Yasalarda Kadın

Book : Yasalarda Kadın

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Women

Publishing Location : Ankara

Published Date : Mart 2006

Publisher : EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

Document Type : Book

Book No : 4903

INDEX

Giriş.........................................................................................................................................
Kadın Emeğinin Tarihsel Evrimi.....................................................................................................
A-Emekçi Kadınların Mücadele Tarihine Kısa Bir Bakış................................................
B-Sendikal Mücadelede Kadın................................................................................................
C-Eşit Ücret Mücadelesi.............................................................................................................
Çalışma Yaşamında Kadın.................................................................................................
Uluslararası Belgelerde Kadın Hakları............................................................................
A-Pekin Deklarasyonu................................................................................................................
B-Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)...............
Çalışma Yaşamına İlişkin Sözleşmeler ve Yasalar......................................................
A-İLO Sözleşmeleri ve Tavsiye Kararlan.............................................................................
B-4857 Sayılı Yeni İş Yasası.....................................................................................................
C-Personel Rejimi Yasa Tasarısı............................................................................................
D-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı..................................
E-Annelik Hakları-Doğum izni.................................................................................................
F-Türkiye'de Doğum İzinlerine İlişkin Yeni Yasai Düzenleme..................................
Medeni Yasa Değişiklikleri................................................................................................
A-Evlenme yaşı Eşitleniyor......................................................................................................
B-Evlilik Birliğinin Ortak Temsili.............................................................................................
C-Dolaylı Çalışma İzni.................................................................................................................
D-Mallar Eşit Paylaşılacak........................................................................................................
E-Evin Birlikte Seçilmesi............................................................................................................
F-Çocukların velayeti.................................................................................................................
Kadına Yönelik Şiddet.......................................................................................................
A-Ailenin Korunmasına Dair Kanun....................................................................................
B-Belediye Kanunu.....................................................................................................................
C-Yeni TCK'da Yer Alan Önemli Hükümler.......................................................................
Sendikalarda Olumlu Eylem Politikaları.......................................................................
Eğitim Sen'in Kadın Politikaları.......................................................................................
A-Eşitlik İçin Örgütlen Kampanyası.....................................................................................
B-Sözümüzü Örgütlüyoruz Kampanyası...........................................................................
C-Eğitim Sen 1. kadın Kurultayı.............................................................................................
D-KESK2. Kadın Kurultayı........................................................................................................
E-Eğitimde cinsiyet Ayrımcılığına Hayır Kampanyası..................................................
F-Eşitsek Eşitlik Hakkımızı İstiyoruz Kampanyası.........................................................
G-Uluslararası sendikalarla Dayanışma.............................................................................
H-2005 Yılı Dünya Kadın Yürüyüşü ..................................................................................
Uygulamalarda Yaşanan Önemli Bazı Eksiklikler ve Çözüme Yönelik Öneriler
Dipnotlar...............................................................................................................................
Kaynakça..............................................................................................................................