Kız Çocuklarının Mesleki Eğitime ve İstihdama Yönelimleri

Book : Kız Çocuklarının Mesleki Eğitime ve İstihdama Yönelimleri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Women

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-19-2472-3

Published Date : Mayıs 2000

Publisher : T.C. Ankara Üniversitesi Sos. Bil. Ens. İş ve Sosyal Güv. Huk.Anabil. D.

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 4901

INDEX

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ...................................................................................
KABIN İSTİHDAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
İÇİNDEKİLER.....................................................................
KISALTMALAR VE TANIMLAR.....................................
BİRİNCİ BOLUM. 1. GİRİŞ.................
1.1. EĞİTÎM VE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ: EVRENSEL BİR BAKIŞ
1.1.1. Kadınların Eğitimdeki Durumu.......................................................
1.1.2. Eğitim Sisteminin Yapısı...............................................................
1.1.3. Öğretmen Davranışlar]...................................................................
1.2. İLKÖĞRETİM SONRASINDA KIZ ÇOCUKLARININ MESLEKİ YÖNELİMİ VE BU YÖNELİMİ ETKİLEYEN ETMENLER............
1.3. TÜRKİYE'DE MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM.................
1.3.1. Mesleki-Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Tarihsel Gelişimi ve Türk Eğitim Sistemi İçindeki Yeri ve Önemi................................
1.3.1.1. Örgün Mesleki ve Teknik Ortaöğretim..................................
1.3.1.2. Yaygın Mesleki ve Teknik Öğretim.....................................
1.3.1.3. Türkiye'deki Mesleki-Teknik Öğretim Kurumlarının Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Kadm-Erkek Eşitliği Kavramlarıyla İlgili Bazı Yapısal Özellikleri Üzerine Bir Yorum....................................................................................
1.3.2. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Kabul Süreçleri.........................................................................................
1.3.3. Kız Çocuklarının İlköğretim Sonrasındaki Yönelimleri ve Ortaöğretimdeki Kız-Erkek Öğrenci Dağılımları..........................
1.4. MESLEK LİSESİ MEZUNU GENÇ KIZLARIN YÜKSEKÖĞRETİME VE İSTİHDAMA
(İŞGÜCÜ PİYASASINA) GEÇİŞ DURUMLARI ............................
1.4.1. Meslek Lisesi Mezunlarının Yükseköğretime Geçiş Durumları....
1.4.2. Meslek Lisesinden Mezun Olan Genç Kızların İstihdama Geçiş Durumları...............................................;......................................
1.4.2.1. İşgücüne Katılım Oranları: Cinsiyet ve Eğitim
Düzeyine Göre.......................................................................
1.4.2.2. İşsizlik Göstergeleri: Cinsiyet, Yaş ve Eğitim Düzeylerine Göre.......................................................................................:
1.5. ARAŞTIRMANIN AMACI...............................................................
1.6. SINIRLILIKLAR...................................................................................

XII
İKİNCİ BÖLÜM........................................................................................
2. YÖNTEM.................................................................................................
2.1. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ......................
2.2. EVREN VE ÖRNEKLEM.....
2.3. VERÎ TOPLAMA YOLLARI VE ARAÇLARI...............................
2.4. ANKETÖRLERİN SEÇİMİ VE EĞİTİMİ........................................
2.5. VERİLERİN ELDE EDİLMESİ........................................................
2.5.1. Niceliksel Verilerin Elde Edilmesi............................................
2.5.2. Niteliksel Verilerin Elde Edilmesi.............................................
2.6. VERİLERİN ANALİZİ.....................................................................
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM......................................................................................
3. BULGULAR VE YORUM.......................................................................
3.1. ÖRGÜN EĞİTİM...............................................................................
3.1.1,Birinci Sınıf Öğrencilerine İlişkin Bulgular ve Yorum...............
3.1.1.1. Kişisel Bilgiler....................................................................
3.1.1.2. Okul ve Bölüm Seçimini Etkileyen Faktörler.....................
3.1.2. Son Sınıf (Üçüncü) Öğrencilerine İlişkin Bulgular ve Yorum...
3.1.2.1. Kişisel Bilgiler....................................................................
3.1.2.2. Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi...................................
3.1.2.3. Mezuniyet Sonrası Yaşam İçin Yönlendirme......................
3.1.2.4. Okul ve Meslek Seçimine İlişkin Görüşler..........................
3.1.3. Öğretmenlere İlişkin Bulgular ve Yorum....................................
3.1.3.1. Kişisel Bilgiler.....................................................................
3.1.3.2. Okul ve Bölüm Seçimini Etkileyen Faktörler ve Mesleki Rehberlik..............................................................................
,.3.1.3.3. Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi....................................
3.1.3.4. Mezuniyet Sonrası Yaşam İçin Yönlendirme......................
3.1.4. Mezunlara İlişkin Bulgular ve Yorum.........................................
3.1.4.1. Mezunların Yükseköğretime Geçiş Durumları....................
3.1.4.2. Kişisel Bilgiler.....................................................................
3.1.4.3. İstihdam Durumu (İşgücü Yapısı).......................................
3.1.4.4. İşgücü: İstihdam Edilenler (Çalışanlar) ve İşsizler...............
3.1.4.5. Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi....................................
3.1.4.6. İşgücüne Dahil Olmayanlar.................................................
3.1.5. İşverenlere İlişkin Bulgular ve Yorum........................................
3.1.5.1. İşyeri ve İşverenlere İlişkin Bilgiler....................................
3.1.5.2. Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi....................................
3.1.5.3. Mezunların Nitelikleri.........................................................
3.1.5.4. Kadın İstihdamına Bakış......................................................
3.2. YAYGIN MESLEKÎ EĞİTİM (METGE)..........................................
3.2.1. Kursiyerlere İlişkin Bulgular ve Yorum..............................
3.2.2. Mezunlara İlişkin Bulgular ve Yorumlar..............................
3.2.3. Çalışan METGE Mezunlarına İlişkin Bulgular...................
3.2.4. İşsiz METGE Mezunlarına İlişkin Bulgular.........................
3.2.5. İşgücüne Dahil Olmayan METGE Mezunlarına İlişkin Bulgular...............................................................................
3.2.6. Öğretmenlere İlişkin Bulgular ve Yorum............................
3.2.7. İşverenlere İlişkin Bulgular ve Yorum................................
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM..........................................................................
4. ÖZET, SONUÇ VE ÖNERİLER......................................................
4.1. ÖZET...........................................................................................
4.1.1. Giriş....................................................................................
4.1.2. Araştırmanın Amacı............................................................
4.1.3. Araştırmanın Yöntemi.........................................................
4.1.4. Örgün Mesleki Eğitime İlişkin Bulguların Özeti.................
4.1.4.1. Birinci Sınıf Öğrencilerine İlişkin Bulgular................
4.1.4.2. Üçüncü (Son) Sınıf Öğrencilerine İlişkin Bulgular.....
4.1.43. Öğretmenlere İlişkin Bulgular.....................................
4.1.4.4. Mezunlara İlişkin Bulgular..........................................
4.1.4.5, İşverenlere İlişkin Bulgular.........................................
4.1.5. Yaygın Eğitime İlişkin Bulguların,Özeti (METGE)............
4.1.5.1. Kursiyerlere İlişkin Bulgular.......................................
4.1.5.2. Mezunlara İlişkin Bulgular..........................................
4.1.5.3. Öğretmenlere İlişkin Bulgular.....................................
4.1.5.4. İşverenlere İlişkin Bulgular.........................................
4.2. SONUÇ........................................................................................
4.3. ÖNERİLER..................................................................................
4.3.1. Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü (KSSGM)
4.3.2. Milli Eğitim Bakanlığı.........................................................
4.3.3 Sivil Toplum Örgütleri (STÖ)..............................................
KAYNAKÇA..........................................................................................