Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Book : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

Published Date : Nisan 2006

Publisher : Mülkiyeliler Birliği Vakfı

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 4952

INDEX

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ...............................................................................................................................
SOSYAL GÜVENLİK HAKKININ KURUCU METİNLERİ...............................
1.1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Sosyal Güvenlik: "Herkes, kişiliğine
bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez sosyal güvenlik hakkına sahiptir."..............................................................................................................
1.2. Uluslararası Sosyal Politika Belgelerinde Sosyal Güvenlik: "Her nerede olursa olsun yoksulluk insanların refahı için tehlike oluşturur"....................
. MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ'NİN SOSYAL GÜVENLİĞE BAKIŞI...................
. SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASI..............
3.1. Sosyal Sigortalar..................................................................................................
3.1.1. Kapsam: "Toplumun yoksul kesimleri sosyal güvenlik kapsamı dışında bırakılmaktadır"..........................................................................
3.1.2. Zorunlu Sosyal Sigorta Kolları................................................................
3.1.2.1. Kısa Vadeli Sigorta Kolları: "Yükte Hafif Kazanım, Pahada
Ağır Kayıp"................................................................................
3.1.2.2. Uzun Vadeli Sigorta Kolları: "Tek Kazanç Ölüm
Sigortasında ve Cenaze Ödeneğinde"......................................
3.1.3. İsteğe Bağlı Sigorta: "Fiili olanaksız seçenek"......................................
3.2. Genel Sağlık Sigortası:.......................................................................................
î.3. Primler: "Fatura kamu görevlilerine ve çalışan emeklilere kesiliyor"..........
SONUÇ YERİNE.......................................................................................................