İş Denetimi Bülteni Sayı:3

Book : İş Denetimi Bülteni Sayı:3

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Skin : 3

Published Date : Eylül 1999

Publisher : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri Derneği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5167

INDEX

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri Derneği
İŞ DENETİMİ BÜLTENİ
EYLÜL 99 / SAYI 3
SOSYAL GÜVENLİK REFORMU YASALAŞTI
Bundan önceki sayımızda, "Sosyal Güvenlik Reformına ilişkin yasa
tasarısı üzerine görüşlerimizi belirtmiştik ve demiştik ki; "Öncelikle tasarının işsizlik sigortasını içermesi nedeniyle sosyal güvenlik sisteminin oluşturulmasında bir adım atılmış olduğu söylenebilin'' :
Gerçekten de 25.08.1999 tarihinde kabul edilip, 08.09.1999 tarihinde
yürürlüğe giren ve sosyal sigortalar mevzuatında önemli değişiklikler yapan 4447 sayılı kanun, sosyal güvenlik mevzuatımız içinde, yaşadığımız yüzyılın en büyük felaketi olan Marmara Depremi haberleri arasında kanımızca kamuoyunda yeterince tartışılmadan getirilen eleştiriler dikkate alınmadan çıkarılan bir yasa olarak yerini aldı.
"447 sayılı Yasanın çalışma mevzuatımıza olumlu katkılar getirmesini diliyoruz.
Bu arada, bu yasa İle önemli bir kurum olan "işsizlik sigortası" da
oluşturuldu. Bize göre İşsizlik sigortası, Avrupa Birliği'ııe girmeyi amaçlayan ülkemiz için, bu çabamızın ön koşullarından biridir. Ama, işsizlik sigortasının "olmazsa olmaz koşulu" da iş güvencesidir.
bu sayımızda "Türkiye'de ve Batı Avrupa'da İş Güvencesi" üst başlığı
ile bir pencere açıyor ve dilimizin döndüğü ve bilebildiğimiz kadarıyla iş güvencesini gündeme getirmek istiyoruz.
İş güvencesi, işçinin her şeyidir. Sabah evinden çıkan işçi, akşam evine ve
çocuklarına mutlu yarın haberleri, geleceğe ilişkin güzel öngörüleri, hatta birkaç yıl sonrasına ait harcama bilançosu ile dönebilmelidir. Bu işçi, işine giderken, "acaba bana da sıra geldi mi?" korkusunu yaşıyor ise, ondan ne verim beklenebilir, ne de işyerine bağlılık.
/rtık iş güvencesi ülkemizin gündemine gelmeli ve ilk adım olarak iş güvencesi ile ilgili yasal değişiklikler yapılmalıdır., „'
İş güvencesi salt mevzuatımızda yer almaş) ya da Avrupa Biriiği'ne
girebilmek düşüncesi ile yasalaştınlmamahdır. Gerçekten iş güvencesi, işçilerin güvenebilecekleri, deyim yerinde ise, koca bir çınar olmalıdır. Kısaca söylemek gerekirse iş güvencesi için mevzuatımızdaki bütün engeller irdelenmeli ve Avrupa Topluluğu ölçütlerine uygun düzenlemeler yapılmalıdır.
YÖNETİM KURULU
İÇİNDEKİLER
BAŞYAZI
YÖNETİM KURULU'ndan Deprem Duyuru
İŞ DENETİMİ
Dünyada İlk İş Denetimi
Nisbi Para Cezalan
İş Müfettişlerinin Çalışan
Çocuklar Konusunda
Eğitimi
ÇALIŞMA YASAMI
Türkiye ve Batı Avrupa'da İş
Güvencesi Esnek Çalışma Saatleri
BAKANLIKTAN HABERLER Endüstride ve Diğer İşyerlerinde Sağlık, Çevre
MEVZUAT
İşsizlik Sigortası Neler
Getiriyor ?
Düzeltme
BASINDAN KESİTLER KISA - KISA YARGITAY KARARLARI
YENİ YAYINLAR İş Hukukunun Genel
Esasları.
Sosyal Güv. Dersleri...