Sosyal Güvenlik Dünyası

Book : Sosyal Güvenlik Dünyası

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1301-9457

Period : bimonthly

Published Date : Ağustos 2006

Publisher : Sigorta Müfettişleri Derneği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5116

INDEX

İÇİNDEKİLER
Bekir HANÇER
Hakkı DEMİRCİ Ercüment ÖZTÜRK Ali PEKTEN Harun ORDU
Mehmet UZUN Dr. M. Sabir AYDIN Mehmet ÇETİN
Cüneyt OLGAÇ Mehmet Zülfi CAMKURT Sadık ABANUZOĞLU
Sinan BİNBİR Süleyman TUNCAY
Ramazan YILDIZ
Osman YÜCE
Cafer Tufan YAZiCIOĞLU
Sosyal Güvenlik Reformu Çerçevesinde iş Kazası ve Meslek Hastalığı Prim Oranının Belirlenmesi ve Meydana Gelen Değişikliklerde Yapılacak işlemler ... 2006 ve 2007 Yıllarında SSK'da Hizmet
Borçlanmaları..............................................................■
Sigorta Olaylarında sorumlu Taraflar (İş kazaları -
Meslek Hastalıkları - Hastalık - Analık)........................:
5510 Sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortasında İdari Para Cezalan ve idari Yaptırımlar ..; Asgari İşçilik Oranları, Devamlı işyeri, Sigortalıları ile İkmal Ediien işlerle İlgili Olarak Sigorta Müfettişlerince
Yapılan İncelemeler Sırasında Kullanılabilir mi?..........
SSK Tarafından Verilen Bazı İdari Para
Cezalarına İşverenlerin İtirazı......................................
Türkiye İş Hukukunun işçi Sağlığı ve Güvenliği
Düzenlemeleri ve AB Hukuku ......................................
Kız Çocuklarının Hak Sahibi Olarak Farklı Sosyal Güvenlik Kurumlarından Aynı Anda Gelir / Aylık
Alabilmeleri Durumu....................................................
Sigortalı Gözüyle Yeni Sosyal Güvenlik Sisteminin Getirdiği Avantajlar ve Yeni Yükümlülükler Nelerdir.... İş Kazalarının Ekonomik ve Sosyal Sonuçlarına
İlişkin Değerlendirmeler ..............................................
Eski ve Yeni Sistemde Sosyal Güvenlik Destek
Primi Uygulaması........................................................
İş Güvencesine İlişkin Güncel Soru ve Cevaplar ......
"Gönüllülük Esasına Dayalı Çalışma" Olgusunun Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Değerlendirilmesi .. Özürlülerin Özel Eğitim ve Rehabilitasyonu ile
Emekliliğine Genel Bir Bakış....................................10C
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortas Kanuna Göre Emeklilik işlemlerindeki Değişiklikler 10E Cumhuriyetin İlk Sosyal Güvenlik Kurumu :
Amelebirliği ..............................................................
Önemli Bilgiler........................................................