SHÇEK Çocuk Koruma Sisteminin Değerlendirilmesi İkinci Ara Rapor

Book : SHÇEK Çocuk Koruma Sisteminin Değerlendirilmesi İkinci Ara Rapor

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Şubat 2005

Publisher : SAM

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 5097

INDEX

İÇİNDEKİLER
GENEL SUNUŞ..............................................................................................
A. Kantitatif saha çalışması özeti ..,,....,,..........................................................
B. Ön kalitatif çalışma özeti............................................................................
C. Kamu yöneticileri, STK yetkilileri ve akademisyenler derinlemesine görüşmeler
D. Rapor planı..............................................................................................
I. ÇOCUK YUVALARI.....................................................................................
A. Saha uygulaması......................................................................................
B. Kurum kayıtlarından derlenen veriler.........................................................,
1. Koruma altına alınma ve yuvaya yerleştirilme..........................................
2. Aile durumu.........................................................................................
a. Anne baba........................................................................................
b. Kardeşler..........................................................................................
3. Sağlık ve davranış sorunları...................................................................
C. Çocuklarla görüşmeler.............................................................................
1. Kuruluş yönetimi ve görevlilerle ilişkiler...................................................
2. Çocuklar arasındaki ilişkiler....................................................................
a. Yuvada akran baskısı ve dışlanma........................................................
b. Okul ve yuvada arkadaşlık..................................................................
3. Yuvada kalma isteği / isteksizliği............................................................
II. YETİŞTİRME YURTLARI..........................................................................
A. Saha uygulaması.....................................................................................
B. Kurum kayıtlarından derlenen veriler.........................................................
1. Koruma altına alınma ve yurda yerleştirilme.............................................
2. Aile durumu.........................................................................................
a. Anne baba........................................................................................
b. Kardeşler..........................................................................................
3. Sağlık ve davranış sorunları...............................................................,..,
C. Çocuklarla görüşmeler.............................................................................
1. Kuruluş yönetimi ve görevlilerle ilişkiler..................................................,
2. Yurtlarda kalan çocuklar arasındaki ilişkiler.............................................
a. Akran baskısı ve dışlanma..................................................................
b. Çocuklar arasında güven....................................................................
c. Karşı cinsle aynı tesisi paylaşma.........................................................
d. Kanunla ihtilafa düşmüş çocuklarla aynı ortamda bulunma.....................
3. Geleceğe ilişkin düşünceler...................................................................
III. ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZLERİ........................................................
A. Saha uygulaması....................................................................................
B. Kurum kayıtlarından derlenen veriler........................................................
İ. Demografik özellikler...........................................................................
2. Fayda sahiplerine erişim ve hizmet gereksinimleri....................................
3. Sunulan hizmetler................................................................................
C. Çocuklarla görüşmeler............................................................................
1. Hizmetlerden ve kurum personelinden memnuniyet, beklentiler................
2. Okul ve aileyle ilişkiler..........................................................................
a. Okulla ilişkileri öteden beri sürmekte olan fayda sahiplen.......................
b. Hizmet döneminde okula başlatılan fayda sahipleri................................
c. Hizmet öncesinde ve sonrasında okulla ilişkisi olmayan çocuklar.............
d. Sokak yaşamının ardından yatılı hizmet alan ya da aile yanına dönen çocuklar
IV. SOSYAL YARDIM ALAN ÇOCUKLAR VE AİLELERİ...............................,.
A. Saha uygulaması..................................................................................
B. Kurum kayıtlarından derlenen veriler......................................................
1. Yardım türü ve tahsisi........................................................................
2. Hane bilgileri.....................................................................................
a. Kendi çocukları için yardım alan aileler..............................................
b. Yardımın çocuğun akrabasına ödendiği haneler...................................
c. Aileye yönelik psiko-sosyal destek.....................................................
3. Çocuklara ilişkin bilgiler,.....................................................................
a. Demografik özellikler.......................................................................
b. Koruma kararı ve ANY tahsis nedenleri..............................................
C. Ailelerle görüşmeler..............................................................................
1. Yardıma erişim..................................................................................
a. Çocukların kurum bakımından döndüğü aileler....................................
b. Çocuğun daha önce kurum bakımı altında olmadığı aileler....................
2. Kurumla ilişkiler................................................................................
3. İhtiyaçların karşılanma düzeyi..............................................................
4. Ailenin çocuğa gösterdiği ilgi................................................................
D. Çocuklarla görüşmeler...........................................................................
1. Kurum bakımından evlerine dönenler....................................................
2. Toplumsallaşma ortamları....................................................................
3. Bireysel iletişim..................................................................................
4. Geleceğe ilişkin düşünceler..................................................................
V. KORUYUCU AİLELER..............................................................................
A. Saha uygulaması...................................................................................
B. Kurum kayıtlarından derlenen veriler.......................................................
1, Koruyucu aile bilgileri..........................................................................
2, Öz aile bilgileri...................................................................................
3, Çocuklarla ilgili bilgiler.........................................................................
C. Koruyucu ailelerle görüşmeler.................................................................
D. Çocuklarla görüşmeler...........................................................................
l.Daha önce kurum bakımı altındayken koruyucu aile yanına yerleştirilen çoc
2.Aidiyet ve iletişim................................................................................
3.Geleceğe ilişkin düşünceler...................................................................
Eki
ÖN KALİTATİF ÇALIŞMA ÖZET DEĞERLENDİRMESİ
Ek 2
KAMU YÖNETİCİLERİ, ULUSLARARASI KURULUŞ ve STK YETKİLİLERİ ve
AKADEMİSYENLERLE DERİNLEMESİNE GÖRÜŞME KILAVUZU