Sosyal Güvenlik Dünyası

Book : Sosyal Güvenlik Dünyası

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1301-9457

Period : bimonthly

Published Date : Haziran 2006

Publisher : Sigorta Müfettişleri Derneği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5037

INDEX

İÇİNDEKİLER
Erkan ÖZKAN Sosyal Sigortalar Kurumunda 2006 Yılında Emekli
Aylıklarının Hesaplanması............................................
Hakkı DEMİRCİ Serbest Bölgelerde İş Kanunu ve SSK
Uygulamaları................................................................
Ali PEKTEN Sosyal Güvenlik Reformu İle Getirilen Sosyal Yardım
Niteliğinde Yenilikler....................................................
Harun ORDU Sınırlı Ehliyetsizlerin (Mümeyyiz Küçükler)
Sigortalılığı....................................................................
Ercüment ÖZTÜRK TÜİK İstihdam ve Kayıt Dışı Verileri............................
Sibel GÖK Japon Yönetim Yaklaşımı Batılılaşıyor mu? ................
Aykut Yavuz KÖSE Sosyal Güvenlik Reformu İle Bağ-Kur'lular İçin
Yapılan Düzenlemeler..................................................
Mehmet ÖZDEMİR 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası ile Prim Belgelerinin Verilmesi ve Primlerin ödenmesi Sisteminde Neler Getirildi? ........
Sadık ABANUZOĞLU 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortasında Yer alan Asgari İşçilik Uygulamasında Ne Gibi Düzenlemeler Yapıldı....................................
Mehmet Zülfi CAMKURT İş Kazalarının Nedenleri ......................................
Arif TEMİR Maden İşletmelerinde Çalışanların Sağlık ve
Güvenliklerinin Korunması İçin Alınması Gereken Tedbirler......................................................................
Cumhur Sinan ÖZDEMİR iş Kazalarından Korunma Yöntemleri..........................
Fatma KOTAN / Mahmut KOTAN
Gıdaların Denetlenmesi ve Sorumlu Yöneticilerin Sosyal Güvenliği..........................................................
Şerafettin GÜLER Yıllık Ücretli İzinde Çalışma ........................................
Tahsin KÖSE Kayıt Dışı istihdamla Mücadelede Yerel Tespitler
ve Kötü Niyet Tazminatı ..........................................
Mehmet BULUT Vergi Usul Kanunu'na Göre Tüccar Sınıfları, Sınıf
Değiştirme ve 506 Sayılı Kanun'da Yer Alan idari Para Cezası Uygulamalarına Etkisi Yönünden Bir Değerlendirme....................................................
Sadettin ORHAN Sosyal Güvenlikte Yeniden Yapılanmanın
Fİnansai Boyutu........................................................
Atıf ÖZGEN Sağlık Sisteminde Yeni Düzenlemeler ve özel
Hastane Uygulamaları..............................................
Önemli Bilgiler ......................................................