Gıda İşkolunda Çalışan Kadınların Koşulları ve Geleceği

Book : Gıda İşkolunda Çalışan Kadınların Koşulları ve Geleceği

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-19-2329-8

Published Date : Aralık 1999

Publisher : T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 4958

INDEX

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ...................................................................................
KADIN İSTİHDAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ İÇİNDEKİLER.....................................................................
GİRİŞ
BİRİNCİ BOLUM:........................................................................................
KURAMSAL ÇERÇEVE..............................................................................
1.1.TOPLUMSAL DEĞİŞME, TOPLUMSAL İŞBÖLÜMÜ VE TÜRKİYE..
1.1.1. Toplumsal Değişme ve Kadının Değişen Konumu...................
1.1.2. Türkiye'de Toplumsal Değişme ve Kadının Konumu.............
1.1.2.1. Geleneksel Ailede Kadın.......................................................
1.1.2.2. Kente Göç ve Geleneksel Ailenin Çözülmesi........................
1.1.3. Değişen Ailenin Kentsel Yaşama Uyumu ve Kadın.................
1.1.3.1. Üretimden Tüketime, Ev-içinden Ev-dışına Geçiş.................
1.1.3.2. Toplumsal İşbölümünde ve Aile İçi İlişkilerde Farklılaşma..
1.2. KADIN İŞGÜCÜ: ÇELİŞKİLİ VE SORUNLU BİR TABLO..................
1.2.1. Kadının İşgücüne Katılımı ve Bazı Sonuçlar...................
1.2.1.1. Dünya Genelinde Bir Artış....................................................
1.2.1.2. Sektörel Dağılım....................................................................
1.2.1.3. Yatay ve Dikey Bölünmeler....................................................
7.2.7.4. Daha Fazla Enformel Sektör, Daha Fazla İşsizlik................
1.2.2. Kadının İşgücüne Katılımı ve Sonuçlan Nasıl Yorumlanabilir?..........................................................................
1.2.2.1. Kadın İşgücü ve Ekonomik Anlamı.........................................
1.2.2.2. Kadın İşgücü ve Toplumsal İşbölümü.....................................
1.2.3. Çalışan Kadın ve Sendikal Örgütlenme.....................................
1.3. TÜRKİYE DE KADIN İŞGÜCÜNÜN DURUMU..................................
1.3.1. İşgücüne Düşük Katılım: Belirleyici Faktör Kentler
ve Eğitim.......................................................................................
1.3.1.1. Kadın İşgücünün Sektörel ve Mesleki Dağılımı.....................
1.3.1.2. İmalat Sanayiinde Kadın.......................................................
1.3.1.3. İmalat Sanayiinde Ücret........................................................
1.3.2. Kadın ve Sendikal Örgütlenme..................................................
İKİNCİ BOLUM:.............................................................................................
GIDA İŞKOLUNUN ANALİZİ VE ALAN ARAŞTIRMASININ YÖNTEMİ........................................................................................................
2.1. GIDA İŞKOLUNUN ANALİZİ...............................................................
2.1.1. Avrupa Birliği'nde Gıda, İçki ve Tütün Sanayi........................
2.1.2. Türkiye'de Gıda, İçki ve Tütün Sanayi.....................................
2.1.2.1. Üretim....................................................................................
2.1.2.2. Firma Sayısı ve Büyüklüğü....................................................
2.1.2.3. İstihdam.................................................................................
2.1.2.4. Yatırımlar...............................................................................
2.1.2.5. îhracat...................................................................................
2.1.2.6. Kapasite Kullanımı................................................................
2.1.3. Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de Gıda, İçki ve Tütün Sanayi.........
2.1.3.1. Ege Bölgesi'nde Gıda, İçki ve Tütün Sanayii........................
2.1.3.2. İzmir'de Gıda, İçki ve Tütün Sanayii.....................................
2.2. ALAN ARAŞTIRMASININ AŞAMALARI VE YÖNTEMİ........................
2.2.1 Evren ve Örneklemin Seçimi......................................................
2.2.2. Hipotezler ve Soru Kağıdının Yapılandırılması.......................
2.2.3. AnketÖrlerin Eğitimi...................................................................
2.2.4. Alan Araştırmasının Uygulanması: Veri Toplama..................
2.2.5. Derinlemesine Görüşmeler: Kadın, İşveren, Sendikacı ve İş Müfettişi.....................................................................................
2.2.6. Veri Girişi ve Analiz Yöntemi...................................................
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:.......................................................................................
BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ GIDA İŞKOLUNDA ÇALIŞ KADIN GERÇEĞİ.......................................................................................
3,1. GIDA İŞKOLUNDA ÇALIŞAN KADININ PROFİLİ..........................
3.1.1. Demografik Özellikler..............................................................
3.1.1.1. Yaş......................................................................................
3.1.1.2. Doğum Yeri........................................................................
3.1.1.3. Öğrenim Düzeyi................................................................
3.1.1.4. Medeni Durum...................................................................
3.1.1.5. Anne-Baba Öğrenim Düzeyi ve Mesleği............................
3.1.1.6. Kardeş Sayısı.....................................................................
3.1.2. Sosyal Hareketlilik..................................................................
3.1.2.1. Kente Gelinen Yerleşim Yeri.............................................
3.1.2.2. Göç Dönemi ve Nedenleri.................................................
3.1.2.3. Kente Geliş Biçimi...........................................................
3.1.2.4. Hemşeri ve Akrabalar Arası Dayanışma..........................
3.1.2.5. Aile Biçimi.......................................................................
3.1.3. Evlilik Kurumuyla İlişkiler...................................................
3.1.3.1. Evlenme Yaşı ve Sayısı....................................................
3.1.3.2. Evliliğin özellikleri....:.....................................................
3.1.3.3. Es/Nişanlının Öğrenim Düzeyi ve Mesleği......................
3.1.3.4. Evliliğin Önemi...............................................................
3.1.3.5. Kadının Aile Kurumu Açısından En Önemli Görevi............
3.1.3.6. Kadına Yönelik Ev İçi Şiddet...............................................
3.1.4. Annelik Rolü ve Kadın
3.1.4.1. Çocuk Sayısı ve Aile Planlaması.........................................
3.1.4.2. Çocukta Cinsiyet Tercihi.....................................................
3.1.4.3. Eğitim Konusunda Kız-Erkek Çocuk Ayırımı
3.1.4.4. Çocukların Eğitimi ve Geleceği ile İlgili Düşünceler..........
3.1.4.5. Çocuk Bakımı.......................................................................
3.1.4.6. Kız Çocuğun Çalışmasına Yönelik Düşünceler ve Meslek Tercihi..................................................................................
3.1.5. Ailenin Refah Düzeyi.................................................................
3.1.5.1. Konut Biçimi ve Mülkiyeti...................................................
3.1.5.2. Evde Bulunan Eşyalar.........................................................
3.1.5.3. Köyden veya Aile Büyüklerinden Sağlanan Ek Gelir..........
3.1.5.4. Gelir Getirme Amacına Yönelik Ev İçi Üretim....................
3.1.5.5. Ailede Çalışan Sayısı ve Gelir Düzeyi.................................
3.1.5.6. Evde Tüketim Amacıyla Yapılan Üretim Faaliyetleri...........
3.1.6. Çalışma ve Ekonomik Güç........................................................
3.1.6.1. Mülkiyet................................................................................
3.1.6.2. Gelirin Harcanmasına Karar Verme Biçimi........................
3.1.6.3. Tasarruf Yapabilme Gücü ve Biçimi.....................................
.2. ÇALIŞMA YAŞAMI VE KADİN...........................................................
3.2.1. Gıda İşkolunda Kadın İşgücünün Özellikleri.........................
3.2.1.1. Kadın İşgücû'nvn Bazı Temel Özellikleri.............................
3.2.1.2. Çalışma Süreleri..................................................................
3.2.1.3. İş Bulma Yolları...................................................................
3.2.1.4. İş Değiştirme Eğilimleri......................................................
3.2.2. Gıda İşkolunda İşin Niteliği......................................................
3.2.2.1. Yapılan İşin Niteliği.............................................................
3.2.2.2. Kadın Yaptığı İşi Nasıl Değerlendiriyor?............................
3.2.2.3. Temel Şikayetleri Neler?.....................................................
3.2.2.4. Memnun Oldukları Konular Neler?.....................................
3.2.3. Çalışma Koşulları......................................................................
3.2.3.1. Ücretlerin Dağılımı ve Gelirin Kullanımı...........................
3.2.3.2. Sosyal Güvence....................................................................
3.2.3.3. Çalışma ve Niteliksel Gelişme.............................................
3.2.3.4. Kadın-Erkek Ayrımı............................................................
3.2.3.5. Cinsel Taciz Olgusu.............................................................
3.2.4. Kadın ve Çalışma.......................................................................
3.2.4.1. Çalışma Nedenleri...............................................................
3.2.4.2. Çalışmanın Anlamı..............................................................
3.2.4.3. Geleneksel Rolü ve Çalışmaya Bakış Açısı..........................
XIV
3.2.4.5. Çalışma Yaşamı ve Annelik Rolü Nasıl Bağdaştırılıyor?.
3.2.4.6. Sosyal İlişkileri.................................................................
3.2.5. Mevsimlik Çalışmanın Farklı Boyutları...............................
3.2.5.1. Msvsimtik Çalışan Kadınların Bazı Özellikleri................
3.2.5.2. Mevsimlik Çalışma ve Çalışma Süreleri, İş Bulma Yollar
3.2.5.3. Daimi Bir İşe Geçme İsteği...............................................
3.2.5.4. Bu İş Bitince Çalışılıyor mu?............................................
3.2.6. Kadın ve Sendikal İlişkiler.....................................................
3.2.6.1. Sendika Üyeliği.................................................................
3.2.6.2. Sendikaya İlgi ve Etkinliklere Katılım..............................
3.2.6.3, Sendikalara Bakış ve Sendikalardan Beklentiler.............
3.2.6.4, Sendikaların Kadınlara İlgisi..........................................
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM..............................................................................
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME............................................................
4.1. DEĞERLENDİRME.........................................................................
4.1.1. Gıda Sektörünün Analizi......................................................
4.1.2. Gıda İşkolundaki İstihdamın Analizi..................................
4.1.3. Kadın İşgücünün Analizi......................................................
4.1.4. Sektördeki Çalışma Koşulları..............................................
4.1.5. Kadının İş ve Ev/Aile Arasındaki İlişkilerinin Analizi......
4.2. POLİTİKA VE ÖNERİLER.............................................................
j 4.2.1. Beş Yıllık Kadın İstihdamını Geliştirmeye Yönelik Eylen ı Programı................................................................................
EKLER......................................................................................................
■ KAYNAKÇA............................................................................................
KAVRAM DİZİNİ...................................................................................