Güvenli Okul

Book : Güvenli Okul

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Mart 2006

Publisher : UNİCEF

Language : Turkish

Document Type : Booklet

Book No : 5017

INDEX

İçindekiler
Sunum Özetleri
Okullarda Şiddetle ilgili Eğitim Eylemi (VISTA): Bütüncül Okul Yaklaşımı
Prof. Dr. Helen Covvie
Okulda Çocuklara Uygulanan Fiziksel Ceza: Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun İhlali
Prof. Dr. Susan H. Biterısky
Okulları Güvenli Hale Getirmek: Ulusal Eylem Planı
Chris Gittins
Kanada'da 3-9 Yaş Grubu Çocuklar Arasında Şiddet:
Erken Müdahale ve Önleme Stratejisi olarak Okul-Aile İşbirliği
Prof. Dr. Maryse Paquin
Bildiri Özetleri
Okullarda Kabagüç: Türleri, Etkilen ve Önleme Stratejileri
Dr. ŞakirÇınkır
İlköğretim Çocuklarının Şiddet Algıları
Yrd. Doç. Dr. Handan Deveci
İlköğretim Okullarında Zorbalığın İncelenmesi
Yrd. Doç, Dr. Filiz Yurtal, Dr. Fulya Cenkseven
Ailelerin ve Çocukların Davranışlarında Şiddet
Prof. Dr. Berrin Akman, Eda Kargı, Zeynep Özden, Özlem Okyay
İlköğretim Öğrencilerinin Maruz Kaldıkları Zorbalığın Türleri ve Sıklığı (Kars İli Örneği)
Yrd. Doç. Dr. Suna Kaymak Özmen
Okulda Dayak (1992 ve 2006 Yılları Karşılaştırması)
Prof. Dr. F. Dilek Gözütok, K. Oğuz Er, Ö. Cem Karacaoğiu
1997-2005 Yılları Arasında İstanbul'da Öğretmenlerin Öğrencilere Uyguladığı Şiddetin İncelenmesi
Münevver Mertoğlu, Müfettiş
Akran Zorbalığı Olgusunun İlköğretim Öğrencileri Arasındaki Yaygınlığının İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Metin Pişkin
Ankara'da Bir İlköğretim Okulunda Erken ve Orta Dönem Adolesanlarda Şiddet Algısı ve Şiddet Davranışı Sıklığının Değerlendirilmesi (2005)
Prof. Dr. Hilal Özcebe, Dr. Sarp Üner, Didem Uysal, înt Dr. Sunullah Soysal,
İnt. Dr. Beldan Polat, İnt. Dr. Ali Şeker
İstanbul'daki Okullarda Suç ve Şiddetin Yaygınlığı
Uzm. Psikolog Ceyda Yılmazçetin Eke, Doç. Dr. Kültegin Ögel
Çocuk Suçluluğu ve Okullarla İlişkisi
Yrd. Doç. Dr. Halil Işık
İçindekiler
Okulların Bulunduğu Mekanlarda Meydana Gelen
ve Emniyete Kayıtlı Olayların Değerlendirilmesi (Diyarbakır Örneği)
Mehmet Şimşek
Şiddet İçerikli Bilgisayar Oyunlarının İlköğretim Öğrencileri Üzerindeki Etkileri
Yrd. Doç, Dr. Osman Samancı
Okulöncesi Dönem Çocuklarına Uygulanan Şiddetin Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Güler Küçükturan, Yrd. Doç. Dr. Sadegül Akbaba-Altun
Adolesanlarda Şiddet Davranışları (Üç Lise, Ankara, 2004)
Prof. Dr. Hilal Özcetae, Dr. Sarp Üner, Hacer Çetik
Akran Zorbalığı Gruplarında Yalnızlık ve Akademik Başarı ile
Sosyometrik Statüye Göre Zorba/Kurban Davranış Türleri
Uzm. Psikolog Nİlay PekeMJlııdağh, Dr. Zehra Uçanok
İlkokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Sadırganlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Dr. Çiğdem Karagülmez, Dr. Sibel Dinçyürek, Dr. Yeliz Kıralp, Dr. Sülen Şahin
Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin
Zorbalığa Maruz Kalmaları ile ilgili Tutum ve Görüşleri
Murat Tekin
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde Öğrenim Gören Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Buss & Perry, Saldırganlık Envanteri Ölçeğine Göre Tutumlarını Ölçüp, Eğitim Derslerinin Bu Tutumlara Olan Etkisinin İncelenmesi Prof. Dr. Servet Özdernir, Derya Erice, Derya Bıyık Özok
Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Ortamında Meydana Gelen İstemeyen Davranışlara İlişkin Gösterdikleri Tepkilerinin Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çoban, Fadime İşcen
Akran Zorbalığına Maruz Kalmanın Olası Yordayıcılan ve Cinsiyet ile Yaşa Bağlı Değişimi
Doç. Dr. Dilek Şirvanlı Özen
Şiddete Maruz Kalan Çocuğun Psiko-patolojisi
Dr. Mustafa Koç, Psik. Danışman Nııran Sezer, Arş. GÖr. Ümit Polat, Öğr. Mesut Alkan
Kötü Muamele ve Etkileri
Turan Dönmezer, Prof. Dr. Adnan Gümüş, Yrd. Doç. Dr. Songül Tümkaya
Öfke Denetimi Eğitiminin Çocuklarda Gözlenen Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkisi
Dr. Hülya Şahin
Şiddete Tanıklık Etmenin Çocukların Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri Dr. Eric Jefferis, Cemil Doğutaş, Prof. Dr. Daniel Flannery
İçindekiler
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çocukları ve Gençleri Nasıl Etkiliyor?
Yrd. Doç. Dr. Sadegüi Akbaba Altun, Yrd. Doç. Dr. Oya Yerin Güneri, Yrd. Doç. Dr. Özgür Erdur Baker
Medyadaki Şiddet ve Çocuklarımız
Hafize Nevzat Süer
Şiddetin Ortaya Çıkardığı Psikolojik Travmayla Başetmede Sporun İşlevselliği
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Koç
Okulda Şiddet Olgusu ve Glasser'in Kontrol Kuramı
Ferudun Sezgin, Derya Bıyık Ozok
'Şiddete Karşı Farkındalık' Öğretim Programının Etkililiği ve Öğrenci Görüşleri
Esra Düzgün, Meltem Ceylan Aiibeyoğlu, Feza Orhan
Öğrenci Çalışmalarıyla Başaçıkma Modeli: Çatışma Çözme ve Arabuluculuk Programı
İlknur Çevik
Özel Tevfik Fikret Okulları Davranış Yönetim Politikası: Barış ve Uzlaşma Kültürünü Geliştirmek İçin Bir Model
Ayşe Başçavuşoğlu
Şiddet Karşıtı Programlı Eğitimin Öğrencilerin Çatışma Çözüm, Şiddete Eğilim ve Şiddet Davranışlarına Yansıması
Yrd. Doç. Dr. Aynur Uysal
İlköğretimde Değerler Eğitimi Programı
Güliz Kolburan, Yrd. Doç. Dr. Ülkü Tosun
Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme
Itır Tan, Doç. Dr. Kültegin Ögel, Uzm. Psikolog Ceyda Yılmazçetin Eke
İlköğretim Düzeyindeki Öğretmenlerin ve Okul Yöneticilerinin Öğrenciye Yönelik Şiddeti Önlemeye İlişkin Çalışmaları (Kars İli Örneği)
Dr. Ahmet Özmen
Okulda Şiddeti ve Öğrencilerin Okuldaki Rollerini Yeniden Düşünmek
Doç. Dr. Serdar M. Değirmencioğlu
Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi
Güliz Kolburan, Aygün Akal, Kubilay Genç
Akran Zorbalığını Engellemede Bir Program Örneği
Dr. Yasemin Aydoğan, F. Elif Kılınç
YÖRET Vakfı Okullarda ve Ailede Çocuğa Yönelik Şiddeti Önleme Projelerinden Akran Destek ve Dayanışma Projesi
Nuket Atalay, Süheyla Özgirgin, Nazan Ürkmez