SBF Dergisi

Book : SBF Dergisi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 0378-2921

Skin : 59-4

Published Date : Aralık 2004

Publisher : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 4904

INDEX

İÇİNDEKİLER / CONTENTS
Kemal Baş
, Evaluating and Coraparing the Process of Development in Egypt and Turkey /
Mısır ve Türkiye 'de Kalkınma Sürecinin Karşılıklı Olarak Değerlendirilmesi
Sidıka Başçı - Yasemin Keskin Benli
21 Yapışa) Değişimin Etkileri ve İMKB'de Bir Uygulama / Effects of Structural Change and an Application on istanbul Stock Exchange
Özhan Çetinkaya
Türkiye'deki Belediyelerin Nüfus Büyüklüğüne Göre Harcama ve Gelir
Yapılarının İncelenmesi ve Bu Yapının Etkin Kaynak Kullanımı Açısından
Değerlendirilmesi / Investigation of Expenditure and Revenue Structure According
tu Populaîion Size of Municipalily in Turkey, and Evaluation ofThîs Structure in
Terms of Effecüve Resource Using
Selin Esen
Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi / The Committee of the Regions of the European Union
Şule Anlar Güneş
Uluslararası Toplumun Ortak Değerleri Sorunu, Çevrenin Korunması ve Jus Cogens Doktrini / The Problematiaue of Common Valııes of International Community, Protection of the Environmem and Jus Cogens Doctrine
Filiz Kardam - Gülay Toksöz
_. Gender Based Discrimination at Work in Turkey: A Cross-Sectoral Overvievv
/ Türkiye'de Çalışma Yaşamında Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık: Sektörler Arası Bir Karşılaştırma
Müge Ersoy Kart
Pozitif Yanılsama ve Psikolojik Sağlık / Posİtive îllusion and Psychological
Health
Yusuf Şahin
Etik Ama Otoriter Bir Kavram: "Kültürel Taşıma Kapasitesi" / An Ethical but Authoritanan Concept: "Cultural Carrying Capacity"
Aydın Ulucan - Mehmet Eryiğit
Hava Taşımacılığı Planlamasında Yöneylem Araştırması Modellerinin Kullanımı / An Application of the Operations Research Methods in Aidine Flight Operations Planning
Kronik/ Chronicle Devrim Aydın
Kitap İncelemesi / Book Review