Federal Almanya ve Türk İşçileri

Book : Federal Almanya ve Türk İşçileri

Author : * Oğuz Gökmen

Language : Turkish

Episode : Turkish Immigration

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1972

Publisher : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 4936

INDEX

SUNUŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
L KISIM
Almanya II. Dünya Savaşından nasıl çıktı? - Avrupa
istişare Komisyonu (Londra Konseyi) nin kurulması
Yalta Konferansı - Almanya'nın işgali hazırlıkları -
"Ya simdi Almanya'yı ne yapacağız?" .....................
Alman ordularının kayıtsız şartsız teslim olmalarından sonra Almanya'da işgal statüsünün başlaması ... Potsdam Konferansı - Müttefiklerin zafer sembolü Churchill iktidardan uzaklaşıyor - Alman sanayii harp tazminatı karşılığı tutuluyor - Almanya bir tarım ülkesi mi olacaktı? ...................................................
Almanya'nın Dörtlü Yönetiminde anlaşmazlıklar başlıyor .....................................................................
îkiye bölünmüş Almanya'da bir Federal Devletin kuruluş hazırlıkları - Almanya'nın Batılı işgal bölgelerinde yeni bir Devlet doğuyor .................................
Berlin'deki Ortak Yönetim sistemi - Dörtlü Kontrol sisteminin iflâsı ve Berlin Ablukası - Berlin'de bir "Koca Türk" - Utanç Duvarı - Berlin'in ikiye bölünmesinin sonuçları...............................................................
— Federal Almanya'nın Anayasası hazırlıkları - Batı İş gal Bölgelerinde kurulacak Devletin Temel Kanunu nasıl kabul edildi ? ...................................................
— Olağanüstü Haller Kanunu ....................................
— Almanya'da ilk seçimler - Askeri yönetimin kaldırılma sı- Yeni biçim bir işgal Yönetimi ..............................
— Federal Almanya'nın Batı Topluluğuna girmesi - Pe-tersberg Anlaşması - Saar meselesi - Borçlar ve taz minatlar - Paris Anlaşmaları ....................................
— Federal Almanya'nın Devlet yapısı - ESyalet Devletleri -Yasama, Yürütme. ve Yargılama - Federal Devlet organlarının yetkileri ................................................
— Federal Almanya'da- siyasî partiler .......................
— Federal Almanya'daki seçim sistemi - Genel seçimler -Eyalet seçimleri ...................................................
— Federal Almanya'da kitle haberleşme vasıtaları (Ba sın - Radyo - Televizyon) .......................................
H. KISIM
— Federal Almanya'nın yapısal anatomisi ve özellikleri Bütçe - Federal Ordu ............................................
— Federal Almanya'da Eyalet idareleri - Görev ve yet-kileri - Eyaletler hakkında bilgiler............................
— Federal Almanya'da işçi ve işveren kuruluşları - Sen dikalar - Federal Annıanya'da iş Hukuku - Federal Al manya'da Sosyal Sigortalar - Sosyal güvenlik mas-
rafları .....................................■............................
— Rakamlarla Avrupa'nın sosyal durumu .................
3H. KISIM
— Federal Almanya'nın dış politikası - Adenauer devri -Erhard Hükümeti - Kiesinger-Brandt Hükümeti -Brandt-Scheel Koalisyonu .......................................
■— Federal Almanya ve Doğu Anlaşmaları - Dört Mütte fikler neler dediler - Anlaşmalara karşı tepkiler - Mu halefet iktidarda olsa idi ne yapabilirdi? - Anlaşmala-
rm Meclislerde onaylanması - Dış politika hedefleri üzerinde Ortak Karar sureti - Bir milletin iki ayrı Dev leti - İnsanın bir parmağı kangren olursa...............
Avrupa Birliğinin gelişmesi ve güçlendirilmesinde Fe deral Aimanya'nm yeri ..........................................
IV. KISIM
Federal Almanya'nın ekonomik gelişmesi - Alman mu cizesi - Marshall Plânı ..........................................
Alman ekonomisinde durgunluk ve gerileme (1966-1967) - Alman tedbirler - Yeniden bir yüksek kon jonktüre geçiş - Alman ekonomisinde yeni bir sihirbaz: Prof. Kari Schiller - Dünya para bunalımı - Almanya' ya dolar akını ......................................................
Almanya ile ekonomik ilişkilerimiz - Ithalât-îhracat du rumumuz - Bazı mukayeseler - Konsorsiyom kredi leri - Özel sermaye yatırımları .................................
Teknik yardım - Gelişme halindeki ülkelere yapılan teknik yardımın işleyişi - Türkiye'ye yapılan teknik yardım...................................................................
V. KISIM
İki Almanya'nın sosyal bünyeleri ve dış âlem ile ilişki lerinin çeşitli yönlerden mukayesesi - Doğu Almanya ile ticaretimiz .........................................................
Türkiye'nin ithalât ve ihracat grafikleri - F. Almanya' nın gayri safi millî hâsılası - Millî gelir dağılımı - Dış ticaret grafikleri ...................................................
ÎKİNCÎ BÖLÜM
E. KISIM
Avrupa'da genel işçi hareketleri .............................
Federal Almanya'da yabancı el emeği - Altına hücum!.
federal Almanya'daki işçilerimizin öncüleri - AET ile kaklığımız çerçevesinde görünüşü ve gelişimi - Va-flı vasıfsız İşçiler ................................................
ederal Almanya'daki Türk işçileri ve sorunları - Di-mler halinde incelenmeleri - Çalışmaya ve sosyal ha-ata uymaları - İşçilerimizin F. Almanya'da barınma orunu - Okul çağındaki çocukların eğitimleri .........
vasıfsız bir Türk işçisi .........................................
vasıflı bir Türk işçisi .............................................
turist işçiler .........................................................
T.H.Y. Avrupa'da bir Charter şirketi kuramaz mı? ...
F. Almanya'daki işçilerimize dönük sosyal hizmetlerin
[aha rasyonel bir şekilde yürütülmesi için neler yapıla-lilir? - Bir İhtisas Komitesi teşkili - Türk Evleri Vakfı Almanya'daki Türk işçilerinin millî dayanışma hisleri
re Gediz örneği......................................................
F. Almanya'daki Türk işçilerinin kazançları ve Türki ye'ye gönderilen işçi tasarrufları - işçi tasarruflarının iaha muntazam bir şekilde yurda çekilebilmesi için iüşünülebilecek çareler - F. Almanya'daki işçi tasar ruflarının değerlendirilmesi yolunda şirket kurma te şebbüsleri ............................................................
II. kısım
F. Almanya'da her gün 55 Türk çocuğu doğuyor - Ço cuk yuvaları - Çocuk paraları - Grundig marka gelinler Kadın işçilerimizin durumları - Türk kadınlarının yurt dışında çalışmaları ve nedenleri - Bazı kadın işçilerimiz arasında yapılan bir anket ....................................
IH. KISIM
F. Almanya'da suç işleme olayları - Türk işçilerinin işledikleri suçlar - Yabancıların suç işleme oranları Alman hapishanelerindeki Türklerin kaderi ..............
— F. Almanya'daki Türkler daha mı dindar oluyor? -Brüksel Üniversitesinin yabancı işçilerin dinlerine bağ lılığı hakkında ilginç bir anketi - F. Almanya'daki din görevlileri - Bir Anglikan papazı ile görüşme - Alman ya'da Hıristiyanlık propagandası ...........................
— Almanya'da eli çabuk bir sünnetçi - Bir Kasap - İki berber - îki mescit ................................................
— Wuppertal'de bir Türk lokali .................................
— F. Almanya'da yüksek Öğrenim yapan Öğrencileri miz - F, Almanya'daki Öğrenci hareketleri - Alman öğ renci hareketleri ve yabancı Öğrenciler üzerindeki et kileri .............................................................■........
— Federal Almanya'daki yabancı işçileri koruma örgüt leri - Caritas - Innere Mission - Arbeitervvohlfahrt -
■ Türk-Danıg ............................................................
— Almanya'daki yabancı iğciler ve Türkler arasında ya pılmak istenilen zararlı ve bölücü faaliyetler ............
— F. Almanya'da Türkçe radyo ve televizyon yayınları
— F. Almanya'da bankacılık ve bankalar - F. Almanya'da yabancı bankalar - F. Almanya'da her 1500 kişiye bir banka.. Ya 700:000 Türk'e?.. - Bir Türk bankası ku rulması zorunluğu - F. Almanya'da bir yabancı banka şubesi nasıl açılabilir? ..........................................
— Almanya'da işçi tasarruflarına verilen primler - Ser vet Teşkili Kanunu (624 Mark Kanunu) ..................
— F, Almanya'ya işçi gönderme usullerinde bir iyileştir me yapılamaz mı? ................................................
— Federal Almanya'daki yabancı işçiler - Yaş durumları Almanya'da kalış süreleri - Aile durumları - Sağlık du rumları - Yaş grupları - Kadın, erkek işçilerin artığı İşçi çocukları - Almanca dil bilgileri - Yabancı işçilerde suç işleme durumu - Türk işçilerinin yıllar itibariyle dökümü - Türkiye'den geldikleri bölgeler - Almanya'da iş dallarına ve Başkonsolosluk görev çevrelerine göre dağılımı - Havale__v.a..efektif_olarak ve_ yıllar itibariyle döviz transferleri - Türk İşçileri arasında doğum, evlenme,ölüm vakaları - Barınma durumları - Konsolos luk işlemleri .........................................................
SONUÇ .....................................................................
ALLAHAISMARLADIK ALAMANYA.. '..................
IV. KISIM
lDDENDUM ............................................................
— T.C. ile F.. Almanya arasında iş gücü ile ilgili anlaş maların kısa. özeti ...................................................
— F. Almanya'da Türk Evleri Vakfı Resmî Senedi (Ta sarı) .......................................................................
— F. Almanya'daki Büyükelçiliğimiz,. Bankonsoloslukla-rımız, Çalışma Müşavir ve Ataşeliklerimizin adresleri
— Türk İşçilerinin sosyal yardım işleri ile görevlendiril miş olan Arbeiterwohlfahrt Örgütünün kurduğu Turk-Danış Büroları......................................................
— F. Almanya'da halen kurulmuş veya kuruluş halindeki Türk işçi şirketleri ve adresleri ..............................
■— Türk işçi derneklerinin adresleri ...........................