Avrupa'da Yeni Kuşak Türk Gençliği(Kimlik ve Uyum Sorunları)

Book : Avrupa'da Yeni Kuşak Türk Gençliği(Kimlik ve Uyum Sorunları)

Author : * H.Musa Taşdelen * Edibe Sözen * Hacı Duran * Ahmet Eskicumalı

Language : Turkish

Episode : Turkish Immigration

Publishing Location : Sakarya

ISBN : 975-7988-10-3

Published Date : 2000

Publisher : Sakarya Üniversitesi

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5130

INDEX

İÇİNDEKİLER
TABLOLAR LİSTESİ ÖZET/SUMMARY
GİRİŞ
1. KONU VE PROBLEM
1.1. GÖÇ VE İŞGÜCÜ GÖÇÜ
İ.2. İŞGÜCÜ GÖÇÜNDEN ÜÇÜNCÜ VESİLE : KISA BİR TARİHÇE
1.3. PROBLEM
1.4. ÖNEM
1.5. AMAÇ
1.C. VARSAYIM
1.7. KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
2.1. EVREN VE ÖRNEKLEM
2.2. VERİ TOPL.AMA TEKNİKLERİ
2.3. SINIRLAR VE SINIRLILIKLAR 2A. TEMEL KAVRAMLAR
2,4.3. Göçmenlik ve Marjinallik
2.4.2. Millî Kimlik ve Etnik Kimlik
2.4.3. Kültür İkilemi, İki Yönlü Sosyalleşme ve Çifte Kimlik
2.4.4. Kültürlerarası Karşılaşma ve Kültürlerarası Eğitim
2.4.5. Bir arada Yaşama ve uyum
3. BULGU VE YORUM
3.1. OLGUSAL BURUM 3.1.1.Yaş Durumu
3.1.2. Cinsiyet Durumu
3.1.3. Kardeş Sayısı
3.1.4. Doğum yeri
3.1.5. Okul Türü
3.1.6. Ebeveynin Tahsil Durumu
3.1.7. Ebeveynin Mesleki Durumu
3.1.8. Ebeveynin Etnik Kökeni
3.2. EĞİTİM SÜRECİNDE TÜRK GENÇLERİ
3.2.1. Okulda Başarı ve Etkinlik Durumu
3.2.2. Eğitimde Yönlendirme EksikIiği;Bir Statü Merdiveni Olarak
Eğitini
3.2.3. Kültürel Kimliğin Aktarımı ve Kimliğe Hoşgörü
3.2.4. Okul İçi Dayanışma Ya da Kimliğin Dışavurumu
3.2.5. Okulda Uyumsuzluğun Boyutları
3.2.6. Ana-Babanm Eğitime İlgisi
3.3. AİLE-İÇİ İLİŞKİLER VE YENİ KUŞAKLAR
3.3.1. Ailenin Birlikteliği
3.3.2. Ailede Otorite ve Karar Verme: Pederi Aile i
3.3.3. Kuşaklararası İlişkiler : Uyum ve Farklılaşma
3.4. YENİ KUŞAKLARDA KİMLİK* BİLİNCİ
3.4.1. Türkiye'ye Bağlılık ve Gurbetin Vat ani aş m ası
3.4.2. Kültürel Kimliğin Yapıtaşları: Din, Dil ve Anavatan
3.4.3. Evlilikte Eş Seçimi : " Dini Dinime Soyu Soyuma"
3.4.4. Gelecek Kuşakların Vatanı Ya Da İki-Vatanlılık
3.4.5. Müziğin Dili : Türkçe Ya Da Kültürel Kimliğin Dili
3.4.6. Flört : "Türk Sevgili Tercih Sebebi"
3.4.7. İletişimin Dili : Türkçe Ya Da "Gurbette Türkiye'yi Takip
Etmek"
3.4.8. Türkler ve Avrupalılar : Kimlik Değerleri Üzerine Bir
Karşılaştırma 3. 5. SOSYAL ÇEVRE İTİBARİYLE YENİ KUŞAKLAR VE UYUM
3.5.1. Yeni Kuşakların Sosyal Mekanı : Cami, Dernek, Disko
3.5.2. Türk Gruplarının Düzenlediği Etkinliklere Katılım
3.5.3. Kötü Alışkanlıklara Bağımlılık: Sigara, Alkol, Uyuşturucu
3.5.4. Kimlik Bilinci ve Uyum
3.5.5. Suça Eğilim ve Uyum Çabası
3.5.6. Birarada Yaşamanın İlk Şartı: Arkadaşlık
3.5.7. Uyum Davranışında Yeni Eğilim : Kollektiflik-Bireysellik
3.5.8. Uyum İçin Geri Dönüşü Olmayan Yo! : Vatandaşlık
3.5.9. Uyumun Psikolojik Şartı : Gelecek Ümidi
SONUÇ
KAYNAKÇA
EKLER