Türkiye'de Sağlık Hizmetleri

Book : Türkiye'de Sağlık Hizmetleri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : İzmir

ISBN : 975-96773-0

Published Date : 1999

Publisher : Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5065

INDEX

İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR......................................
ŞEKİLLER LtSTESi........................ ...........
GRAFİKLER LtSTESi................................. .
TABLOLAR LİSTESİ...................................
GİRİŞ...............................................
I. SAĞLIK KAVRAMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ .............
A. SAĞLIK VS HASTALIK İLİŞKİSİ...........
B. TEMEL BİR İNSAK HAKKI OLARAK SAĞLIK..........
C. SAĞLIK DÜZEYİNİ ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER....................................
1. Biyo-psiko-Sosyal Yaklaşım................
a. Biyolojik Faktörlerin Rolü .:......
b. Psikolojik Faktörlerin Rolü ............
c. Sosyolojik Faktörlerin Rolü............
2. Hayatta Kalma Süresi Yaklaşımı ............
ii. sağlık sistemi ve etkileşim içiNde olduğu alaNlar
a. sağlık sisteminin yapısal özellikleri .....
b. sağlık sisteminim etkileşim içinde olduğu
1. Sağlık ve Sosyoloji...........-.....
2. Sağlık ve Kültür................
3. Sağlık ve Teknoloji .................
4. Sağlık, Verimlilik ve Kalite........
5. Sağlık ve Kalkınma..................
S. Sağlık ve Planlama..................
a. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
b. ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planı .
c. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı .
d. Dördüncü Bsş Yıllık Kalkınma Planı
e. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
f. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı
g. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
iii. türrîye'de sağlık hizmetlerinin
a. sağlık hizmetlerinin teorik esasları.........
1. Sağlık Hizmeti Kavramı ve Amacı...........
2. Sağlık Kısmetlerinin Türleri ......
3. Sağlık Kispetlerinin Nitelikleri ..........
4. Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Temel ilkeler...................................
5. Sağlık Hizmetinden Faydalanmayı Etkileyen Başlıca Faktörler ...............
B. SAĞLIK HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ .......
1, Genel Olarak..............................
2. Türkiye'de................................
a. Cumhuriyet öncesi Dönem................
b. Cumhuriyet Dönemi......................
C. SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ, SUNUMUNDA GÖREV ALAN SAĞLIK KURUMLARI VS SAFLIK İNSANGUCÜ ...................................
1. Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi .......
a. Genel Olarak...........................
aa. Koruyucu Sağlık Hikmetlerinin
örgütlenmesi ......................
bb. Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi..................... . .
aaa. Genel Olarak ................
bbb. Tedavi Edici Sağlık
Hizmetlerinin Sunulma Biçimleri
cc. Modern Sağlık Hizmetlerinin
Örgütlenmesi.......................
b. Türkiye açısından......................
aa. Genel Olarak ..........,............
bb= Sağlık Hizmetlerinin örgütlenme
Modeline ilişkin Kanuni Düzenlemeler cc. Sağlık Bakanlığının örgüt Yapısı ...
2. Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Görev Alan
Sağlık Kurumları..........................
3. Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Görev Alan
Sağlık insangücü..........................
D. SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI ..............
1. Genel Olarak..............................
2. Türkiye Açısından .........................
SAĞLIK OCAKLARI FONKSİYONLARIN TEORİK VE UYGULAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ..................
A. BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA SAĞLIK OCAKLARININ YERİ VE ÖNEMİ .............
1. Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Ocakları Arasındaki ilişki.........
2. Sağlık Ocaklarına Müracaat Esasları ve Sunulan Hizmet Türleri ....................
a. Sağlık Ocaklarına Müracaat Esasları ....
b. Sağlık Ocaklarının Sunduğu Hizmet Türleri ................................
aa. Temel Hizmetler ....................
bb_ Yardımcı Hizmetler .................
3. Sağlık Ocağı Ekibinin Oluşumu ve Görev Alanları..................................
4. Sağlık Ocaklarının Çalışma Şartları ve Karşılaşılan Temel Sorunlar ...............
5. Sağlık Reformu Çalışmaları Çerçevesinde Sağlık Ocaklarının Durumu .................
B. SAĞLIK OCAKLARININ FONKSİYONLARINA İLİŞKİN İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA ...................
1. Araştırmanın Amacı........................
2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi ...........
3. Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi ..
a. Demografik özellikler ..................
b. Sağlık Hizmetlerinin Görünümü ..........
c. Sağlık Ocaklarının işleyiş Esasları ....
aö.. Sağlık Ocağı Kavramı ve Niteliği ... bb. Sağlık Ocaklarının Çalışma Şartları
aaa. Genel Olarak ..................
bbb. Ücret .........................
ccc, Müracaat Sayısı ve Nedenleri ..
ddd. Fiziksel Çevre ................
d. Sağlık Ocaklarında Hizmet Sunumunda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm önerileri .........................
sa. Sorunlar.......................
bb. Çözüm önerileri ...............
SONUÇ .................
FAYDALANILAN KAYNAKLAR