Ücret Adaletinin İş Davranışları Üzerindeki Etkileri

Book : Ücret Adaletinin İş Davranışları Üzerindeki Etkileri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-6505-09-5

Published Date : Temmuz 2006

Publisher : Kamu-İş Sendikası

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5052

INDEX

İÇİNDEKİLER
ÜCRET ADALETİNİN İŞ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ
İÇİNDEKİLER..............................................................................................
KISALTMALAR...........................................................................................
ŞEKİLLER LİSTESİ....................................................................................
TABLOLAR LİSTESİ..................................................................................
GİRİŞ..............................................................................................................
BİRİNCİ BOLUM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE
1.1. ÜCRET KAVRAMI, YAPISI VE ÜCRET SİSTEMLERİ
1.1.1. Ücret Kavramı......................................................................
1.1.2. Geçimlik Ücret, Yaşayan Ücret ve Sosyal Ücret Kavranılan.
1.1.3. Ücretin Önemi.....................................................................
1.1.3.1. Çalışanlar Açısından..............................................
1.1.3.2. İşverenler Açısından...............................................
1.1.3.3. Sendikalar Açısından...............................................
1.1.3.4. Toplum Açısından...................................................
1.1.4. Ücret Yönetimi.....................................................................
1.1.4.1. Ücretin Yapısı.........................................................
1.1.4.1.1. İş Gerekleri....................................
1.1.4.1.2. İşkolu ve Faaliyet Alanı.................
1.1.4.1.3. Eğitim Düzeyi, Deneyim ve Kıdem.
1.1.4.1.4. Verim ve Performans.....................
v:
1.1.4.2. Ücret Sistemleri..........................................
1.1.4.2.1. Zamana Dayalı Ücret Sistemleri.
1.1.4.2.2. Özendirici Ücret Sistemleri.........
1.1.4.2.3. Götürü Ücret Sistemi..................
1.1.4.2.4. Kar Paylaşımı.............................
1.1.4.2.5. Yeni Ücret Sistemleri..................
1.2. ADALET KAVRAMI VE KURAMLARI
1.2.1. Adalet Kavramı..........................................................
1.2.1.1. Tanım............................................................
1.2.1.2. Unsurları.......................................................
1.2.1.2.1. Eşitlik...........................................
1.2.1.2.2. Karşılıklılık...................................
1.2.1.2.3. Rasyonellik..................................
1.2.2. Adalet Kuramları......................................................
1.2.2.1. Takas Kuramı..............................................
1.2.2.2. Denklik Kuramı...........................................
1.2.2.3. Beklenti-DeğerKuramı................................
1.2.3. Örgütsel Adalet.........................................................
1.2.3.1. Dağıtıcı Adalet.............................................
1.2.3.2. Süreçsel Adalet............................................
1.2.3.3. Etkileşimsel Adalet......................................
1.2.4. Sosyal Adalet............................................................
1-3. İş Tutum Ve Davranışları.....................................................
1.3.1. İş Tutum ve Davranışlarında Algılamanın Önemi.....
1.3.2. İş Tutumları..............................................................
1.3.3. İş Davranışları...........................................................
İKİNCİ BÖLÜM
ADİL ÜCRET VE ÜCRET ADALETİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR
2.1. ADİL ÜCRET................................................................................
2.1.1. Tanım....................................................................................
2.1.2 Unsurlar..................................................................................
2.1.2.1. Bireysel Eşitlik.........................................................
2.1.2.1.1. Beşeri Sermaye.........................................
2.1.2.1.2. İşin Değeri................................................
2.1.2.1.3. Performans................................................
2.1.2.2. Yaşam Düzeyi..........................................................
2.1.2.3. İçsel Eşitlik...............................................................
2.1.2.4. Dışsal Eşitlik............................................................
2.1.3. Adil Ücreti Belirlemede Ücret Sistemlerinin Rolü..................
2.2. ÜCRET ADALETİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
2.2.1. İşgücü Piyasasının Özellikleri............................
2.2.2. Personel Statü Farklılıkları........................
2.2.3. Sendikaların Etkileri.................................
2.2.4. Ayrımcılık...............................................
2.2.5. İşsizlik.....................................................
2.3. ÜCRET ADALETİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER.................................................................
2.3.1. Anayasa.
2.3.2. İş Yasası.
2.3.3. Asgari Ücret......................................................
2.3.4. Uluslararası Sözleşmeler...................................
2.4. ÜCRET ADALETİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR...................................................
2.4.1. İş Değerleme.....................................................
2.4.2. Performans Değerleme......................................
2.4.3. Verimlilik Ölçütü..............................................
2.4.4. Toplu Sözleşmeler............................................,
ÜÇÜNCÜ BOLUM ÜCRET ADALETİ VE İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ
3.1. ÜCRET ADALETİ ALGISI................................................
3.1.1. Beklenti Geliştirme......................................................
3.1.2. Karşılaştırma Ölçütlerinin Seçimi.................................
3.1.3. Karşılaştırma................................................................
3.1.4. Ücret Adaleti Unsurlarının Göreceli Önemi..................
3.2. ÜCRET ADALETİ ALGILAMALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER.......................................................................
3.2.1. Bireysel Faktörler........................................................
3.2.1.1. Adalet Hassasiyeti...........................................
3.2.1.2. Adil Dünya İnancı...........................................
3.2.1.3. Öz-Saygı.........................................................
3.2.1.4. Demografik Özellikler.....................................
3.2.2. Örgütsel Faktörler.......................................................
3.2.2.1. Ücret Yönetimi ve Ücret Düzeyi........
3.2.2.2. Örgütün Büyüklüğü ve Ödeme Gücü.
3.2.2.3. Kişilerarasi İlişkiler..........................
3.2.2.4. İşin Niteliği......................................
3.2.2.5. Örgütsel Adalet.................................
3.2.3. Toplumsal Faktörler......................................
3.3. İŞ DAVRANIŞLARI VE ÜCRET ADALETİ İLİŞKİSİ.
3.3.1. Ücret Doyumu...........................................................
3.3.2. İş Doyumu.................................................................
3.3.3. İşe ve Örgüte Bağlılık................................................
3.3.4. Performans................................................................
3.3.5. Ekstra Rol Davranışı.................................................
3.3.6. İşten Ayrılma.............................................................
3.3.7. Devamsızlık..............................................................
3.3.8. Sağlık Belirtileri ve Yaşam Doyumu.........................
SONUÇ.......................................................................................
KAYNAKLAR...........................................................................