İş Hukukunda Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri

Book : İş Hukukunda Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-94182-1-5

Published Date : Şubat 2006

Publisher : İş Müfettişleri Derneği

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 4910

INDEX

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ (Murat BAŞESGİOĞLU/Çalış ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı).............
SUNUŞ Gonca ŞAHİN (İş Müfettişleri Derneği Başkanı).......................................
GİRİŞ (İş Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu)......................................................
AÇIŞ KONUŞMALARI................................................................................
Gonca ŞAHİN (İş Müfettişleri Derneği Başkanı).................................................
Prof. Dr. Yücel YILMAZ (Kadir Has Üniversitesi Rektörü)...............................
Mustafa GÜR (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yrd.)...............
BİRİNCİ OTURUM (İş Yasası'na Göre Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Sınırları...............................................................................-..........................
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Toker DERELİ (Işık Üniversitesi İ.İ.B.F.).............
Tebliğ Sahibi: Prof. Dr. Ali GÜZEL (Marmara Üniversitesi Hukuk Fak.)........
İKİNCİ OTURUM (İş Denetimi'nde "İşin Yürütümü-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönüyle" Alt İşveren, Uygulama Sorunları ve Çözümler.............
Oturum Başkanı: Doç. Dr. M. Kemal ÖKE (İzzet Baysal Üniversitesi İ.İ.B.F)
Tebliğ Sahibi: Muzaffer DELİCE (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. Baş İş Müfettişi.)
Tebliğ Sahibi: Namık Kemal ÖZDEMİR (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. Bas İş Müfettişi)
ÜÇÜNCÜ OTURUM (Yargıtay Kararları Işığında Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi.............................................................................................................
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin KUTAL (Kadir Has Üniversitesi İ.İ.B.F.) Tebliğ Sahibi: Dr. Mustafa KILIÇOĞLU (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi)
GENEL GÖRÜŞME (Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde Uygulama Sorunlarına Yönelik Tartışma ve Soru-Cevap................................................
Yönetici: Prof. Dr. Metin KUTAL (Kadir Has Üniversitesi İ.İ.B.F.) Katılımcılar:
Prof. Dr. Ali GÜZEL (Marmara Üniv. Hukuk Fak.)
Dr. Mustafa KILIÇOĞLU (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üy.)
Muzaffer DELİCE (Baş İş Müfettişi)
Namık Kemal ÖZDEMİR (Baş İş Müfettişi)