Yaşlılık Sigortası Bakımından Sosyal Güvenlik Normlarının Uyumlaştırılması

Kitap : Yaşlılık Sigortası Bakımından Sosyal Güvenlik Normlarının Uyumlaştırılması

Yazar : * Fatma Başterzi

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Güvenlik

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : 2006

Yayıncı : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Tez

Kitap No : 5068

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER........................................................................................
TABLOLAR.............................................................................................
KISALTMALAR.......................................................................................
G İ R İŞ..................................................................................................
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRK EMEKLİLİK SİSTEMİNDE
SOSYAL SİGORTA YARDIMLARINDAN YARARLANANLAR
I. Genel olarak..........................................................................................
II. Yaşlılık riski ve sosyal güvenlik sistemlerinin kapsam sorunu..............
III. Sosyal sigorta yardımlarından yararlananlar.......................................
A. Genel olarak.....................................................................................
B. Sosyal Sigortalar Kanunu..................................................................
1. Zorunlu sigortalılar..........................................................................
2. İsteğe bağlı sigortalılar...................................................................
3. Tarımda iş sözleşmesiyle süreksiz çalışanlar.................................
4. Topluluk sigortasından yararlananlar..............................................
5. 506 sayılı yasanın geçici 20. maddesine göre kurulan özel emekli sandıkları............................................................................................
C. Bağ-Kur Kanunu................................................................................
1. Zorunlu sigortalılar..........................................................................
2. İsteğe bağlı sigortalılar...................................................................
3. Tarımda kendi adına ve bağımsız çalışanlar..................................
D. Emekli Sandığı Kanunu.....................................................................
1. Genel olarak...................................................................................
2. Zorunlu iştirakçiler...............................,..........................................
3. İsteğe bağlı iştirakçiler..................................................................,.
İKİNCİ BÖLÜM YAŞLILIK (EMEKLİLİK) AYLIĞINA HAK KAZANMA KOŞULLARI VE BUNLARI ETKİLEYEN NEDENLEI
I. Hak kazanma koşullan...........................................................................
A. Genel olarak......................................................................................
1. Emeklilik yaşını doldurmuş olma....................................................
a. Emeklilik yaşını belirleme yöntemleri...........................................
b. Emeklilik yaşının belirlenmesi konusunda Türkiye'deki uygulamalar.....................................................................................
c. Kısmi emeklilik uygulamaları.......................................................
2. Belirli bir süre prim ödeme...............................................................
a. Genel Olarak................................................................................
b. Atipik çalışma ilişkileri bakımından sigortalılık süresi...................
aa. Genel olarak............................................................................
bb. Türk sosyal güvenlik sisteminde atipik çalışanların korunmas
B. Sosyal Sigortalar Kanunu...................................................................
1. Normal emeklilik seçenekleri...........................................................
2. Kolaylaştırılmış emeklilik seçenekleri..............................................
a. Maden işlerinin yer altı işlerinde çalışanlar...................................
b. Sakatlar (özürlüler-engelliler).......................................................
c. Erken yaşlananlar.........................................................................
C. Bağ-Kur Kanunu................................................................................
1. Ortak Koşul......................................................................................
2. Tam yaşlılık aylığı bağlanabilecek haller.........................................
3. Kısmi yaşlılık aylığı bağlanabilecek haller.......................................
4. Kolaylaştırılmış emeklilik seçenekleri..............................................
D. Emekli Sandığı Kanunu.....................................................................
1. Genel olarak....................................................................................
2. Fiili hizmet süresi kavramı...............................................................
3. Emeklilik türleri................................................................................
a. İstek üzerine emeklilik.................................................................
b. Re'sen emeklilik..........................................................................
c. Yaş haddi nedeniyle emeklilik.....................................................
E. Yaşlılık sigortası bakımından Avrupa Birliği Sosyal Güvenlik Hukuku genel bir bakış........................................................................................
II. Hak kazanma koşullarını etkileyen nedenler..........................................
A. Hizmet borçlanması...........................................................................
1. Askerlik borçlanması................,......................................................
a. Sosyal Sigortalar Kanunu............................................................
b. Bağ-Kur Kanunu...........................................................................
c. Emekli Sandığı Kanunu................................................................
d. Reform süreci...............................................................................
2. Yurt dışı hizmet borçlanması...........................................................
a. Yurt dışı hizmet borçlanmasından yararlanabilecek kişiler...........
b. Borçlanılabilecek süreler..............................................................
c. Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra yurda kesin dönüş koşulu...............................................................................................
aa. Borçlanma talebinde bulunulabilmesi bakımından..................
bb. Yaşlılık aylığı talebinde bulunulabilmesi bakımından..............
cc. Yurt dışı hizmet borçlanması yapanlardan yaşlılık aylığı
bağlananların yabancı ülkede çalışmaya başlaması.....................;
dd. Reform süreci..........,.............................................................
3. Grev ve lokavtta geçen süreler......................................................
B. İtibari hizmet süreleri........................................................................
1. Sosyal Sigortalar Kanunu..............................................................
2. Emekli Sandığı Kanunu.................................................................
a. Fiili "hizmet müddeti zammı.........................................................
b. İtibari hizmet müddeti.................................................................
C. Reform süreci..........................................................................,........
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM EMEKLİLİK AYLIĞININ HESAPLANMASI VE FİNANSMANI
I. Emeklilik aylığının hesaplanması............................................................
A. Emekli aylığının belirlenmesinde esas alınan kazancın bulunmasına ilişkin yöntemler......................................................................................
1. Sosyal Sigortalar Kanunu................................................................
2. Bağ-Kur Kanunu......,.......................................................................
3. Emekli Sandığı Kanunu...................................................................
a. Genel olarak.................................................................................
b. Emeklilik aylığının hesabına esas tutulan kazanç........................
B. Aylık bağlama oranının bulunmasında kullanılan yöntemler..............
1. Sosyal Sigortalar Kanunu................................................................
2. Bağ-Kur Kanunu..............................................................................
3. Emekli Sandığı Kanunu...................................................................
4. Reform süreci..................................................................................
C. Asgari ve azami aylık miktarının belirlenmesi, yaşlılık aylığının hesaplanması.........................................................................................
1. Sosyal Sigortalar Kanunu................................................................
2. Bağ-Kur Kanunu..............................................................................
3. Emekli Sandığı Kanunu...................................................................
4. Reform süreci..................................................................................
D. Emekli aylığının değişen geçim koşullarına göre ayarlanması...........
1. Sosyal Sigortalar Kanunu................................................................
2. Bağ-Kur Kanunu..............................................................................
3. Emekli Sandığı Kanunu...................................................................
4. Reform süreci..................................................................................
E. Tamamlayıcı emeklilik programları-Bireysel emeklilik sistemi............
II. Sosyal güvenlik kurumlarının finansman yöntemleri ve fonların işletilmesine ilişkin sorunlar........................................................................
A. Finansman yöntemleri ve fonların işletilmesine ilişkin sorunlar..........
B. Devlet katkısı......................................................................................
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YAŞLILIK SİGORTASINA İLİŞKİN BAZI UYGULAMALAR VE SON
I. Yaşlılık aylığı alırken yeniden çalışmaya başlama...........................
A. Sosyal Sigortalar Kanunu.....................................................,.....
B. Bağ-Kur Kanunu.........................................................................
C. Emekli Sandığı Kanunu................................................................
D. Reform süreci...............................................................................
II. Toptan ödeme..................................................................................
A. Sosyal Sigortalar Kanunu.............................................................
B. Bağ-Kur Kanunu................,..........................................................
C. Emekli Sandığı Kanunu................................................................
D. Reform süreci...............................................................................
III. Yaşlılık aylığı almakta olanlara sağlanan yardımlar........................
A. Sosyal yardım zammı...................................................................
B. Analık yardımları..........................................................................
C. Sağlık yardımları..........................,...............................................
1. Sosyal Sigortalar Kanunu..........................................................
2. Bağ-Kur Kanunu........................................................................
3. Emekli Sandığı Kanunu.............................................................
4. Reform süreci............................................................................
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
I. Sosyal güvenlik sisteminde reform yöntemi......................................
II. Türk sosyal güvenlik sisteminde reform...........................................
A. Genel olarak.................................................................................
B. Yaşlılık sigortası sisteminde reform..............................................
1. Kapsama ilişkin değerlendirme..................................................
2. Emeklilik yaşına ve prim ödeme süresine ilişkin değerlendirme
a. Emeklilik yaşı.........................................................................
b. Prim ödeme süresi.................................................................

VI
3. Yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarını etkileyen faktörler...........
4. Emeklilik aylığının hesaplanması ve finansmanı.............................
a. Aylığın hesaplanması...................................................................
b. Finansman...................................................................................
5. Yaşlılık sigortasına ilişkin bazı uygulamalar..............,.....................
III. BİR MODEL ÖNERİSİ...........................................................................
A. Tamamlayıcı sosyal güvenlik sistemlerinin kurulması........................
B. Sosyal güvenlikte reform İçin yapılması gerekenler............................
KAYNAKLAR.............................................................................................
ÖZET.........................................................................................................
SUMMARY.................................................................................................