
G. SOSYAL POLİTİKA PROTOKOLÜ VE ANTLAŞMASI (SOSYAL BÖLÜM) (1992).........................................................
H. SOSYAL ŞART İLE SOSYAL BÖLÜM
ARASINDAKİ FARKLAR...............,...........................................
İ, SOSYAL BÖLÜMÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ...............................
J.AMSTERDAM ANTLAŞMASI (1997)..........................................
III. AB SOSYAL POLİTİKA DÜZENLEMELERİ________________________
A. İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI..............................................
B. KADIN VE ERKEK İÇİN FIRSAT EŞİTLİĞİ................................
1. AB Düzeyinde Kadın ve Erkek Arasında
Eşit Muamele İlkesinin Geliştirilmesi......................................
2. Eşit İşe Eşit Ücret İlkesi.........................................................
3. Sosyal Güvenlik, Emeklilik ve Emekli Aylığı...........................
4. İstihdam, Mesleki Eğitim, Yükselme, Çalışma Koşulları
ve Diğer Sosyal Haklara Ulaşmada Eşit Muamele..................
5. Kadınların Karar Sürecine Katılımlarının Geliştirilmesi...........
6. Kadın ve Erkeğin Aiie Sorumlulukları ile Çalışma
Hayatını Bağdaştırmalarını Sağlayacak Girişimler..................
C. ÇALIŞMA YASALARI, ÇAUŞMA KOŞULLARI VE
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ...........................,..........................
1. Part-Time İşçiler....................................................................
2. Çalışma Süreleri...................................................................
3. İşletmenin Devri Halinde İşçi Haklarının Korunması...............
4. Çocuk ve Genç İşçiler...........................................................
5. Yaşlı işçiler...........................................................................
6. Özürlüler...............................................................................
7. İş Sağlığı ve Güvenliği..........................................................
D. YEREL İSTİHDAM OLANAKLARININ ARTIRILMASI
VE MESLEKİ EĞİTİM ŞEMALARI..............................................
E. TOPLULUĞUN KALKINMASI....................................................
F. KAMU SAĞLİĞİ PROGRAMLARI...............................................
G. IRK AYRIMCILIĞI VE ETNİK AZINLIKLAR................................
IV. AB SOSYAL POLİTİKASINDA
SOSYAL TARAFLARIN ROLÜ______________:
A. SOSYAL TARAFLAR................................................................
1. ETUC (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu)..........................
a. ETUC'un Kuruluş Amaçları..............................................
b. ETUG'un Yapısı..............................................................
2. UNICE Avrupa Topluluğu Sanayileri Birliği.............................
a. UNlCE'nin Organları........................................................
b. UNlCE'nin İşlevleri:........................................................
c.CEEP.............................................................................
B. SOSYAL TARAFLARIN ROLLERİ............................................
C. AVRUPA BİRLİĞİ'NDE ÇERÇEVE ANLAŞMALAR...................
1. Ailevi Sebeplerle İzin (Parentai Leave)
Çerçeve Anlaşması..............................................................
2. Kısmi Çalışma (Part-time Work) Çerçeve Anlaşması.............
3. Belirli Süreli Çalışma (Fixed-Term Work)
Çerçeve Anlaşması...................,.........................................
4. Sosyal Tarafların Özürlülerin İstihdamına
İlişkin Ortak Bildirisi............................................................
KAYNAKÇA ________________________________
iv